Z dnia 2010-07-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r. w sprawie:
 • 15774/10/V/S - unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na dostawę umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2010 r. wszczęte zarządzeniem nr 15550/10/V/S
 • 15775/10/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
 • 15776/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Pożegnanie Lata” na terenie rekreacyjnym „przy stawku” u zbiegu ulic płk. Dąbka i Kwiatkowskiego w dniu 28 sierpnia 2010r. w godzinach 14.00 – 22.00
 • 15777/10/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej 2010r.
 • 15778/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
 • 15779/10/V/S - rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 15780/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 29 w Gdyni
 • 15781/10/V/M - wykonania sieci kanalizacyjnej przy ul. Dickmana 18-30 oraz sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 15782/10/V/M - wymiany stolarki okiennej w siedzibie Komisariatu Policji –Witomino przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni
 • 15783/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni
 • 15784/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 15785/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 15786/10/V/M - uchylenia zarządzeń: nr 14373/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2010 roku dotyczącego wykonania rozbiórki wolnostojącego budynku użytkowego wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 15787/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Aluminiowej 15 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15788/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15789/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 14 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15790/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15791/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15792/10/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę nieruchomości - ul. Powstania Styczniowego 19
 • 15793/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Animex S.A.
 • 15794/10/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 9B mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 6A oraz ustalenia termin jego trwania
 • 15795/10/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 20 mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 15796/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej miasto w magazynie „Arkowcy”
 • 15797/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek okolicznościowych
 • 15798/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup telewizora do Miejskiej Informacji Turystycznej
 • 15799/10/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2010 roku
 • 15800/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu systemu oddymiania klatek schodowych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
 • 15801/10/V/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu „Kępa Redłowska” w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 15802/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 15803/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 15804/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 15805/10/V/M - wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego w Gdyni przy ul. Puckiej – umowa dzierżawy nr MG/18/D/09
 • 15806/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 15807/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 15808/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/151/UI/38/W/2010 z dnia 18.03.2010 r. na wykonanie koncepcji regulacji powierzchniowych spływów wód deszczowych w rejonie ulicy Tatrzańskiej
 • 15809/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup z inicjatywy Rady Dzielnicy Dąbrowa pięciu zestawów edukacyjnych „Autochodzik Miasteczko Drogowe” oraz szesnastu kompletów „serduszko na drogę” w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo na drodze”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Bezpieczna dzielnica”
 • 15810/10/V/P - organizacji wystawy fotograficznej pt. „Wielki Kack wczoraj i dziś” z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack
 • 15811/10/V/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” oraz akceptacji treści regulaminu konkursu
 • 15812/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Witomińskiej 72 będącej w użytkowaniu wieczystym
 • 15813/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15291/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.06.2010 r.
 • 15814/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/243/UI/80/W/2010 z dnia 07.05.2010r. dotyczącej zadania pn.: ”Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 15815/10/V/U - akceptacji zapłaty należności za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii dot. przekazania do użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z wewnętrznym układem drogowym, boiskami sportowymi i infrastrukturą rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni
 • 15816/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15638/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 15817/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych oraz wydzielenia geodezyjnego na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parkingu przy ulicy Stryjskiej w Gdyni ”
 • 15818/10/V/U - akceptacji na zawarcie porozumienia dotyczącego wykonania zamiennego projektu budowlano – wykonawczego dla realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 15819/10/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zamieszczenie w prasie drugiej edycji artykułu promującego projekt pn: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 15820/10/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2010 do umowy z fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 15821/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości do 193.000 EUR dla zadania pn. „Rozbudowa SP Nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”
 • 15822/10/V/U - uregulowania należności za wykonanie map sytuacyjnych z uzbrojeniem do celów informacyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów dla prowadzonego przez Wydział Inwestycji zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR”
 • 15823/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 10894/2009/V/M z 2 czerwca 2009 r.
 • 15824/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Pl. Kaszubskim 7 – 9 na terenie obejmującym działki nr 228, 229, 230, 233, 1238/209, 1125/231, 1237/209; km 54 położone w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 15825/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 193.000 EUR na dostawę i wyposażenie rozszerzonej strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją i utrzymaniem oraz oznakowaniem powiększonej strefy płatnego parkowania w Gdyni
 • 15826/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację części artystycznej imprezy „Bezpiecznie nad wodą”
 • 15827/10/V/U - zamówienia opracowania graficznego oraz przygotowania do druku książki „Modernizm w Europie” – modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona”
 • 15828/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni obchodów rocznicy „Sierpnia 80” w dniu 15 sierpnia 2010 r.
 • 15829/10/V/U - uregulowania należności na rzecz Wydziału Geodezji UM Sopot za wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych gruntów
 • 15830/10/V/P - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 11591/09/V/P w sprawie powołania nowego składu komisji konsultacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2010 14:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk