Z dnia 2010-06-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.06.2010 r. w sprawie:
 • 15166/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo
 • 15167/10/V/P - organizacji XXV Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniu 06-07 sierpnia 2010
 • 15168/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 14516/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 15169/10/V/O - akceptacji aneksu do umowy nr KB/133/OZ/6/w/2010 z dnia 01.03.2010r.
 • 15170/10/V/O - przyznania premii dla dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul.Reja 2
 • 15171/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 15172/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 D
 • 15173/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 13 w Gdyni
 • 15174/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym gminnym przy ul. Chwarznieńskiej 12
 • 15175/10/V/M - zakupu i montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni
 • 15176/10/V/M - instalacji dwóch podliczników energii elektrycznej oraz montażu trzynastu wodomierzy w lokalach komunalnych wraz z koniecznymi przeróbkami instalacji w budynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 15177/10/V/M - wykonania prac remontowych w świetlicy socjoterapeutycznej użytkowanej przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 15178/10/V/M - wykonania remontu komina w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 33 w Gdyni
 • 15179/10/V/M - wykonania remontu komina w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
 • 15180/10/V/M - remontu wejścia prowadzącego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 15181/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 jako działka nr 188/130 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 15182/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 128 jako działka nr 51/6 i nr 52/6 przeznaczonej pod budowę drogi ul. Muchowskiego
 • 15183/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Wolności, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 15184/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową / Nauczycielska /
 • 15185/10/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, licencji na wykorzystanie komentarza lektorskiego w filmie reklamującym Gdynię z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 15186/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku ulotek typu Z-Card z praktycznym informatorem dla turystów
 • 15187/10/V/R - ogłoszenia konkursu na realizację zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej /PES/ na terenie m. Gdyni
 • 15188/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.
 • 15189/10/V/M - utwardzenia terenu wokół studni wodomierzowej przy gminnym budynku mieszkalnym – ul. Wileńska 93 w Gdyni
 • 15190/10/V/K - kierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15191/10/V/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/14/UI/3/W/2010 z dnia 19.01.2010r. dla zadania: „ Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja”
 • 15192/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji 31 do projektowanej pętli autobusowej w Gdyni”
 • 15193/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 15194/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą”
 • 15195/10/V/P - dofinansowania wydania książki – albumu fotografii Jerzego Uklejewskiego „Moja Gdynia”
 • 15196/10/V/P - dofinansowania wydania książki „Czarny czwartek – gdyński Grudzień’70”
 • 15197/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo festynu rodzinnego w dniu 6 czerwca 2010 r.
 • 15198/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pracy: Ocena merytoryczna oraz pomoc w opracowaniu tekstu folderu dotyczącego rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, przygotowywanego przez Urząd Miasta Gdyni oraz dostarczenia zdjęć fotograficznych. o wartości do 14.000 EUR
 • 15199/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Oliwkowej i Wiczlińskiej w Gdyni
 • 15200/10/V/P - organizacji występów zespołu „Piotr Mania Trio” w ramach obchodów 25-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii
 • 15201/10/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
 • 15202/10/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2010 do umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 15203/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2010 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 15204/10/V/S - wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego (lidera gminnego) do przeprowadzenia na terenie Miasta Gdyni powszechnego spisu rolnego w 2010r.
 • 15205/10/V/S - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych i zakup sukna oraz akceptację wyboru oferentów
 • 15206/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 14799/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 15207/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009 r.
 • 15208/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14904/10/V/P z dnia 04.05.2010 r. oraz akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 134/PK/2/w/2010 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2010
 • 15209/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup licencji na wykorzystanie fotografii barwnej
 • 15210/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu oraz naprawy wielkoformatowych reklam Gdyni
 • 15211/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 15212/10/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Port Lotniczy Gdańsk
 • 15213/10/V/P - wykonania medali okolicznościowych
 • 15214/10/V/P - zakupu map miasta Gdyni dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 15215/10/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR płyt do ekspozycji planu Gdyni na nośnikach reklamowych zlokalizowanych w centrum miasta
 • 15216/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i druk ścieżek rowerowych „Rowerem po Gdyni”
 • 15217/10/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/700/MG/179-W/2010
 • 15218/10/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/86/MG/12-W/2010
 • 15219/10/V/O - zakupu tablic interaktywnych dla III LO /ZSO Nr 1/ w Gdyni z okazji jubileuszu 60-lecia placówki
 • 15220/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu wokalnego „Wiercipięty” i opiekuna ZS Nr 14 w Gdyni na finały XXXI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca „Konin 2010”
 • 15221/10/V/O - zakupu oprogramowania CorelDraw Graphics Suite X5 Calssroom PL 15+1 wraz z nośnikiem dla ZSZ Nr 2 w Gdyni od firmy „IT Media s.c.” z Warszawy w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 15222/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę pn „Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby filii żłobka w budynku przy ul. Demptowskiej 46
 • 15223/10/V/M - naprawy i pomalowania wejścia do lokalu użytkowego „Klub Seniora” przy ul. Płk. Dąbka 189
 • 15224/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego w przedmiocie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /VAT/
 • 15225/10/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z m. Gdańsk w sprawie pokrywania przez m. Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
 • 15226/10/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/654/RI/28/W/2009 na aktualizację studium wykonalności dla projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
 • 15227/10/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2010
 • 15228/10/V/P - akceptacji wyników konkursu internetowego „Gdynia-Kilonia: łączy nas wiele”
 • 15229/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta m. Gdyni w konkursie „Dwa Teatry”
 • 15230/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata „Globaltica 2010”
 • 15231/10/V/P - dofinansowania wydania książki „Według ojca, według córki. Historia rodu” autorstwa Jerzego Krzyżanowskiego i Magdy Krzyżanowskiej-Mierzejewskiej
 • 15232/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację sceny Alter Space w ramach Heineken Opene’r Festival 2010
 • 15233/10/V/P - zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Babich Dołach, będących pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, z przeznaczeniem na organizację imprezy „Heineken Open’er Festival” w dniach od 1 do 4 lipca 2010 r.
 • 15234/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup mebli biurowych w 2010 r.
 • 15235/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych oraz akceptację wyboru oferenta
 • 15236/10/V/P - wykonania usługi w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken Open’er Festival 2010”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.06.2010
Data udostępnienia informacji: 28.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2010 13:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk