Z dnia 2010-03-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.03.2010 r. w sprawie:
 • 14460/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na dodruk 300 sztuk plakatów na potrzeby projektu Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze „Szerokie Horyzonty”
 • 14461/10/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona
 • 14462/10/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
 • 14463/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Metalowej w Gdyni
 • 14464/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni
 • 14465/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących: kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; ulicę Orłowską I etap
 • 14466/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania: ”Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską”
 • 14467/10/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 1 WTZ/2010 z Sopotem, miastem na prawach powiatu, w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ulicy Hallera 31 A w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 14468/10/V/R - zawarcia porozumienia z Fundacją Marcus na realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
 • 14469/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni”
 • 14470/10/V/O - delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”
 • 14471/10/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 14472/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 14266/10/V/O dotyczącego dofinansowania zakupu nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 14473/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Wiosennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej, którego organizatorem Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 14474/10/V/P - zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem
 • 14475/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14057/10/V/M dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na wykonanie roboty budowlanej „Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni”
 • 14476/10/V/M - remontu gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Szafranowej 12 D w Gdyni
 • 14477/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 14478/10/V/M - wykonania robót remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 14479/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 14480/10/V/M - wykonania ogrodzenia dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22-24 w Gdyni
 • 14481/10/V/M - remontu instalacji elektrycznej w trzech mieszkaniach gminnych przy ul. Kapitańskiej 27/6, Nauczycielskiej 5/66, Widnej 11/10 w Gdyni
 • 14482/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Abrahama 46 A w Gdyni
 • 14483/10/V/M - wywozu i utylizacji odpadów, nietypowych śmieci, sprzętu z terenu nieruchomości gminnej przy ul. Bernadowskiej w Gdyni
 • 14484/10/V/M - naprawy pokrycia dachu na obiekcie użytkowym przy ul. Morskiej nr 61 w Gdyni
 • 14485/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 14486/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14487/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-71410/3/09)
 • 14488/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność NZOZ „Przychodnia Orłowo” sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 54
 • 14489/10/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 02/NZOZ/06 z dnia 24 lutego 2006r. dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 3/5
 • 14490/10/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
 • 14491/10/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję Miasta Gdyni podczas II Festiwalu Kawy
 • 14492/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/686/UI/227/W/2009 z dnia 08.10.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ulicy Wejherowskiej do ul. Osowskiej”
 • 14493/10/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sterników 3
 • 14494/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa 17
 • 14495/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Żukowskiej będącej w użytkowaniu wieczystym
 • 14496/10/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzowych w Bohema Jazz Club
 • 14497/10/V/P - odnowienia domen dla Rad Dzielnic
 • 14498/10/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni
 • 14499/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.
 • 14500/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z Budżetu Miasta Gdyni związanych z wystawieniem imiennego zaświadczenia
 • 14501/10/V/P - przyjęcia programu zadań do realizacji w ramach polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
 • 14502/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 14072/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2010 r.
 • 14503/10/V/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego przy ul. Grabowo 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 14504/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wspomagania wentylacji mechanicznej w krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej 4/6
 • 14505/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Lotników
 • 14506/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 22 jako działka nr 334/17 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 14507/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzaczy oraz akcesoriów do sprzątania
 • 14508/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14509/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14510/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14511/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 14512/10/V/P - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12438/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2009 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2010 roku
 • 14513/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
 • 14514/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
 • 14515/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w III Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni
 • 14516/10/V/O - zwarcia umów zleceń na realizacje zajęć dodatkowych/ wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14517/10/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 14518/10/V/R - udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia pomiędzy Gdynią miastem na prawach powiatu a Stowarzyszeniem „RAZEM” dotyczącego ustalenia zasad partnerstwa w zakresie współpracy na rzecz inkubacji podmiotu ekonomii społecznej na terenie Gdyni
 • 14519/10/V/M - powołania zespołu dotyczącego ogłoszenia konkursu na świadczenia zdrowotne
 • 14520/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację wdrażania produktu turystycznego „Szlak kulinarny Centrum Gdyni”
 • 14521/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 10288/09/V/M z 14.04.2009 r. w części dotyczącej gruntu o powierzchni 50 m2 przyległego do nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 23
 • 14522/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR demontażu nośników wizualnej identyfikacji Gdyni planu miasta oraz tablic informacyjnych
 • 14523/10/V/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14524/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, dokumentacji zdjęciowej z gdyńskich imprez wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • 14525/10/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską Organizację Turystyczną
 • 14526/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania polo z logo Gdyni
 • 14527/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 8.12.2009 r.
 • 14528/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/812/UI/286/W/2009 z 2 grudnia 2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni” realizowanej w ramach programu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 14529/10/V/M - wykonania remontu schodów osiedlowych prowadzących do budynków mieszkalnych przy ul. Leszczynki 175 i 175 A w Gdyni
 • 14530/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 z 12 grudnia 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach programu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 14531/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. dotyczącej opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni
 • 14532/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 z 14.09.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego
 • 14533/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/8/UR/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Morskiej 127 na działkach nr 374/262 i 375/262 km 49 w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 14534/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/526/UI/154/W/2009 z dnia 29.07.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
 • 14535/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg oraz sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 292/3 i 291/3 przy ul. Chabrowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 14536/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Dantyszka w Gdyni
 • 14537/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Gdyni wraz z pielęgnacją przez trzy sezony wegetacyjne
 • 14538/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 14539/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji zagospodarowania i odprowadzania wód deszczowych na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Chylońską, Kartuską, Morską i Gospodarską wraz z koncepcją układu drogowego ul. Świeckiej w Gdyni
 • 14540/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji drogi serwisowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gedymina do skrzyżowania z ul. Racławicką po północnej stronie ul. Wielkopolskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 14541/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Morską w rejonie budynku nr 303 w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 14542/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji opracowania pn: „Program funkcjonalno-użytkowy dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania ruchem i transportem publicznym” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 14543/10/V/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 14544/10/V/P - przyznania dotacji dla projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • 14545/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie porozumienia Programu Inteligenta Energia Europa /IEE/
 • 14546/10/V/P - przygotowania i druku materiałów informacyjnych dotyczących 60. rocznicy zbrodni katyńskiej
 • 14547/10/V/P - druku folderu i ulotki informujących o wystawie „Pomorska Przygoda Harcerska”
 • 14548/10/V/P - przygotowania projektu i druku zaproszeń na uroczystość obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • 14549/10/V/P - organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni w dniach 10-12.06.2010 r.
 • 14550/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. „Lato zaczyna się w Gdyni-Cudawianki
 • 14551/10/V/P - zakupu środków konserwacyjnych na wyposażenie magazynu sprzętu OC i ratownictwa
 • 14552/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń rekompensacyjnych drzew na wybranych terenach miasta Gdyni, w tym wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Sopockiej w Gdyni, wzdłuż al. Zwycięstwa oraz na terenach wnioskowanych przez mieszkańców Gdyni
 • 14553/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i wymianę opon w samochodach służbowych w UM, Straży Miejskiej i OSP Wiczlino do 14.000 EUR w 2010 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 14554/10/V/S - wyrażenia zgody na przerejestrowanie samochodu służbowego będącego w użytkowaniu OSP Wiczlino

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.03.2010
Data udostępnienia informacji: 14.04.2010