Z dnia 2010-05-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2010 r. w sprawie:
 • 14858/10/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 1/2010 z Powiatem Gdańskim dotyczącego pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ul. Jęczmiennej 8
 • 14859/10/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 18/2010 z Powiatem Gdańskim dotyczącego pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku przy ul. Niedźwiednik 21 i przy ul. Kołobrzeskiej 57
 • 14860/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatek Mistrzostw Polski juniorek w gimnastyce artystycznej, których organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 14861/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 14862/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 14863/10/V/O - dofinansowania organizacji V Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni oraz Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • 14864/10/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 14865/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: Kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni: IV Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 10, Technikum Transportowe, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1
 • 14866/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 4.845.000 EUR na: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego, wymiany poziomów instalacji c.w.u. i modernizacji węzła c.o. i c.w.u. "
 • 14867/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 4.845.000 EUR na: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 186 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u."
 • 14868/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 4.845.000 euro na: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u."
 • 14869/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie uzupełniających robót w ramach zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni”
 • 14870/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci gazowej oraz oświetlenia w ul. Grabowo
 • 14871/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 1-3 w Gdyni
 • 14872/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynkach przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni
 • 14873/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w gminnych pomieszczeniach podziemnych przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni
 • 14874/10/V/M - pomalowania części ścian obiektu – muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
 • 14875/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14876/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14877/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14878/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14879/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14880/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14881/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14882/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14883/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 1,3,5,7,9 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14884/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14885/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14886/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14887/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14888/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14889/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 14890/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/158/D/09 z dnia 18 maja 2009r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 14891/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/94/D/08 z dnia 5 czerwca 2008r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 14892/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/188/D/08 z dnia 5 listopada 2008r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 14893/10/V/S - wyrażenia zgody na utworzenie systemu alarmowego i monitoringu z pozostawionych elementów różnych systemów w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 14894/10/V/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej
 • 14895/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pani Małgorzaty Ryś
 • 14896/10/V/S - zakupu literatury fachowej Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 14897/10/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego nr 2 do umowy nr KB/473/PK/3/w/2008 – rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 14898/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olgierda
 • 14899/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: Ewidencja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT
 • 14900/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas fiskalnych
 • 14901/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie badań jakości wód rzeki Kaczej
 • 14902/10/V/U - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów oraz worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"
 • 14903/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 14904/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 13938/10/V/P oraz akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 134/PK/2/w/2010 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w roku 2010
 • 14905/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup płytek ceramicznych na potrzeby remontu pomieszczeń UMG ul. 10 Lutego o wartości do 14.000 EUR
 • 14906/10/V/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
 • 14907/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 € na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 14908/10/V/U - zmiany treści umowy nr KB/187/55/W/2010 na wykonanie usługi nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Gdyni
 • 14909/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej VI LO w Gdyni – zwiększenie mocy
 • 14910/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia ul. Metalowej
 • 14911/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 14912/10/V/R - wyrażenia zgody na organizację kolacji w dniu 6 maja 2010 roku dla uczestników drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu INTERFACE
 • 14913/10/V/P - wykonania opakowań tekturowych na reprodukcję zdjęć
 • 14914/10/V/P - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 14915/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przedstawicieli Kilonii w ramach realizacji projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 25 lecie partnerstwa miast Gdyni i Kolonii
 • 14916/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na współorganizację spektaklu teatralnego z Kilonii w ramach realizacji projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 25 lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”
 • 14917/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przewozu członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych na obchody 65. rocznicy ewakuacji i wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof
 • 14918/10/V/O - akceptacji zmian w umowach na lata 2009-2012 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.05.2010
Data udostępnienia informacji: 13.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2010 14:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk