Z dnia 2010-09-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2010 r. w sprawie:
 
•                                  16207/10/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2010 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń" w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
•                                 16208/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2010 do umowy z Fundacja „Nasza Rodzina" w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
•                                 16209/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2010 do umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
•                                 16210/10/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych
•                                 16211/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 16008/10/V/P w sprawie najmu miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
•                                 16212/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16027/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 sierpnia 2010 roku dotyczącego wymiany piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
•                                 16213/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16028/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 sierpnia 2010 roku dotyczącego wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
•                                 16214/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/4/10)
•                                 16215/10/V/M - cofnięcia powództwa wniesionego przez Gminę Gdynia o eksmisję z lokalu przy ul. Morskiej w Gdyni
•                                 16216/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 13316/2009/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego o eksmisję z lokalu przy ul. Bp. Dominika w Gdyni
•                                 16217/10/V/M - zgody na zamianę nieruchomości, polegającą na nabyciu od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego i oddaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie
•                                 16218/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/384/92 z dnia 21 września 1992 roku przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 126
•                                 16219/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 72A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
•                                 16220/10/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Cylkowskiego w Gdyni ze Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl"
•                                 16221/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
•                                 16222/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie wystawy miasta Gdyni do ekspozycji w Muzeum „Gdynia" w Axel, w Holandii
•                                 16223/10/V/M - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chlebowej na prowadzenie rodzinnego domu dziecka
•                                 16224/10/V/M - uregulowania należności z tytułu przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w Ośrodku Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni"
•                                 16225/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na „Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej"
•                                 16226/10/V/S - podpisania umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych
•                                 16227/10/V/S - powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 04 lipca 2010 r.
•                                 16228/10/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazie opróżnienia i wydania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Krawieckiej
•                                 16229/10/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Północnej
•                                 16230/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Rybińskiego 41, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
•                                 16231/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 1/2 tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali płaskiej - pawilon handlowy nr 103
•                                 16232/10/V/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
•                                 16233/10/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
•                                 16234/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup narzędzi ręcznych, zamków i kluczy
•                                 16235/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
•                                 16236/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i montaż klimatyzatora przenośnego marki SHARP CV-PO9FR na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR
•                                 16237/10/V/O - zmian w zarządzeniach nr 12887/09/V/O, 10275/09/V/O i 10769/09/V/O w sprawie zawarcia umów zlecenia na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
•                                 16238/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na realizację działań promujących Chopin the Course - Wielki Finał w Gdyni
•                                 16239/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację gali oraz koncertu pt. „Eksperyment Chopin" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, z okazji finału projektu Chopin The Course oraz obchodów Światowego Dnia Turystyki
•                                 16240/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk oraz montaż wielkoformatowej reklamy promującej projekt „Chopin The Course" - Wielki Finał w Gdyni
•                                 16241/10/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żółtej 23
•                                 16242/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali gimnastycznej przy SP Nr 6
•                                 16243/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.485.000 EUR na wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni"
•                                 16244/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Zielonej w Gdyni"
•                                 16245/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu łącznic Drogi Gdyńskiej w rejonie Węzła św. Maksymiliana
•                                 16246/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „przebudowa ul. Zielonej w Gdyni"
•                                 16247/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania „przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"
•                                 16248/10/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 150 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
•                                 16249/10/V/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów własności do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
•                                 16250/10/V/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/601/UI/188/W/2009 dotyczącego rozliczenia wykonanych prac projektowych dla dróg o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy Wiczlino, zgodnie z oceną stanu zaawansowania
•                                 16251/10/V/M - wykonania robót remontowych związanych z przystosowaniem instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku mieszkalnego - zabytkowego przy al. Zwycięstwa 291
•                                 16252/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na realizację działań promujących Chopin the Course - Wielki Finał w Gdyni
•                                 16253/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP INFO na promocję miasta z okazji Chopin the Course - Wielki Finał w Gdyni
•                                 16254/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15745/10/V/M z 13 lipca 2010 r. dotyczącej paragrafów klasyfikacji budżetowej
•                                 16255/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MSPR
•                                 16256/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi w zakresie wprowadzanych danych określonych w aktach notarialnych do systemu rejestru cen i wartości nieruchomości /RCiWN/
•                                 16257/10/V/K - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu „Dobre rządzenie i współpraca" (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.10.2010