Z dnia 2010-06-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.06.2010 r. w sprawie:
 • 15507/10/V/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kaliskiej 42 na prowadzenie w niej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej
 • 15508/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych dla uczestników Festiwalu Open’er na temat głosowania w II turze wyborów prezydenckich na terenie Gdyni
 • 15509/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dot. aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • 15510/10/V/P - dofinansowania wydania książki Ryszarda Toczka „Kronika Gdyni 1918-1939”
 • 15511/10/V/U - akceptacji zmiany do umowy nr KB/242/UI/79/W/2010 dot. zadania „Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ul. Redłowskiej wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka”
 • 15512/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla I ALO
 • 15513/10/V/U - akceptacji zmian w umowie nr KB/677/UI/224/W/2010 dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego
 • 15514/10/V/U - akceptacji zmiany w umowie nr KB/720/UI/240/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Izydy i Apollina
 • 15515/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Regulacja potoku Źródło Marii” wraz z budową zbiornika retencyjnego suchego Karwiny”
 • 15516/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania :”Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej”
 • 15517/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci
 • 15518/10/V/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
 • 15519/10/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z ponownymi wyborami Prezydenta RP
 • 15520/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta RP
 • 15521/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
 • 15522/10/V/P - umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
 • 15523/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą
 • 15524/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 15525/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 15526/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 15527/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15528/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 53
 • 15529/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 blok II
 • 15530/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 7
 • 15531/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Morskiej 91
 • 15532/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 110
 • 15533/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Morskiej 93
 • 15534/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Olgierda 28
 • 15535/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14373/10/V/M dot. rozbiórki wolnostojącego budynku użytkowego przy ul. Inżynierskiej 72
 • 15536/10/V/M - wykonania rachunku opłacalności remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Leszczynki 155
 • 15537/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni w mieszkaniu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 11
 • 15538/10/V/M - usunięcia awarii instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9-11
 • 15539/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15001/10/V/M dot. przejęcia budynku przy ul. Widnej 8 w zarząd
 • 15540/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94
 • 15541/10/V/M - wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego – Żuk A16 2,5 t. należącego do Zakładu Budżetowego – ABK nr 3
 • 15542/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującemu osobom fizycznym w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 15543/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującemu osobom fizycznym w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 15544/10/V/M - zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji odprowadzenia wód opadowych z osiedla Pogórze II
 • 15545/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na dodruk 500 sztuk plakatów na potrzeby projektu DOKI – Gdyński Inkubator Aktywności
 • 15546/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 roku
 • 15547/10/V/S - przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie na zakup umundurowania
 • 15548/10/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup: 2 tłumików dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 15549/10/V/P - nadzoru inwestorskiego dla poszerzonego zakresu: „Rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni” – roboty uzupełniające nr 2
 • 15550/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 193.000 EUR w 2010 roku
 • 15551/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15552/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15553/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia zadania realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych pn.: ”Realizacja infrastruktury technicznej osiedla ŁANOWA”
 • 15554/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/686/UI/227/W/2009 z dnia 08.10.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ulicy Wejherowskiej do ul. Osowskiej
 • 15555/10/V/U - akceptacji zmiany treści w ramach umowy nr KB/760/UI/263/W/2009 z dnia 30.11.2009 r. na wykonanie robót zadania pn. „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 15556/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6.04.2010 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15557/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów w ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 15558/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 z dnia 14.09.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego”
 • 15559/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 12.12.2007 r. dotyczącej opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo- kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni
 • 15560/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13288/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.12.2009 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia schodów terenowych przy ul. Korczaka i ciągu pieszego od ul. Redłowskiej w Gdyni
 • 15561/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego”
 • 15562/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 15563/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże”
 • 15564/10/V/O - refundacji kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Polski Gimnazjów w Piłce Nożnej rozgrywanych w Kraśniku dla Gimnazjum Nr 11 w Gdyni
 • 15565/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac naprawczych zrealizowanego zadania p.n: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu I etap
 • 15566/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 14453/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2010r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15567/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 124/10000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości
 • 15568/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową / ul. A. Necla 11-13
 • 15569/10/V/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Gen.Orlicz-Dreszera
 • 15570/10/V/P - dofinansowania wydania „Wyboru poezji” Zbigniewa Szymańskiego
 • 15571/10/V/P - dofinansowania wydania tomiku poetyckiego „Poetycki Grabówek”
 • 15572/10/V/P - dofinansowania wykonania tablicy upamiętniającej tragedię trawlera BRDA
 • 15573/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania gadżetów promujących miasto z okazji wydarzeń sportowych
 • 15574/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę przygotowania do druku gdyńskich broszur promocyjnych: Navigator Praktyczny oraz Navigator Rowerowy
 • 15575/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie panoramy Miasta Gdyni jako elementu wizualizacji dla Centrum Informacji Turystycznej
 • 15576/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15216/10/V/M w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i druk map ścieżek rowerowych „Rowerem po Gdyni”
 • 15577/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, w sprawie wykonania oraz montażu systemów wystawienniczych w Miejskiej Informacji Turystycznej
 • 15578/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na opracowanie treści poradnika rowerzysty do ulotki „Mapa rowerowa Gdyni”
 • 15579/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, emisji spotu radiowego oraz produkcji ulotek promujących Piknik Rodzinny w Orłowie
 • 15580/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na realizację działań promujących miasto, w ramach projektu „Audycja Studio Bałtyk”
 • 15581/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie tablicy informacyjnej na budynek Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 15582/10/V/M - zamówienia publicznego produkcji 8 sekundowej reklamy TV promującej miasto
 • 15583/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania dwóch sztuk nośników reklamowych promujących miasto
 • 15584/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, koszulek z nadrukiem okolicznościowym
 • 15585/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację drogowskazów oraz szlaków turystyki pieszej:„Zagórskiej Strugi”, „Źródła Marii”
 • 15586/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15135/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2010 roku dotyczącej nazwy firmy podanej w § 1 pkt. 3
 • 15587/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: ”Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 15588/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/40/UI/13/W/2010 z dnia 01.02.2010 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 15589/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/777/UI/272/W/2009 z dnia 28.10.2009 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76
 • 15590/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 EUR w trybie postępowania przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego 24 na potrzebny UM Gdyni
 • 15591/10/V/M - udzielenia zamówienia na realizację szkolenia pracowników w związku z nową edycją oprogramowania MicroStation V8 firmy Bentley System dla systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego Wydziału Geodezji
 • 15592/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia Open City for Open’er Festival
 • 15593/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy promującej miasto na łamach gazety „Echo Miasta”
 • 15594/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję reklamy Gdyni w TVP Polonia
 • 15595/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji XII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 15596/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 301 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15597/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M z 8.12.2009 r.
 • 15598/10/V/M - przeprowadzenia trzeciego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 42, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni oraz powołania komisji przetargowej
 • 15599/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 15600/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 15601/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 15602/10/V/P - zakupu i wykonania materiałów promocyjnych miasta
 • 15603/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 15604/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji miasta Haikou /Chiny/
 • 15605/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”
 • 15606/10/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2010
 • 15607/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi przeniesienie danych z systemu OTAGO na nową platformę sprzętowo-softwarową
 • 15608/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia zabezpieczającego rośliny ozdobne przeznaczone do uzupełnienia ubytków na terenach zieleni w Gdyni, o wartości do 14.000 EUR
 • 15609/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienia publicznego na konserwację systemu DOCFLOW
 • 15610/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek dla obwodowych komisji wyborczych do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 15611/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup paliwa do samochodów obsługujących transport protokołów do Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, o wartości do 14.000 EUR
 • 15612/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków, materiałów stolarskich, usług transportowych oraz akceptację wyboru oferenta
 • 15613/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę gastronomiczną podczas konferencji inaugurującej projekt „Trolley”
 • 15614/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/280/UR/4/W/2010 z 09.03.2010 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, obręb Pogórze km 14 oraz położonych na terenie gminy Kosakowo, przeznaczonych pod pas drogowy projektowanego skrzyżowania Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej
 • 15615/10/V/U - zlecenia – Biuru Miejskiego Konserwatora Zabytków - wykonania prac, związanych z przygotowaniem wydania książki i organizowaniem konferencji o modernizmie
 • 15616/10/V/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 15617/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 08.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2010 15:18 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk