Z dnia 2010-06-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2010 r. w sprawie:
 • 15421/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację sceny Alter Space w ramach Heineken Opene’r Festival 2010, niektórych elementów technicznych Heineken Opene’r Festival 2010 oraz honoraria wybranych artystów Heineken Opene’r Festival 2010
 • 15422/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych: ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’’
 • 15423/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 193.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika retencyjnego suchego KARWINY”
 • 15424/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie Miasta Gdyni
 • 15425/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych i rodzin na terenie Gdyni
 • 15426/10/V/O - wydatkowania środków finansowych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 15427/10/V/R - akceptacji aneksu nr UDA-PO KL.05.02.01-00-001/08/01 do umowy UDA-POKL.05.02.01-00-001/08/00 o dofinansowanie projektu pn: Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 15428/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 4 lipca 2010 roku
 • 15429/10/V/O - dofinansowania projektu edukacyjnego „Poznajmy się bliżej- warsztaty artystyczne” realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w Gdyni oraz dzieci i młodzież z parafii katolickiej w Czasznikach na Białorusi
 • 15430/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizacje wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 15431/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 15432/10/V/S - zmiany Zarządzenia Nr 13491/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia12 stycznia 2010r. w sprawie zakupu literatury fachowej i prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 15433/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie internetowego systemu wyrażania opinii do dokumentów przygotowywanych przez władze miasta Gdyni
 • 15434/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego
 • 15435/10/V/M - akceptacji zakresu robót i wysokości kosztów robót wycenionych w kosztorysie wstępnym dotyczących remontu lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2 (róg ul. Świętojańskiej ), który zostanie wykonany na zlecenie i koszt Najemcy lokalu tj. Cukiernia Mariola Spółka Jawna, Józef Ruszczyk i Spółka
 • 15436/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 46 przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 15437/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
 • 15438/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 42 przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 15439/10/V/M - wymiany posadzek w gminnym lokalu nr 66 mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni
 • 15440/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 4 oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Waszyngtona 28 w Gdyni
 • 15441/10/V/M - wykonania wentylacji kuchni i łazienki w mieszkaniu nr 1 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Przemysława 3 w Gdyni
 • 15442/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 25 w Gdyni
 • 15443/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 30 przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 15444/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 44 przy ul.Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 15445/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 26 przy ul. Handlowej 9 B w Gdyni
 • 15446/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 4 przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
 • 15447/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 35 przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 15448/10/V/M - remontu włazu znajdującego się na studni kanalizacyjnej w obrębie budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Arciszewskich 26 i 27 w Gdyni
 • 15449/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. Morskiej 91 i 99 na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 15450/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. 3 Maja 22-24 na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 15451/10/V/M - wykonania uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
 • 15452/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu Uchwały nr 3 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 15453/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-71410/7/09)
 • 15454/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15455/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15456/10/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej 27
 • 15457/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15458/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15459/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15460/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15461/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/160/D/08 z dnia 06 września 2008 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Rdestowej
 • 15462/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 25 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 15463/10/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 15464/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przeniesienia we wskazaną lokalizację nośnika reklamowego
 • 15465/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania oraz montażu wielkoformatowej reklamy Gdyni
 • 15466/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 15467/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup materiału zdjęciowego
 • 15468/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 15469/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk dwustronicowej broszury z informatorem turystycznym i mapą Gdyni
 • 15470/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie toreb papierowych z logo Gdyni
 • 15471/10/V/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, wydrukowania 4 plansz do nośników reklamowych o wymiarach 0,96 x 1,74 m zlokalizowanych w centrum Gdyni
 • 15472/10/V/M - udziału Gminy Gdynia, jako współorganizatora Eliminacji do XII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 03.07.2010 r. w Gdyni – Orłowie
 • 15473/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
 • 15474/10/V/M - wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni i przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
 • 15475/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdynia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 15476/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej w Gdyni, przeznaczonego na działalność gastronomiczną
 • 15477/10/V/M - użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leszczyki 153
 • 15478/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sienkiewicza 33 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 15479/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 45 położonego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 15480/10/V/M - wykonania wymiany okładziny schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 15481/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu”
 • 15482/10/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”, nr WND –RPPM.05.05.00-00-045/09 oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 15483/10/V/M - akceptacji treści Umowy Wsparcia
 • 15484/10/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami
 • 15485/10/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 15486/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/677/UI/224/W/2009 z dnia 20.10.2009 r. na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni”
 • 15487/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni
 • 15488/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla 30 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r
 • 15489/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15490/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15491/10/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem „OVUM” ramowej umowy o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania „Decyduję i wybieram – Gdyński program aktywizacji wyborców”
 • 15492/10/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet”
 • 15493/10/V/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni
 • 15494/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów
 • 15495/10/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji letniej 2010r.
 • 15496/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 € na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku X LO
 • 15497/10/V/R - zmiany zarządzenia nr 14748/10/V/R w sprawie wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek uczestników międzynarodowego spotkania partnerów projektu INTERFACE
 • 15498/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 12747/09/V/U z 10.11.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 15499/10/V/U - akceptacji aneksu do umowy KB/170/UP/42/W/2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 15500/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 12089/09/V/U z 15.09.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni
 • 15501/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 15502/10/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na Muzeum Emigracji w budynku Dworca Morskiego – ul. Polska 1
 • 15503/10/V/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta w konkursie „Gdynia w kwiatach 2010”
 • 15504/10/V/S - otwarcia postepowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzenia roslin w wybranych terenach miasta Gdyni
 • 15505/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 15506/10/V/P - zakupu i wykonania materiałów promocyjnych miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.06.2010
Data udostępnienia informacji: 08.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2010 15:16 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk