Z dnia 2010-03-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.03.2010 r. w sprawie:
 • 14147/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Jałoszewskiemu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni
 • 14148/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14149/10/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EOR na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz analizy wariantów dla projektu pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego – etap I”
 • 14150/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych w wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optimum” w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkól ponadgimnazjalnych w Gdyni
 • 14151/10/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów do zaprzyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 14152/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 14153/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Chapmansgymnasiet w Karlskronie w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 14154/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 11038/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 14155/10/V/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddanie ich odpłatnemu procesowi dezynfekcji
 • 14156/10/V/K - zmiany w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14157/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14158/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 14159/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 listopada 2006 roku dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 14160/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 33 w Gdyni
 • 14161/10/V/M - remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
 • 14162/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni
 • 14163/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni
 • 14164/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej wraz z montażem kraty w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Opata Hackiego 17A w Gdyni
 • 14165/10/V/M - wykonania izolacji pionowej i poziomej ścian schronu przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 14166/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 14167/10/V/M - wykonania remontu komina prowadzącego do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 14168/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Orłowskiej 25 A i 25 B w Gdyni
 • 14169/10/V/M - wykonania wymiany posadzek toksycznych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Warszawskiej 18 A w Gdyni
 • 14170/10/V/M - wykonania pieca grzewczego w gminnym lokalu mieszkalnym nr 19 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 14171/10/V/M - wykonania nowego przyłącza wodociągowego dla gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 i 11 w Gdyni
 • 14172/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ramułta 32 w Gdyni
 • 14173/10/V/M - zakupu i montażu skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Okrzei 22 i 24 w Gdyni
 • 14174/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14175/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 95/330 części w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 170 B, stanowiącej własność prywatną
 • 14176/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 130/330 części w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 170 B, stanowiącej własność prywatną
 • 14177/10/V/M - wykonania placu zabaw w obrębie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa
 • 14178/10/V/M - wymiany drzwi wejściowych wraz z elektrozamkiem oraz montaż domofonu w budynku przy ul. Zamenhofa 9
 • 14179/10/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego – garażu przy ul. Biskupa Dominika 3-21
 • 14180/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu
 • 14181/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania „Budowa odcinka sieci oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Zbożowej”
 • 14182/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa odcinka sieci oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Zbożowej”
 • 14183/10/V/M - zakupu licencji na wykorzystanie materiału fotograficznego przedstawiającego kibiców Arki Gdynia
 • 14184/10/V/P - organizacji pobytu uczestników konferencji Związku Miast Bałtyckich w Gdyni
 • 14185/10/V/P - dokonania zmian w umowie NR KB/163/PON/6/W/2009 zawartej z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 14186/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 12438/09/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2010
 • 14187/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dot. działań na rzecz niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni
 • 14188/10/V/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14189/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14190/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14191/10/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14192/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14193/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 14194/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń geodezyjnych
 • 14195/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13667/10/V/M z dnia 26.01.2010 r. w sprawie organizacji XII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2009” w dniach 12-14.03.2010 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 14196/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 1/2010 do umowy o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z POL-Levant Linie Żeglugowe
 • 14197/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 1/2010 do umowy o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z PLO S.A
 • 14198/10/V/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego i ul. Fleszarowej-Muskat
 • 14199/10/V/M - zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 1039/93 w/s wykonania uchwały Rady Miasta w/s stawek czynszu za najem lokali użytkowych
 • 14200/10/V/M - zlecenia wykonania koszulek z logo Gdyni oraz znaczków okolicznościowych na potrzeby organizacji XII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu „Kolosy”
 • 14201/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na emisję spotu radiowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 14202/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na produkcję i emisję spotu radiowego promującego XII Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy 2009
 • 14203/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na przedłużenie rejestracji domeny www.forum.gdynia.pl
 • 14204/10/V/K - zatwierdzenia powołania biegłego do wydania opinii w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 14205/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2010 r.
 • 14206/10/V/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji środka trwałego
 • 14207/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu”
 • 14208/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/525/UI/153/W/2009 z dnia 29.07.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 14209/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/286/UI/76/W/2009 z dnia 15.04.2009 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ulicy Oliwkowej w Gdyni”
 • 14210/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP2 i TVP INFO na promocję miasta z okazji 12-tych Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 2009
 • 14211/10/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej
 • 14212/10/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 14213/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego – Lex
 • 14214/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali nr 14 w celu prowadzenia badań psychologicznych i treningów relaksacyjnych związanych z prowadzeniem warsztatów z informatyki dla uczniów gdyńskich szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 14215/10/V/O - upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gdynia do bezpłatnego udostępniania sal na szkolenia nauczycieli i egzaminatorów, które organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • 14216/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Orłowskiej, Szyprów, Spacerowej, Al. Zwycięstwa
 • 14217/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Wiczlińskiej w Gdyni
 • 14218/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu kanałów deszczowych w rejonie ulic: Hryniewickiego, Al. Marszałka Piłsudskiego, Chwaszczyńskiej
 • 14219/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji „Regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej”
 • 14220/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR, a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka”
 • 14221/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni”
 • 14222/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 3 położonego w budynku przy ulicy Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14223/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 1 położonego w budynku przy ulicy Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14224/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 14225/10/V/P - zakupu map m. Gdyni dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 14226/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości poniżej 193.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2010r.
 • 14227/10/V/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2010
 • 14228/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka znana i nieznana” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 14229/10/V/P - realizacji reportażu z planu filmu fabularnego „Czarny czwartek”
 • 14230/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.03.2010
Data udostępnienia informacji: 17.03.2010