Z dnia 2010-08-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.08.2010 r. w sprawie:
 • 16080/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 11 w dniu 4 września 2010r.
 • 16081/10/V/P - druku książeczek Pt. „Dziecięce zasady jak żyć w przyjaźni?” oraz wykonania opasek odblaskowych dla dzieci w związku z ogłoszeniem konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 16082/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16083/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji podsystemu planowania budżetu systemu „Ratusz” firmy OTAGO, w celu umożliwienia komórkom organizacyjnym Urzędu rejestracji planów budżetowych i kontroli ich realizacji w ramach tego systemu
 • 16084/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16085/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sporządzenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie
 • 16086/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16087/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16088/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/41/MGG/25/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 567/65 KM51)
 • 16089/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/39/MGG/23/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej – dz. nr 158/19 KM 1
 • 16090/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/40/MGG/24/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej ( dz. nr 401/122 KM13)
 • 16091/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/38/MGG/22/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz. nr 577/1 KM 51
 • 16092/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 16093/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Cechowej
 • 16094/10/V/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyńskiej młodzieży
 • 16095/10/V/P - powołania komisji odbioru inwestycji „Budowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni”
 • 16096/10/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji w Gdyni imprezy sportowej
 • 16097/10/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie funduszu remontowego w związku z gazyfikacją budynku przy ul. Zbożowej 32 B w Gdyni
 • 16098/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 12.12.2007 r. dotyczącej opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo- kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni
 • 16099/10/V/M - wykonania wentylacji w pomieszczeniach Klubu Seniora w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 16100/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 16101/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie osłon w oprawach oświetleniowych zlokalizowanych przy ulicy Orłowskiej 40
 • 16102/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16103/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16104/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzacza przemysłowego
 • 16105/10/V/S - wyrażenia zgody na naprawę aparatu fotograficznego Nikon S210 będącego na stanie UMG
 • 16106/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów hydraulicznych
 • 16107/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarek biurowych
 • 16108/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pracy: wyprodukowanie dokumentalnego filmu przyrodniczego o rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska”
 • 16109/10/V/S - podpisania aktualizacji umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla budynku UMG Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
 • 16110/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej”
 • 16111/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/111/UI/31/W/2010 z dnia 26.02.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięć pn.:„ Budowa ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” i „Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 16112/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie geodezyjnego wydzielenia projektowanego parkingu wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni
 • 16113/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy dodatkowej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 16114/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
 • 16115/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 16116/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”
 • 16117/10/V/K - ustalenia zasad i terminów sporządzenia projektów planów finansowych na 2011 rok
 • 16118/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych przy ul. Spokojnej-Leśnej
 • 16119/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę za wydanie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni dot. uzgodnienia projektu adaptacji pomieszczeń częściowego zagłębionych w ziemi, usytuowanych w kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego przy ul. Korzeniowskiego 25 A w Gdyni
 • 16120/10/V/M - zawarcia umowy zlecenia do kwoty 14.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni na opracowanie eksperckiego wystąpienia, które będzie zaprezentowane na organizowanym przez zleceniobiorcę w pawilonie polskim EXPO 2010 w Szanghaju, w dniu 13 września 2010 roku seminarium tematycznym z dziedziny gospodarki i nauki oraz na dedykowanym portalu internetowym „Poorze Expo 2010”, prezentującego walory regionu pomorskiego w zakresie ekonomiczno-gospodarczym
 • 16121/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na transport materiałów promocyjnych i wyposażenia na wystąpienie i prezentację regionu pomorskiego na światowej wystawie EXPO 2010 w Szanghaju
 • 16122/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 40 tys. egzemplarzy płyty CD z utworami Fryderyka Chopina
 • 16123/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na koordynację działań związanych z organizacją i promocją imprezy Chopin Tour – Wielki Finał Gdynia
 • 16124/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego”
 • 16125/10/V/R - zawarcia umowy w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na rozszerzeniu i podniesieniu jakości usług specjalistycznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1 i przy ul. Wąsowicza 3
 • 16126/10/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 16127/10/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu „SEB-NODE” /Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007 – 2013”
 • 16128/10/V/P - organizacji wystawy „Jest jedna Solidarność”
 • 16129/10/V/S - akceptacji wyników części I, II i III oraz unieważnienia wyników części IV postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzenia roślin na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 16130/10/V/P - organizacji spotkania jubileuszowego Straży Miejskiej w dniu 28.08.2010 r.
 • 16131/10/V/S - upoważnienia wiceprezydentów, sekretarza miasta i skarbnika miasta do podpisywania protokołów kontroli
 • 16132/10/V/P - demontażu monitoringu wizyjnego na dworcu PKP Gdynia Główna Osobowa
 • 16133/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie gadżetów promujących miasto w związku z organizacją „Dnia bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 16134/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15310/10/V/U z 8 czerwca 2010 r. w spraie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Segment” przedkładanego przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanego w ramach Programu Inteligentna Energia Europa /IEE/
 • 16135/10/V/U - zawarcia porozumienia o realizacji zadania własnego gminy z zakresu infrastruktury technicznej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a wojewodą pomorskim, oznaczonego numerem POM/26/2010 realizowanego w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.08.2010
Data udostępnienia informacji: 03.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2010 15:16 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk