Z dnia 2010-07-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.07.2010 r. w sprawie:
 • 15620/10/V/S - upoważnienia naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego - Architekta Miejskiego
 • 15621/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/504/UI/139/W/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. dot. przyłączenia budynku Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28 do sieci ciepłowniczej należącej do OPEC
 • 15622/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na korzystanie z aplikacji internetowej „Obowiązek Szkolny i Nauki”
 • 15623/10/V/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
 • 15624/10/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia 12438/09/V/P z dnia 13 października 2009 r.
 • 15625/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15626/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15627/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15628/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Górnej 20 w Gdyni
 • 15629/10/V/M - wyrażeniu stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 2-4 w Gdyni
 • 15630/10/V/M - wyrażeniu stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Necla 5-5a w Gdyni
 • 15631/10/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Sp. z o.o. Coca – Cola
 • 15632/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15633/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
 • 15634/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
 • 15635/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
 • 15636/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej 45 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
 • 15637/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej 47 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
 • 15638/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 € na wykonanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej”
 • 15639/10/V/P - organizacji festynu kulturalno-rekreacyjnego na terenie „Źródła Marii” z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack
 • 15640/10/V/P - dofinansowania wydania książki Cezarego Mizejewskiego „Czerwoni kosynierzy gdyńscy”
 • 15641/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkuru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wyznaczenia terminu do składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 15642/10/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2010 do umowy nr SK/255/SI/9-W/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. na dostawę, instalację, asystę techniczną i konserwację Systemu informatycznej obsługi dochodów Miasta
 • 15643/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup komputera
 • 15644/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata
 • 15645/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Mirosławie Jezior dyrektorowi MOPS
 • 15646/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Sabinie Zalega kierownikowi DOPS Nr 4
 • 15647/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2010 do umowy KB/1/MOPS/2010 z dnia 11 stycznia 2010r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 15648/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14495/10/V/M z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ul. Żukowskiej
 • 15649/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie trelis, tablic informacyjnych, ich montaż oraz nasadzenia pnączy na terenie Kamiennej Góry
 • 15650/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wskaźnikowego zestawienia kosztów realizacji projektu udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska” o wartości do 14.000 EUR
 • 15651/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie broszury proekologicznej dot. Rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”
 • 15652/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania
 • 15653/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 15654/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
 • 15655/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości oznaczonej na km 8 jako działka nr 122/10 o pow. 1904m2 przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • 15656/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradcze w zakresie wykonywania testu prywatnego inwestora na potrzeby lotniska Gdynia-Kosakowo
 • 15657/10/V/M - zakupu 2000 egzemplarzy informatora 3-maj się Trójmiasta
 • 15658/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 15659/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/33/MGG/21/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o.o. no ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa – dz. nr 945/387 KM 81
 • 15660/10/V/P - wykonania opakowań do celów promocyjnych miasta
 • 15661/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Przemyskiej, Stryjskiej i Łużyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 15662/10/V/O - częściowej refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla niedosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
 • 15663/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na dostawę transportera schodowego dla Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej
 • 15664/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę pn: „Budowa gazociągu w ul. Spółdzielczej w Gdyni”
 • 15665/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej
 • 15666/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni w mieszkaniu nr 5 oraz wentylacji łazienki w mieszkaniu nr 1 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni
 • 15667/10/V/M - wykonania prac remontowych w gminnym mieszkaniu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni
 • 15668/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Berlinga 10 A. w Gdyni
 • 15669/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni i wentylacji łazienki oraz zamontowania drzwiczek wycierowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
 • 15670/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni oraz wentylacji łazienki w gminnym budynku mieszkalnym przy ul Pustej 11
 • 15671/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. Arciszewskich 16, 27, 29, 30 na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 3
 • 15672/10/V/P - dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 15673/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Chylońskiej 178 B
 • 15674/10/V/M - wykonania orzeczenia technicznego mykologicznego w mieszkaniu nr 1 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni
 • 15675/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2010 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 15676/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 15677/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2010 do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 15678/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2010 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 15679/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2010 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 z 26.11.2004 r. zawartej z Gdańskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 15680/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu nasadzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Żeromskiego zlokalizowanego w Gdyni, w rejonie skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ul. 10 Lutego, o wartości do 14.000 EUR
 • 15681/10/V/P - dofinansowania wydania albumu „Gdynia z banderą Marynarki Wojennej w tle”
 • 15682/10/V/P - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu na opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 15683/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 15684/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 15685/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej pod drogi publiczne
 • 15686/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną za udzielenie pełnomocnictwa
 • 15687/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych WI-FI
 • 15688/10/V/M - udzielenia dotacji celowej Nadleśnictwu Gdańsk na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych
 • 15689/10/V/M - źródła finansowania, wykonania i wdrożenia serwisu internetowego, prezentującego informacje o nieruchomościach gminnych i Skarbu Państwa oferowanych przez miasto Gdynię do sprzedaży, najmu lub dzierżawy
 • 15690/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na usługę dotyczącą sporządzenia opinii prawnej
 • 15691/10/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi naprawy dachu w pomieszczeniach Zespołu Parkowego Kolibki do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 15692/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej w Gdyni”
 • 15693/10/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-01 o dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 15694/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 15695/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 15696/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 15751/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłozonego do publicznego wglądu nprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.07.2010
Data udostępnienia informacji: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2010 14:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk