Z dnia 2010-06-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.06.2010 r. w sprawie:
 • 15238/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14000 EUR na wprowadzenie zmian w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morska – Wiejska – Swarzewska w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 15239/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót w ramach zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 15240/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13022/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 grudnia 2009 roku dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni
 • 15241/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Morskiej 110 A w Gdyni
 • 15242/10/V/M - wykonania usług sanitarnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Zielonej 23 w Gdyni
 • 15243/10/V/M - wykonania prac dodatkowych przy wymianie dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 15244/10/V/M - wykonania uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • 15245/10/V/M - naprawy i pomalowania wejścia do lokalu użytkowego „Klub Seniora” przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni
 • 15246/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót porządkowo-zabezpieczających w obiekcie Łazienki w Gdyni-Orłowie
 • 15247/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Herberta 7 w Gdyni
 • 15248/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15002/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2010 roku dotyczącego wykonania robót dodatkowych w budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 15249/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94 w Gdyni
 • 15250/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni
 • 15251/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15252/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15253/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15254/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15255/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15256/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Balladyny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 15257/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 15079/10/V/O dotyczącego powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 4, i 5 w Gdyni, V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, Technikum Transportowego w Gdyni, Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 15258/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i rodzin na terenie Gdyni
 • 15259/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dostępu do sieci Internet dla Straży Miejskiej
 • 15260/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
 • 15261/10/V/U - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 193.000 EUR wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni”
 • 15262/10/V/U - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2010
 • 15263/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 15264/10/V/P - dofinansowania wydania albumu „Stefan Batory – ostatni polski transatlantyk”
 • 15265/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu pn. „Święto Orłowa” w dniu 27 czerwca
 • 15266/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 15267/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 15268/10/V/S - zatwierdzenia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu oraz podpisania umowy na najem z Bankiem Millennium S.A.
 • 15269/10/V/P - wykonania tablicy upamiętniającej dr Tomasza Kamińskiego
 • 15270/10/V/P - zakupu 50 egzemplarzy II części książki „Przez Sybir na Ziemię Gdańską” od Związku Sybiraków
 • 15271/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Parkowa
 • 15272/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Marsa 15
 • 15273/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15274/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 15275/10/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 15276/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację tablic informacyjnych oraz planów Miasta
 • 15277/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego w hali płaskiej – pawilon handlowy nr 204
 • 15278/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/524/UI/152/W/2009 z dnia 31.07.2009r. dotyczącej zadania pn.: ”Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 15279/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 z dnia 23.03.2007 r. na wykonanie zadania pn.: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego”
 • 15280/10/V/U - ustanowienia zastępcy Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla potrzeb przeprowadzenia konkursu poprzedzającego wybór wykonawcy dokumentacji projektowo– kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
 • 15281/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wiczlińskiej w Gdyni
 • 15282/10/V/U - zmiany treści umowy nr KB/187/55/W/2010 z dnia 07.04.2010 r. na wykonanie usługi nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Gdyni
 • 15283/10/V/P - rejestracji telewizyjnej Gali Nagrody Literackiej Gdynia
 • 15284/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 1000 sztuk flag na drzewiec promujących Heineken Open’er Festiwal
 • 15285/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości wmurowywania tablicy statku „Grand Mistral” w Alei Statków Pasażerskich
 • 15286/10/V/U - zamówienia opracowania i zakupu egzemplarzy kwartalnika „Renowacje i Zabytki” poświęconego w znacznej części zabytkom Gdyni
 • 15287/10/V/U - zamówienia opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gdyni
 • 15288/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z przebudowa infrastruktury dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni
 • 15289/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 15290/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.: „I etap remontu Akademickiego Liceum ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 15291/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 15292/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej w Gdyni”
 • 15293/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Płk. Dąbka 183 w Gdyni
 • 15294/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 27 w Gdyni
 • 15295/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 5 w Gdyni
 • 15296/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 27 w Gdyni
 • 15297/10/V/M - zmiany terminów umów KB/131/MB/24/W/2010 oraz KB/283/MB/33/W/2010 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych w rejonie ulicy Grabowo i Komandorskiej
 • 15298/10/V/M - zmiany terminu umowy KB/708/MB/58/W/2009 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni”
 • 15299/10/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana Koncertu w ramach realizacji projektu:„Mobilny Klub Odkrywców ze Wzgórza”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 15300/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy 10 uczniów i 2 opiekunów z College Boris Vian z Dunkierki we Francji, w ramach współpracy przy projekcie „Food For Thought” z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 15301/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 15302/10/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
 • 15303/10/V/O - zakupu materiałów biurowych dla UMG i gdyńskich szkół zawodowych od firmy PH KAS J. Kasperski sp.j. z Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 15304/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii ozn. na km 23, obręb Wielki Kack, jako działki nr 351/19, 360/19 i 367/19
 • 15305/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 15236/10/V/P w sprawie wykonania usługi w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken O Pener Festival 2010” w Gdyni
 • 15306/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2010 r.
 • 15307/10/V/S - wyrażenia zgody na opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
 • 15308/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 15237/2010/V/S w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta RP
 • 15309/10/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie CYCLE przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach Programu Inteligentna Energia Europa /IEE/
 • 15310/10/V/U - powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu SEGMENT przedkładanego przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach Programu Inteligentna Energia Europa /IEE/
 • 15311/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oświetlenia polerów w ramach rozbudowy oświetlenia Nabrzeża Pomorskiego
 • 15312/10/V/P - współorganizacji konkursu „Gdynia nasza mała ojczyzna”
 • 15313/10/V/P - organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego
 • 15314/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Zgromadzeniu Wspólników INVENO sp. z o.o. w Gdyni
 • 15315/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników INVENO sp. z o.o. w Gdyni
 • 15316/10/V/U - zawarcia umowy na ustalenie szczegółowych warunków , zakresu i sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycja niedrogową przy ul. Chabrowej
 • 15317/10/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Rumi na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2010
Data udostępnienia informacji: 28.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2010 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk