Z dnia 2010-05-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.05.2010 r. w sprawie: 
 • 14993/10/V/U - zamówienia opracowania graficznego oraz przygotowania do druku broszury na temat zabytków Wielkiego Kacka
 • 14994/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 14995/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy POGÓRZE
 • 14996/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy REDŁOWO
 • 14997/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy OBŁUŻE
 • 14998/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy CISOWA
 • 14999/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Necla 5 w Gdyni
 • 15000/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 98 w Gdyni
 • 15001/10/V/M - przejęcia budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni w zarząd
 • 15002/10/V/M - wykonania robót dodatkowych w budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 15003/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym oraz w 76 lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 15004/10/V/M - wykonania pielęgnacji drzewostanu na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
 • 15005/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 74 w Gdyni
 • 15006/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15007/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15008/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15009/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15010/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15011/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15012/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15013/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15014/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/173/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 74
 • 15015/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania okolicznościowych znaczków metalowych z okazji 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 15016/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z nadrukiem okolicznościowym
 • 15017/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-71410/20/09)
 • 15018/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rolniczej
 • 15019/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej
 • 15020/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Dzień Sąsiada” na terenie plaży miejskiej w Gdyni przy Klubie „Contrast” w dniu 30 maja 2010 r.
 • 15021/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Wzgórze Św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 29 maja 2010 r.
 • 15022/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiału promującego Miasto Gdynię
 • 15023/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 15024/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych - taśm na szyję z nadrukiem okolicznościowym
 • 15025/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę opracowania graficznego i typograficznego serii folderów promocyjnych miasta Gdyni
 • 15026/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania odzieży i wyposażenia pracowników terenowych punktów Informacji Turystycznej
 • 15027/10/V/M - przyjęcia aneksu do umowy SK 343/MG/81-W/2010 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, a P.P.U. LINIA s.c., Marek P., Korzeniewski W., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław
 • 15028/10/V/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenia samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni; Straży Miejskiej; OSP Wiczlino do 14.000 EUR w zakresie AC, NW, OC
 • 15029/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwuletniej usługi dostępu do sieci Internet DSL2000
 • 15030/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15031/10/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 15032/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni”
 • 15033/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynów i spotkań z mieszkańcami o charakterze kulturalnym w dniu 29 maja 2010r.
 • 15034/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 14215/10/V/O dotyczącego upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gdynia do bezpłatnego udostępniania sal na szkolenia nauczycieli i egzaminatorów organizowane przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjną
 • 15035/10/V/P - zlecenia organizacji Wielkiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
 • 15036/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację konferencji prasowej promującej ofertę letnią Gdyni
 • 15037/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup pilarki spalinowej dla potrzeb MCZK
 • 15038/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup zegarów ściennych
 • 15039/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni
 • 15040/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów V Ogólnopolskiego festiwalu „Gim Show 2010” o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 15041/10/V/O - refundacji kosztu zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VI organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 15042/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 35 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 15043/10/V/P - organizacji spotkania inaugurującego 35 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 15044/10/V/P - Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
 • 15045/10/V/P - wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i druku „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2009"
 • 15046/10/V/S - ogłoszenia przetargu ofertowego na najem pomieszczeń w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na kiosk
 • 15047/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację festynu ekologicznego z okazji Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności
 • 15048/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie renowacji elementu ekspozycji Gdyni na terenie Portu Lotniczego Gdańsk Rębiechowo
 • 15049/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w tygodniku Newsweek
 • 15050/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na imprezy towarzyszące 35. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
 • 15051/10/V/M - udzielenia zamówień, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie scenografii imprez towarzyszących 35. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 15052/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania wydruków i montażu płyt z wizualizacją układu drogowego Węzła Świętego Maksymiliana po przebudowie
 • 15053/10/V/S - ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów
 • 15054/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14889/10/V/M z dnia 04 maja 2010 roku sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 15055/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku
 • 15056/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w „Twojej Gazecie”
 • 15057/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
 • 15058/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 15059/10/V/P - aneksu do umowy zawartej z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego na współorganizację Gdynia Design Days 2010
 • 15060/10/V/R - upoważnienie do podpisania aneksu Nr 1/2010 do umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 199 Nr KB/5/MOPS/2010 z dnia 17.02.2010 r. na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 15061/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 14727/10/V/S z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursu dla rad dzielnic: „Bezpieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 15062/10/V/R - odwołania członków ze składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 15063/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Podsiadło Sekretarzowi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 15064/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wynajmu, montażu i demontażu namiotów na imprezę towarzyszącą 35. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
 • 15065/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 15066/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usługi skanowania dokumentów
 • 15067/10/V/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do załatwiania spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o drogach publicznych
 • 15068/10/V/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do załatwiania spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o drogach publicznych
 • 15069/10/V/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do załatwiania spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z ustawy o drogach publicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.05.2010
Data udostępnienia informacji: 24.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2010 10:32 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk