Z dnia 2010-05-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2010 r. w sprawie:
 • 15074/10/V/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA WebReader
 • 15075/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica 2010
 • 15076/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/444/OK/16/W/2010 z dnia 5 marca 2010r. pomiędzy Gminą Gdynia a Panem Pawłem Goetz
 • 15077/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła przy Stoczni Gdynia S.A. w celu prowadzenia spotkań w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni
 • 15078/10/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego Nr 52, Szkoły Podstawowej Nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni
 • 15079/10/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 4 i 5, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych, Technikum Transportowego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 15080/10/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 15081/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o.o.
 • 15082/10/V/M - usunięcia awarii kanalizacji deszczowej przy budynku mieszkalnym ul. Starowiejska 42-48 w Gdyni
 • 15083/10/V/M - wykonania remontu schodów osiedlowych przy ul. Powstania Wielkopolskiego 78 w Gdyni
 • 15084/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługujących osobom fizycznym udziałów wynoszących 278/1000 części oraz 296/1000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 15085/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod inwestycję budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej
 • 15086/10/V/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 61, nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej
 • 15087/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15088/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15089/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/8/D/10 z dnia 1 lutego 2010 r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/ Korzennej 3A
 • 15090/10/V/M - zmiany umowy dzierżawy i sporządzenia aneksu nr 1 do umowy MG/153/D/2008 z dnia10.09.2008 r.
 • 15091/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/187/92 z dnia 12 czerwca 1992 roku przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 354
 • 15092/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego w hali płaskiej – pawilon handlowy nr 235
 • 15093/10/V/M - unieważnienia konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010” ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13971/10/V/M, oraz ponownego ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu
 • 15094/10/V/M - przyjęcia treści umowy z firmą Promare Sp. z o.o. - organizatorem XI Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2010” w dniu 8 października 2010 roku
 • 15095/10/V/M - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę wykonania projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”
 • 15096/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na robotę budowlaną: „Budowa schodów terenowych przy ul. Orlat Lwowskich w Gdyni”
 • 15097/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej z retencją kanałową w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”
 • 15098/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.00 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 15099/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 03.11.2009 r. dotyczącej rozbudowy ulicy Izydy i ulicy Apollina w Gdyni
 • 15100/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Czeladniczej z ul. Snycerską w Gdyni”
 • 15101/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu”
 • 15102/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy zarurowanego potoku Przemysłowego w ulicy Racławickiej w Gdyni na odcinku ok. 85 m
 • 15103/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ciągu pieszego oraz schodów terenowych przy ul. Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka
 • 15104/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego – rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 15105/10/V/M - wykonania prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń socjalno – technicznych dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego i Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta przy ul. Władysława IV 12-14 w Gdyni
 • 15106/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 15107/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/112/OK/2/W/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Wydawnictwem Słowo/Obraz/Terytoria spółka z o.o.
 • 15108/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu „Noc Świętojańska”
 • 15109/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia i Cisowa festynu pn. „Święto ulicy Chylońskiej”
 • 15110/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego pod hasłem „Rozpoczęcie lata”
 • 15111/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury
 • 15112/10/V/P - udzielenia zamówienia na emisję w TVP Ogólnopolskiej reklam promujących 35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 15113/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotki o tematyce kulturalnej
 • 15114/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15115/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i kolejnego ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu ofertowego jednego samochodu osobowego, drugiego przekazania do demontażu
 • 15116/10/V/S - zmiany zarządzenia nr14764/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego OSP Wiczlino
 • 15117/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach UMG przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Zwycięstwa 291a
 • 15118/10/V/S - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 15119/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na realizację zadania „Pomoc bezpańskich kotów z terenu Stoczni Gdynia”
 • 15120/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/2/09)
 • 15121/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/18/08)
 • 15122/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15123/10/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2010 roku”
 • 15124/10/V/M - wyrażenia opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy 12-Marca w Redzie
 • 15125/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/519/UP/147/W/2008 z dnia 01.09.2008 r. w zakresie terminu wykonania etapu II Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 15126/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa schodów terenowych przy ulicy Orląt Lwowskich w Gdyni’’
 • 15127/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni’’
 • 15128/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej
 • 15129/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 15130/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku SP Nr 10
 • 15131/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1
 • 15132/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV LO
 • 15133/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadnia „kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków placówek oświatowych: IV LO, X LO, SP Nr 10, Technikum Transportowe, Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
 • 15134/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego 24 na potrzeby UM Gdyni
 • 15135/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację uroczystej gali finałowej połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” w dniu 31 maja 2010 roku
 • 15136/10/V/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na opracowanie scenariusza uroczystej gali finałowej połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” oraz prowadzenie gali w dniu 31 maja 2010 roku
 • 15137/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację poczęstunku dla uczestników i gości studia TVP organizowanego z okazji XXXV FPFF w Gdyni
 • 15138/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR oczyszczania, montażu i demontażu 6 bramownic promujących 35. FPFF oraz 6 bramownic promujących Heineken Open’er Festival
 • 15139/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR noclegów dla gości 35. FPFF
 • 15140/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13511/10/V/M w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej/Ślusarskiej
 • 15141/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 12283/09/V/M w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej 18
 • 15142/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/768/ok./41/W/2010 pomiędzy gminą Gdynia a panem Wojciechem Ksepko prowadzącym „WOKS – Usługi Handlowo-Rozrywkowe Wojciech Ksepko”
 • 15143/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/705/OK./36-W/2010 pomiędzy gminą Gdynia a panem Jakubem Hincem prowadzącym „Pracownię Milimetr Jakub Hinc”
 • 15144/10/V/P - realizacji nadzoru autorskiego wykonania i montażu rzeźby postaci ks. prałata Stanisława Zawackiego
 • 15145/10/V/P - konfiguracji systemu GPS dla potrzeb MCZK
 • 15146/10/V/S - zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku
 • 15147/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 15148/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 15149/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 15150/10/V/R - zawarcia umowy z Województwem Pomorskim dotyczącej szczegółowych zasad wyrażania zgody na dysponowanie nieruchomością przy ul. Stefana Żeromskiego działka nr 1242/193, km 54, obręb Gdynia/ stanowiącą współwłasność Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Gdyni
 • 15151/10/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Gdynia po godzinach” oraz „Bezpieczna dzielnica”
 • 15152/10/V/O - zakupu sztalug malarskich dla Szkoły Podstawowej Nr 45 /Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1/ w Gdyni z okazji jubileuszu 20 lecia placówki
 • 15153/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 14839/10/V/O w sprawie zawarcia umów zlecenia na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 15154/10/V/O - zakupu pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni z okazji jubileuszu 30-lecia placówki
 • 15155/10/V/O - zawarcia aneksu do umowy nr KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych na terenie działek położonych u zbiegu ulic Legionów i Powstania Styczniowego oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 15156/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i opracowanie projektu zamiennego posadowienia muru oporowego dla zadania pn „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I”
 • 15157/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu”
 • 15158/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inspekcji telewizyjnej przyłącza kanalizacji deszczowej położonej w sąsiedztwie budynku administracyjnego ZCK w ramach zadania pn. „Budowa budynku kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym dla ZCK w Gdyni
 • 15159/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni
 • 15160/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym dla ZCK
 • 15161/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/21/UR/2008 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Pl. Kaszubskim nr 7 – 9 na terenie obejmującym działki nr 228, 229, 230, 233, 1238/209, 1125/231, 1237/209; km 54 i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 15162/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn. „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej
 • 15163/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/767/UI/304/W/2007 dotyczącej opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.05.2010
Data udostępnienia informacji: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2010 12:44 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.06.2010 15:57 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk