Z dnia 2010-03-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2010 r. w sprawie:
 • 14348/10/V/P - dofinansowania wydania książki Janiny Młyńskiej-Niwińskiej „Rodzinne historie. Wspomnienia”
 • 14349/10/V/P - zakupu książki Henryka Spigarskiego „Z głębokiego lądu nad morze. Józef Lisowski biografia” od Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 • 14350/10/V/P - zakupu 21 egzemplarzy II tomu książki Ryszarda Leszczyńskiego „Ginące frachtowce” od Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 • 14351/10/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/1526/OK/147/W/2009 z dnia 16 września 2009 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Małgorzatą Sokołowską, prowadzącą oficynę Verbi Causa
 • 14352/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przewozu dla uczestników obchodów 65 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Stutthof
 • 14353/10/V/R - aktualizacji procedur wdrożenia projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 14354/10/V/R - zmiany adresu jednostki budżetowej Miejskiegi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 14355/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów zawartych ze Stowarzyszeniem na Rzecz bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE”, Fundacją „Dziecięca Przystań, Fundacją „Nasza Rodzina”, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział w Gdyni oraz umowy najmu siedziby dla placówki opiekuńczo wychowawczej położonej w Gdyni przy ul. Leszczyki 74
 • 14356/10/V/O - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14357/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 14358/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie czytelni przy bibliotece Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych dla Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Gdyni
 • 14359/10/V/O - dofinansowania zakupu materiałów do inscenizacji przedstawienia „Upiór w operze” przygotowywanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z okazji obchodów 60-lecia istnienia placówki
 • 14360/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 14361/10/V/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy oraz finał w Wałbrzychu
 • 14362/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 45 w Gdyni
 • 14363/10/V/M - remontu gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego nr 45,47,49,51,59 w Gdyni
 • 14364/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 14365/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Necla 5 w Gdyni
 • 14366/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 14367/10/V/M - zmiany zarządzenia Nr 2615/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 roku dotyczącego administrowania boksami rybackimi przy ul. Orłowskiej 3 w Gdyni
 • 14368/10/V/M - wykonania ekspertyzy przewodów wentylacyjnych z ich oczyszczeniem w budynku użytkowym przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni
 • 14369/10/V/M - wykonania zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Kopernika 12-14 w Gdyni
 • 14370/10/V/M - wykonania uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Sandomierskiej 1 A w Gdyni
 • 14371/10/V/M - zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nasypu wzmacniającego skarpę przy budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
 • 14372/10/V/M - wykonania remontu instalacji wodnej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni
 • 14373/10/V/M - rozbiórki wolnostojącego budynku użytkowego wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 14374/10/V/M - rozbiórki części zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Spokojnej 52 w Gdyni
 • 14375/10/V/M - przestawienia pieców grzewczych w 13 mieszkaniach gminnych
 • 14376/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce przy ul. Chwarznieńskiej 6,8 w Gdyni
 • 14377/10/V/M - wykonania dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich na wymianę drewnianego stropu oraz remont pękniętego muru ceglanego w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 10 w Gdyni
 • 14378/10/V/M - wykonania dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę gminnego garażu murowanego wbudowanego w skarpę na której posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni
 • 14379/10/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 62 w Gdyni
 • 14380/10/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni
 • 14381/10/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Gdyni
 • 14382/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz w budynku mieszkalnym przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni
 • 14383/10/V/M - wykonania instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
 • 14384/10/V/M - wykonania uporządkowania nawierzchni placów zabaw pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Chylońskiej 133-137 w Gdyni
 • 14385/10/V/M - urządzenia placu zabaw we wnętrzu blokowym przy ul. Surmana 6 w Gdyni
 • 14386/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 23 w Gdyni
 • 14387/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 176 C w Gdyni
 • 14388/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14389/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Surmana – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14390/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14391/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów 17 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14392/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14393/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14394/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14395/10/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 10 do umowy dzierżawy nr TG /541/ 92 z dnia 21 grudnia 1992 roku przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 211
 • 14396/10/V/M - zmiany warunków umowy dzierżawy nr 44/70 z dnia 21 stycznia 1970 r. zawartej na czas nieokreślony, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Bursztynowej 12 w Gdyni
 • 14397/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 1 – POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 • 14398/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk 250 sztuk egzemplarzy plakatu promującego szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu zakładania działalności gospodarczej
 • 14399/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, czyszczenia flag na drzewiec promujących imprezy miejskie
 • 14400/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 12706/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 listopada 2009r. oraz zarządzenia nr 13977/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 lutego 2010 r.
 • 14401/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 3991/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu d.s. negocjacji warunków nabycia nieruchomości
 • 14402/10/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 9
 • 14403/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 131/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14404/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej 9A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 14405/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14406/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 123/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14407/10/V/O - przekazania środków na dofinansowanie zadania „Odtworzenie Zasobów Rybnych Zatoki Puckiej – Ryby dla Zatoki” dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
 • 14408/10/V/K - rozłożenia na raty płatności IX raty z tytułu sprzedaży Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej składników majątkowych wg umów sprzedaży zawartych w 2001 roku przez Gminę Miasta Gdyni
 • 14409/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
 • 14410/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie umowy dofinansowania w ramach projektu SEGMENT
 • 14411/10/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 14412/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie „ dla 22 pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 14413/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14414/10/V/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Młodzieżowemu Domowi Kultury lokalu użytkowego przy ul. Grabowo 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 14415/10/V/M - zmiany umowy dzierżawy i sporządzenia aneksu nr 1 do umowy MG/101/D/88 z dnia 03.06.1988 r.
 • 14416/10/V/M - rozszerzenia zakresu zamówienia „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektów plastycznych i wykonawczych) oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miejskiej”
 • 14417/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14418/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. J. Korzeniowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14419/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14420/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na realizację usługi polegającej na napisaniu treści, stworzeniu projektu graficznego oraz wydaniu Memorandum Gdyni w wersji polskiej i angielskiej
 • 14421/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na renowację ekspozycji reklamowej programu „Pies w wielkim mieście”, na autobusie komunikacji miejskiej w Gdyni
 • 14422/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację materiałów reklamowych miasta do emisji telewizyjnej oraz na ekranach diodowych
 • 14423/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 14424/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie spotkania inauguracyjnego dla członków Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 14425/10/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, płyt do ekspozycji planu Gdyni na nośnikach reklamowych zlokalizowanych w centrum Miasta
 • 14426/10/V/P - dofinansowania wydania książki „Antologia. Morze i żagle w poezji polskiej”
 • 14427/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup stanowisk, aktualizacji i usługi serwisowej systemu Norma PRO, usługi szkolenia w zakresie podstaw kosztorysowania w systemie Norma PRO
 • 14428/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników V Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 14429/10/V/M - zmian w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł. ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR”
 • 14430/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni
 • 14431/10/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do przygotowania projektu: „System wspierania przedsiębiorczości w obszarach semimetropolitalnych miast południowego Bałtyku – „IDEAS” /Integrated Development Advisory System for Enterpreneurial South Baltic Semi-metropolitan Towns/ - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
 • 14432/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji miasta Rustavi /Gruzja/
 • 14433/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie porozumienia pomiędzy partnerami projektu TROLLEY – Promote Clean Public Transport
 • 14434/10/V/P - zakupu 30 egzemplarzy książki Marka H. Kotlarza „Opowiadania z pierwszej połowy” od Wydawnictwa Exter sp. z o.o.
 • 14435/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack koncertu jazzowego w dniu 11 kwietnia 2010 r. w Klubie Jazz Cafe
 • 14436/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się w Gdyni – „Cudawianki”
 • 14437/10/V/P - realizacji projektu pn: „Oko Opatrzności”
 • 14438/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych
 • 14439/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14302/10/V/M z 16 marca 2010 r.
 • 14440/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10
 • 14441/10/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie łącza sieci internetowej i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 14442/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13642/10/V/M z 26 stycznia 2010 . w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód – rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 14443/10/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy MG/87/D/2008, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Dworcowej 11 a
 • 14444/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13589/10/V/M na wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarczenie mediów /energia, telefon, internet/ na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej na dworcu PKP
 • 14445/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w miesięczniku „Brief”
 • 14446/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR produkcji dwóch reportaży z 12-tych Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy” 2009
 • 14447/10/V/M - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/496/UI/135/W/2009 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „ZAMKO”
 • 14448/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, to jest docieplenia dachu budynku szkoły w ramach zadania pn: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 14449/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni
 • 14450/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Bazyliowej w Gdyni
 • 14451/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni Dąbrowie
 • 14452/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy schodów terenowych pomiędzy ulicami Powstania Listopadowego i Powstania Wielkopolskiego
 • 14453/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia z utwardzaniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 14454/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 14455/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów: KB/355/UP/96/W/2008, KB/374/UI/124/W/2009, KB/138/UI/34/2010
 • 14456/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów I Międzyszkolnego Konkursu Origami „Papierowy zawrót głowy”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni”
 • 14457/10/V/M - zarządzania budynkiem przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.03.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010