Z dnia 2010-09-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. w sprawie:
 • 16347/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16348/10/V/P - druku materiałów informacyjnych w związku z obchodami Dni Papieskich
 • 16349/10/V/R - akceptacji aneksu nr 5/2010 do umowu KB/23/MOPS/2009 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z ternu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 16350/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu zorganizowania zajęć sportowych dla Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA” w X Liceum Ogólnoksztłcącym w Gdyni
 • 16351/10/V/M - remontu lokalu kryzysowego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 16352/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Szafranowej 12 D w Gdyni
 • 16353/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 16354/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 43-45 w Gdyni
 • 16355/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Beniowskiego 36A Gdyni
 • 16356/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Chylońskiej 178 B w Gdyni
 • 16357/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni
 • 16358/10/V/M - wykonania prac remontowych w budynku użytkowym przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 16359/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Wiśniewskiego 22 C w Gdyni
 • 16360/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Chabrowej 2 A w Gdyni
 • 16361/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 8 w Gdyni
 • 16362/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13 A w Gdyni
 • 16363/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16364/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16365/10/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Brzechwy 11
 • 16366/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16367/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Jemiołowej 5
 • 16368/10/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Morskiej dla ENERGI – OPERATOR S.A. w Gdańsku
 • 16369/10/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy Placu Kaszubskim 7
 • 16370/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 7 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 16371/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację obsługi technicznej występów młodych artystów w związku z imprezą „Chopin the Course –Wielki Finał w Gdyni”
 • 16372/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania flag promujących Miasto Gdynię
 • 16373/10/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej dotyczącej organizacji konferencji „Bioinnovations International Summit”
 • 16374/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku broszury Navigator Turystyczny
 • 16375/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 47 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców , celem powołania komisji konkursowej
 • 16376/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 16377/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej pod zieleń urządzoną
 • 16378/10/V/S - wyrażenia zgody na wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu marki Jelcz nr rej. GAY 2457 będącego w użytkowaniu OSP Wiczlino
 • 16379/10/V/S - wyrażenia zgody na naprawę instalacji odgromowych w budynkach UMG przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Zwycięstwa 291
 • 16380/10/V/M - zakupu wyposażenia dla nowej siedziby świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 16381/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu kultury w 2010 r.
 • 16382/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na montaż tablic informacyjnych
 • 16383/10/V/M - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 16384/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zeusa 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 16385/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zeusa 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 16386/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16387/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na opracowanie oceny dokumentacji budowlanej dla budynku kaplicy przy ul. Witomińskiej pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • 16388/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka ul. Jowisza w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”
 • 16389/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16390/10/V/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2010 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 16391/10/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 16392/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16393/10/V/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdyni do gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 16394/10/V/O - dofinansowania dla VI Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum w St. Junien (Francja) w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 16395/10/V/O - dofinansowania dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów ze szkoły Stormarnschule Gymnasium z Ahrensburga w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 16396/10/V/O - dofinansowania wyjazdu Zespołu Tańca Nowoczesnego „No Name” i „Zespołu Muzyki Jazzowej” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XV Festiwal Kultury Dziecięco-Młodzieżowej „Razem we Wspólnej Europie” organizowany w Monachium
 • 16397/10/V/O - dofinansowania organizacji cyklu koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne spotkania na Chwarznie”, których organizatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdyni
 • 16398/10/V/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Rodeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 16399/10/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 16400/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na ekspozycję baneru informującego o Światowym Dniu Turystyki w Gdyni
 • 16401/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13293/09/V/U z 15 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego Drogi Gospodarczej w Gdyni
 • 16402/10/V/U - udzielenia zgody na uregulowanie pozostałej kwoty z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kieleckiej, realizowanej w ramach zadania pn: „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 16403/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15920/10/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 16404/10/V/P - zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z miasta Rustavi /Gruzja/
 • 16405/10/V/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 16406/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 16407/10/V/P - akceptacji wyników konkursu na opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 16408/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/720/UI/240/W/2009 dotyczącej rozbudowy ulicy Izydy i ulicy Apollina w Gdyni
 • 16409/10/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PEWIK w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej w ulicach: Żwirowej, Malarskiej i Żytniej w Gdyni
 • 16410/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na druk plakatów promujących imprezę plenerową „Dzień bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 16411/10/V/P - organizacji II Gdyńskich Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi
 • 16412/10/V/P - organizacji konferencji „Kynoterapia jako innowacyjna metoda polisensorycznego wspomagania rozwoju dziecka w świetle kwalifikacji zawodowych i prawnych”
 • 16413/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wydanie warunków przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej w Gdyni /działki nr 24 i 25; km 53, obręb Gdynia/ do sieci wodociągowej o wartości do 14.000 EUR
 • 16414/10/V/S - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”
 • 16415/10/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie wydruków wielkoformatowych na potrzeby UM Gdyni
 • 16416/10/V/S - publikacji informacji o UM Gdyni w „Panoramie firm” oraz wyboru oferenta
 • 16417/10/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 16323/10/V/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację poczęstunku w Teatrze Muzycznym z okazji Chopin the Course – Wielki Finał w Gdyni
 • 16418/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie oprawy muzycznej w Teatrze Muzycznym z okazji Chopin the Course – Wielki Finał w Gdyni
 • 16419/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 10”
 • 16420/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Kryta Pływalnia przy Gimnazjum Nr 3”
 • 16421/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 7”
 • 16422/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na utrzymanie domeny www.inwestgdynia.pl
 • 16423/10/V/P - akceptacji treści umowy o udzielenie licencji niewyłącznej zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AGORĄ S.A.
 • 16424/10/V/P - opracowania, przygotowania i druku materiałów informacyjnych w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Antoniemu Hedzie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.09.2010
Data udostępnienia informacji: 18.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2010 08:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk