Z dnia 2010-08-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.08.2010 r. w sprawie:
 • 15945/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie podświetlanych napisów informacyjnych na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
 • 15946/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Białorusi
 • 15947/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaże wystaw w Galerii Ratusz
 • 15948/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria”
 • 15949/10/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora SP ZOZ Ośrodka Terapii Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 15950/10/V/M - wykonania schodów do pomieszczenia pralni i suszarni dla wykonania podjazdu i poręczy dla dwóch osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dickmana 22 w Gdyni
 • 15951/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w mieszkaniu nr 2 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni
 • 15952/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w mieszkaniu nr 2 i 3 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 1A w Gdyni
 • 15953/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4C przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni
 • 15954/10/V/M - wykonania prac remontowych przy gminnym lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni
 • 15955/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w mieszkaniu nr 1 i 2 w gminnym budynku mieszalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 15956/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę skanowania dokumentów
 • 15957/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na dostawę umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2010r.
 • 15958/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysów dla zadania pn.: „Budowa ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej łącznie ze skrzyżowaniem Cechowa/Białowieska i schodami terenowymi na zakończeniu ul. Cechowej wraz z infrastrukturą techniczną Etap I”
 • 15959/10/V/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2010
 • 15960/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15961/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15962/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15963/10/V/M - wypłaty wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV nr 38 na działce gruntu 580/314 k. m. 55, obręb Gdynia oraz odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku sygn. akt IC 36/09 z dnia 19.10.2010r.
 • 15964/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 15965/10/V/M - udzielenia zmówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na czyszczenie flag promujących Festiwal Polskich Filmów Fabularnych oraz Heineken Open`er Festiwal
 • 15966/10/V/M - udzielenia zmówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na wykonanie koncertu fortepianowego podczas uroczystości odsłonięcia tablicy statku „AIDAblu” Alei Statków Pasażerskich
 • 15967/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 9 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja na działce nr 1059/148, k.m. 53 obręb Gdynia
 • 15968/10/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej
 • 15969/10/V/K - zmian do budżetu miasta Gdyni na rok 2010
 • 15970/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 15971/10/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13463/10/V/K z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 15972/10/V/K - przedstawienia Radzie Miasta Gdyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I-sze półrocze 2010 roku”
 • 15973/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie pieczątki na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej
 • 15974/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15798/10/V/M w sprawie zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na zakup telewizora do Miejskiej Informacji Turystycznej
 • 15975/10/V/S - wyrażenia zgody na opracowanie opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
 • 15976/10/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 19-25 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 15977/10/V/M - zawarcia umowy o dzieło do kwoty 14000 Euro przez Gminę Miasta Gdyni na autorskie opracowanie koncepcji i redakcję materiałów w celu ich prezentacji na seminarium naukowym podczas wystąpienia Regionu Pomorskiego na Światowej Wystawie EXPO Szanghaj 2010 oraz redakcję i opracowanie części naukowej na dedykowanym portalu Pomorze EXPO 2010
 • 15978/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup mikrofalówki dla MCZK o wartości do 14.000 EUR
 • 15979/10/V/M - wykonania uzupełnienia i częściowej wymiany tynków zewnętrznych budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni
 • 15980/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 15981/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15982/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15800/10/V/M z dnia 21 lipca 2010r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu systemu oddymiania klatek schodowych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
 • 15983/10/V/S - akceptacji wyników przetargu ofertowego na sprzedaż jednego samochodu osobowego użytkowanego przez Straż Miejską
 • 15984/10/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2010 do umowy z dnia 19.01.2010 r. dotyczącej konserwacji i naprawy neonu herbu Miasta Gdyni
 • 15985/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 15986/10/V/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010r., na realizację badań profilaktycznych
 • 15987/10/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/583/OZ/21-w/2008 z dnia 11./04.2008r. i umowie SK/585/OZ/23-w/2008 z dnia 11.04.2008r.
 • 15988/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wskaźnikowego zestawienia kosztów realizacji projektu terenu zieleni przy ul. Zgoda 1-13 o wartości do 14.000 EUR
 • 15989/10/V/S - unieważnienia wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę wykonania projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”, projektu nasadzeń roślinnych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dla obszaru zieleni izolacyjnej przy Obwodnicy Trójmiejskiej na odcinku zjazdu Chwarzno
 • 15990/10/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na organizację i promocję X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010
 • 15991/10/V/M - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 • 15992/10/V/P - ws. organizacji projektu GDYNIA BUSINESS WEEK 2010
 • 15993/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, o wartości do 14.000 EUR, na wykonanie weryfikacji ekonomicznej opłacalności projektu hotelowego na części terenu zespołu dworsko – pałacowego Kolibki – w trybie z wolnej ręki
 • 15994/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 15995/10/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umów z PKP, ustalających warunki wykonania sieci gazowej na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym PKP
 • 15996/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15844/10V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.07.2010 r., dot. dwudniowego wydarzenia artystycznego „Chopin Tour – Przystanek Gdynia”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.08.2010
Data udostępnienia informacji: 27.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2010 15:32 Korekta Sybilla Stolarczyk
27.08.2010 15:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk