Z dnia 2010-03-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.03.2010 r. w sprawie:
 • 14236/10/V/M - zmiany adresu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni
 • 14237/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk materiałów informacyjnych dla potrzeb kampanii „Mały procent, wielka sprawa"
 • 14238/10/V/P - druku plakatów i ulotek informujących o gdyńskich Dniach Zadumy
 • 14239/10/V/P - promocji Gdyni w programach telewizyjnych z cyklu „Atelier smaku”
 • 14240/10/V/P - podpisania listu intencyjnego dot. nawiązania współpracy pomiędzy miastem Gdynia a miastem Rustavi (Gruzja)
 • 14241/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Gdynia Design Days 2010
 • 14242/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni
 • 14243/10/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”
 • 14244/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14245/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14246/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 14247/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Borkowskiej, dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Innowacji
 • 14248/10/V/R - w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawiej 31
 • 14249/10/V/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 14250/10/V/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 14251/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 14252/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14253/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14254/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14255/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowe
 • 14256/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14257/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14258/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14259/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 52 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14260/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Technikum Transportowego w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14261/10/V/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 14262/10/V/O - dofinansowania zakupu materiałów i nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie” oraz „Teatralii Gimnazjalnych” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni
 • 14263/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników VII Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów Świątecznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 14264/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów II Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2010 „You Can Sing!”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni
 • 14265/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników koncertu „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni
 • 14266/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 14267/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo
 • 14268/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
 • 14269/10/V/S - wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 193.000 EUR w 2010 roku oraz powołanie komisji
 • 14270/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 14271/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 14272/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Bp. Dominika 8 w Gdyni
 • 14273/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego 22 w Gdyni
 • 14274/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 64 w Gdyni
 • 14275/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 30 w Gdyni
 • 14276/10/V/M - remontu tarasu nad mieszkaniem gminnym przy ul. Szafranowej
 • 14277/10/V/M - wykonania adaptacji pomieszczeń gminnych na trzy lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 14278/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 14279/10/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409/23/09)
 • 14280/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 14281/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 8889/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2008 roku dotyczącego przejęcia budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni, w zarząd
 • 14282/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14283/10/V/P - najmu części nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paprykowej 10 dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 14284/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 8137/IV/05/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
 • 14285/10/V/M - zmian w „Instrukcji w sprawie trybu udzielania zamówień publicznych”
 • 14286/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2009 i za 2010 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
 • 14287/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 3/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Przychodni Lekarskiej „Witomino” Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 2
 • 14288/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 1/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44
 • 14289/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 4/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 67
 • 14290/10/V/M - powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów ustnych ograniczonych i nieograniczonych na zbycie lokali użytkowych – garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 14291/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14292/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14293/10/V/P - wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na remont statku–muzeum Dar Pomorza w Gdyni
 • 14294/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14295/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających, na rozbudowie wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
 • 14296/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup serwera pocztowego
 • 14297/10/V/M - uzupełnienia zarządzenia nr 13736/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 lutego 2010 r.
 • 14298/10/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosna 2010 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy
 • 14299/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup czyścików z mikrowłókien syntetycznych
 • 14300/10/V/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 39 grawerów na nagrodach przyznanych w dwunastej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 14301/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie banerów internetowych „Gdynia – żeglarska stolica Polski”
 • 14302/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania dokumentacji budowlano-konstrukcyjnej masztu flagowego w Gdyni
 • 14303/10/V/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2009 rok i przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • 14304/10/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „INTERFACE – intermodalne, transgraniczne rozwiązania transportowe, wspierające integrację w Regionie Południowego Bałtyku”
 • 14305/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas drugich gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”
 • 14306/10/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń rekompensujących drzew na wybranych terenach Gdyni w tym: wzdłuż ulicy Wielkopolskiej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Sopockiej, wzdłuż Alei Zwycięstwa oraz na terenach wnioskowanych przez mieszkańców Gdyni
 • 14307/10/V/R - przekazywania składki członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni
 • 14308/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży oraz drużynowych mistrzostw polski w gimnastyce artystycznej dzieci z klas IV i V szkół podstawowych organizowanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 14309/10/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora MDK w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 14310/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni, związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 14311/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej
 • 14312/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association
 • 14313/10/V/M - wykonania remontu pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 14314/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 14315/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 14316/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz system zabezpieczeń elektronicznych o wartości do 14.000 EUR
 • 14317/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania TRAWERS
 • 14318/10/V/M - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy najmu KB/14/MOPS/2005 z 7.09.2005 r. na wynajęcie domu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 na terenie Gdyni
 • 14319/10/V/M - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy najmu z 16.04.2007 r. na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na terenie Gdyni
 • 14320/10/V/M - akceptacji aneksu nr 4/2010 do umowy najmu z 1.10.2007 r. na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 na terenie Gdyni
 • 14321/10/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy najmu z 26.04.2006 r. na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni
 • 14322/10/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy najmu KB/12/MOPS/2005 z 14.07.2005 r. na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 na terenie Gdyni
 • 14323/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej
 • 14324/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia odcinka ul. Cisowskiej w Gdyni
 • 14325/10/V/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 14326/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/725/UI/244/W/2009 z 13.11.2009 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”
 • 14327/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn: „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 14328/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 14329/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 14330/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię MBP w Gdyni”
 • 14331/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 14332/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/632/UI/207/W/2009 z 18.09.2009 r. dotyczącej wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Metalowej w Gdyni
 • 14333/10/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia nieruchomości w ramach inwestycji pt: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 14334/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafki oświetleniowej w ramach inwestycji pn: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej
 • 14335/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 14336/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"
 • 14337/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi powiatowej al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 14338/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej ul. Jerzego Waszyngtona w Gdyni
 • 14339/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/12/UR/2008 z 19.05.2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, zakresu i sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na rozbudowie istniejącego Centrum Handlowego „Wzgórze” w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 14340/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie kompleksu handlowo-usługowego na terenie działek nr 289/12, 289/9, 289/10, 289/11, 189/13, 257/6, 260/43, 260/40 /teren 096 P, U zgodnie z MPZP nr 2201/ składającego się z trzech budynków: C-1, C-2, i C-3 w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 14341/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie osiedla ALTORIA – apartamenty, na terenie określonym, jako 03MW4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 14342/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie osiedla mieszkaniowego Sokółka Zielenisz na terenie między ulicami Śliską, L. Staniszewskiego, Janki Bryla i Gen. Mariusza Zaruskiego określonym, jako 100 i 101 MW2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 2201 części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 14343/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Kartuską w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 14344/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Gdyni na terenie działek nr 857/20, 856/20, 855/20, 858/20, km 71 położonych przy zbiegu ul. Legionów i Powstania Styczniowego oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010