Z dnia 2010-08-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.08.2010 r. w sprawie:
 • 15871/10/V/O - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15809/10/V/O z dnia 21 lipca 2010r.
 • 15872/10/V/M - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15873/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Hallera 33-35 w Gdyni
 • 15874/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 15875/10/V/M - zamówienia do 14.000 EUR na wywóz i utylizację odpadów, nietypowych śmieci, sprzętu z budynku oraz terenu nieruchomości przy ul. Polskiej 30 w Gdyni
 • 15876/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 183 przy ul. Świętojańskiej 139 blok III w Gdyni
 • 15877/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnych lokalach mieszkalnych nr 2 i 4 przy ul. Płk. Dąbka 185 w Gdyni
 • 15878/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
 • 15879/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 1 przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 15880/10/V/M - remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 15881/10/V/M - wykonania przycinki żywopłotu przy ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4 w Gdyni
 • 15882/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145 w Gdyni
 • 15883/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzenia roślin na wybranych terenach Miasta Gdyni
 • 15884/10/V/S - unieważnienia wyników części I, II i IV oraz akceptacji wyników części III postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzenia roślin na wybranych terenach Miasta Gdyni
 • 15885/10/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15886/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy Nr KB/325/MB/36-W/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 186 w Gdyni w zakresie docieplania ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c. o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c. w. u
 • 15887/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy Nr KB/326/MB/37-W/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni w zakresie docieplania ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c. o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c. w. u
 • 15888/10/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie decyzji o pozwoleniu na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia nieruchomości w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 15889/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup, montaż i naprawę żaluzji okiennych oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 15890/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zlecenie usługi dezynsekcyjnej pomieszczeń Urzędu Miasta Gdyni w 2010r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 15891/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup i dostawę: naturalnej wody źródlanej i dzierżawę dystrybutorów, wody mineralnej i kubeczków jednorazowych oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 15892/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zabudowy pomieszczenia socjalnego wraz z montażem sprzętu oraz zakup mebli biurowych
 • 15893/10/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 EUR na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 15894/10/V/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15609/10/V/S z 29 czerwca 2010 r.
 • 15895/10/V/S - zmiany zarządzenia prezydenta m. Gdyni nr 15607/10/V/S z 29 czerwca 2010 r.
 • 15896/10/V/K - zmian w budżecie na rok 2010
 • 15897/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 15898/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.01.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 15899/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spektakli teatralnych w Gdyni – w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
 • 15900/10/V/P - w sprawie udzielenia zmówienia w trybie z wolnej ręki na organizację 15.08.2010r. w Gdyni obchodów rocznicy Sierpnia’80
 • 15901/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 15902/10/V/U - akceptacji zmiany umowy Nr KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. oraz umowy Nr KB/377/UI/28/W/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. na wykonanie robót w ramach zadania „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15903/10/V/U - akceptacji zmian umowy nr KB/160/UI/41/2010 z dnia 26 marca 2010r. na wykonanie koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Bazyliowej w Gdyni
 • 15904/10/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • 15905/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 485 000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni”
 • 15906/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie usługi: „Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją”
 • 15907/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wykazu zmian gruntowych oraz wydzielenia działek objętych budową parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni
 • 15908/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 15909/10/V/U - udzielenia zmówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni” oraz akceptacji zmiany treści umowy nr KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 4.02.2010r. na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22
 • 15910/10/V/M - wykonania prac remontowych przy gminnym budynku mieszkalnym przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 15911/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.12.2009 r.
 • 15912/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości ozn. na km 13, jako działki nr 579/3 o pow. 168 m2 i nr 580/3 o pow. 177 m2
 • 15913/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 3.000 znaczków okolicznościowych
 • 15914/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę transportową – przesyłkę kurierską
 • 15915/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1/UI/1/W/2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską
 • 15916/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 z 9.03.2009 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plyomuth
 • 15917/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni”
 • 15918/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, zakresu i sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 264/18 i 265/23, km 11, obręb Wielki Kack oraz 457/12, 459/18; km 12, obręb Wielki Kack przy ul. Chwaszczyńskiej róg ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 15919/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni”
 • 15920/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 15921/10/V/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/612/UP/162/W/2008 z 14.11.2008 r. na opracowanie projektu „Budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego z budową pętli trolejbusowej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni”
 • 15922/10/V/O - regulaminu nagród prezydenta mi. Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 15923/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 15378/10/V/O z 15 czerwca 2010 r.
 • 15924/10/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 15517/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni
 • 15925/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 r.
 • 15926/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na nasadzenia 1600 krzewów na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 15927/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej dla Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej
 • 15928/10/V/P - organizacji wernisażu wystawy zdjęć ze Stoczni Gdynia
 • 15929/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury PG
 • 15930/10/V/P - uruchomienia środków finansowych na Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawaną przez prezydenta miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na PG
 • 15931/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2010 do umowy z dnia 1 marca 2002 r. o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.08.2010
Data udostępnienia informacji: 27.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2010 15:18 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk