Z dnia 2010-08-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.08.2010 r. w sprawie:
 • 16141/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przewozu członków Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków na obchody 70. Rocznicy Masowych Deportacji oraz członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych na uroczystości upamiętniających rozpoczęcie działalności KL STUTTHOF oraz 71 rocznicy mordu w Lasach Wielkiej Piaśnicy
 • 16142/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/60/OK/18/W/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Oddziałem Gdańskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • 16143/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16144/10/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 16145/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
 • 16146/10/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 16147/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16148/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16149/10/V/M - cofnięcia powództwa wniesionego o eksmisję z lokalu przy ul. Węglowej
 • 16150/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/24/09)
 • 16151/10/V/M - wymiany uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach wynajmowanych przez PLO w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 16152/10/V/M - wykonania robót budowlanych związanych z przestawieniem 4 szt. ławek na terenie Okrzei 24
 • 16153/10/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 16154/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 32 obręb Gdynia jako działka nr 507/4 niezbędnej pod budowę ulicy Krawieckiej
 • 16155/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej przetargowej SIWZ wsparcia merytorycznego, nadzoru i kontroli prac
 • 16156/10/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/143/OZ/8/W/2010 z dnia 8 marca 2010r. z Fundacją „Szkwał” na realizację zadania: Integracja i aktywizacja osób zagrożonych uzależnieniami poprzez uprawianie żeglarstwa
 • 16157/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego”
 • 16158/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 16159/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 16160/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zamieszczenie w Gazecie Prawnej publikacji dotyczącej promocji projektu TROLLEY
 • 16161/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni’’
 • 16162/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 16163/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację planu miasta
 • 16164/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/334/UI/106/W/2010 z dnia 14.06.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Czeladniczej z ul. Snycerską w Gdyni”
 • 16165/10/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 16166/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Biura Spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010
 • 16167/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 10271/09/V/O dotyczącego zawarcia umowy zlecenia na kierowanie projektem „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16168/10/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym Port Lotniczy Gdynia – Kosakowao Sp. z o.o. w Gdyni
 • 16169/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie uzupełniających robót w ramach zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
 • 16170/10/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/163/PON/6/W/2009 zawartej dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 16171/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16172/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul.10 Lutego 24
 • 16173/10/V/S - zmiana zarządzenia nr 16060/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.10 r. w sprawie zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby UMG
 • 16174/10/V/S - wyrażenia zgody na naprawę centrali klimatyzacyjnej sali 105 i klimatyzacji w pomieszczeniach Gdyńskiej Informacji Turystycznej
 • 16175/10/V/S - wyrażenia zgody na przeprowadzenie corocznych pomiarów elektrycznych w dźwigu osobowym „PILAWA”
 • 16176/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych, polegających na wydzieleniu pasa drogowego ulicy Ks. Miegonia i Muchowskiego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska
 • 16177/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Gdyni wraz z pielęgnacją przez trzy sezony wegetacyjne
 • 16178/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy Chwaszczyńskiej”
 • 16179/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 16180/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10V/K z 5 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 16181/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10V/K z 5 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 16182/10/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci
 • 16183/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na realizację zadań związanych z projektem „EUR za pięć dwunasta – audycje radiowe po kaszubsku”
 • 16184/10/V/M - zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie filmu promującego Gdynię i konkurs „Gdyński Biznesplan” podczas wyjazdu na Światową Wystawę EXPO 2010 do Szanghaju
 • 16185/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych na 2011 r.
 • 16186/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na usługi zainsertowania do nakładu Dziennika Bałtyckiego w dniu 17 września płyty CD z utworami Fryderyka Chopina
 • 16187/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 112 m2 – część działki nr 992/1 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16188/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/287/UI/W/2010 z dnia 25.05.2010 r. na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wydzielenia pasa drogowego w związku z planowaną inwestycją związaną z budową schodów terenowych, łączących ulice Orląt Lwowskich i Kopernika z działki nr 306/8; km 62, obręb Gdynia
 • 16189/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie ul. Dantyszka w Gdyni”
 • 16190/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Oliwkowej w Gdyni”
 • 16191/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską w Gdyni”
 • 16192/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/200/UI/44/W/2009 z 09.03.2009 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 16193/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni”
 • 16194/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/160/UI/41/W/2010 z 26.03.2010 r. dotyczącej wykonania koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Bazyliowej w Gdyni
 • 16195/10/V/P - organizacji konferencji i jarmarku organizacji pozarządowych w 15. rocznicę uchwalenia pierwszego w Polce programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
 • 16196/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę konferansjerską obchodów 15. rocznicy uchwalenia pierwszego w Polsce programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 16197/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 4. Międzynarodowego Festiwalu Forum Multimedialnych – Transvizualia 010 Gdynia
 • 16198/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu Skweru Sue Ryder, wzdłuż Alei Zwycięstwa od ul. Redłowskiej do Węzła św. Maksymiliana przyległego do Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni
 • 16199/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na posadzenie roślin cebulowych na trawniku przy Bulwarze Szwedzkim w Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją i rekultywacją trawnika
 • 16200/10/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z ministrem pracy i polityki społecznej z siedzibą w Warszawie w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej realizacji zadania „Uruchomienie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS”
 • 16201/10/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Zarządu Dróg i Zieleni” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.09.2010
Data udostępnienia informacji: 03.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2010 15:20 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk