Z dnia 2010-07-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.07.2010 r. w sprawie:
 • 15832/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 15833/10/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 15834/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komierowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15835/10/V/M - podpisania aneksu do umowy z dnia 19 maja 2010 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Agencją Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
 • 15836/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nasadzeń na nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją gatunku drzewostanu
 • 15837/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i dostarczenie zdjęć fotograficznych do publikacji w folderze dotyczącym rezerwatu przyrody „Kępa Oksywska”
 • 15838/10/V/M - remontu placu zabaw położonego w obrębie ul. Komandorskiej 18-20 i ul. Morskiej 107 w Gdyni
 • 15839/10/V/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła w Gdyni
 • 15840/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010roku
 • 15841/10/V/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika na prowadzenie w niej rodzinnego domu dziecka
 • 15842/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 15465/10/V/M na wykonanie oraz montaż wielkoformatowej reklamy Gdyni
 • 15843/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania projektu graficznego oraz druku broszury promującej The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 15844/10/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej realizacji wydarzenia artystycznego pod nazwą „Chopin Tour - Przystanek Gdynia”
 • 15845/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania nadruku okolicznościowego na torbach do laptopa
 • 15846/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 15847/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie naprawy niecki zbiornika przelewowego w krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej 4/6
 • 15848/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie robót związanych z realizacją zadania: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 15849/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy Chwaszczyńskiej”
 • 15850/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005r na wykonanie robót objętych Projektem ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’
 • 15851/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego”
 • 15852/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 15853/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 15854/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 15855/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spektakli teatralnych w Gdyni – w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
 • 15856/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizacje części artystycznej imprezy „Bezpiecznie nad wodą"
 • 15857/10/V/O - zlecenia wykoszenia chwastów z terenów gminnych w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
 • 15858/10/V/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na realizację projektu „Gdynia Business Week” w ramach organizacji „Akcji Lato 2010” w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 15859/10/V/R - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • 15860/10/V/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 15861/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację usług certyfikacyjnych
 • 15862/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na organizację imprezy plenerowej „Dzień bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 15863/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację zlecenia w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej m. Gdyni, w oparciu o materiały gromadzone w zasobie geodezyjno-kartograficznym Wydziału Geodezji, będące wynikiem prac geodezyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego
 • 15864/10/V/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia Nr 15757/10/V/U z 13.07.2010 r. dotyczącego inwestycji pn: „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15865/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 15866/10/V/U - dostawy i montażu kotła elektrycznego do przegrzewu c.w. w okresie letnim dla potrzeb zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18 w Gdyni”
 • 15867/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na kolportaż ulotek
 • 15868/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/677/UI/224/W/2009 z dnia 20.10.2009r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy scieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni
 • 15869/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/526/UI/154/W/2009 z dnia 29.07.2009r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR"
 • 15870/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania; "Regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.07.2010
Data udostępnienia informacji: 30.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2010 14:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk