Z dnia 2010-02-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2010 r. w sprawie:
 • 13987/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów JaZzGdyni
 • 13988/10/V/P - rozwiązania umowy nr KB/51/OK/9/W/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na mocy porozumienia stron
 • 13989/10/V/P - rozwiązania umowy nr KB/52/OK/10/W/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na mocy porozumienia stron
 • 13990/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/53/OK/11/W/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Ludzie Teatru
 • 13991/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 13992/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania dot. transportu drogowego w 2010 r. wraz z kosztami przesyłki
 • 13993/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup kopert utajnionych dla UMG w 2010r.
 • 13994/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 13995/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 210 w Gdyni
 • 13996/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
 • 13997/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51 B w Gdyni
 • 13998/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni
 • 13999/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 14000/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 8 -14 w Gdyni
 • 14001/10/V/M - usunięcia awarii instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 14002/10/V/M - usunięcia awarii na instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul.Arciszewskich 26 w Gdyni
 • 14003/10/V/M - usunięcia awarii na instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 10 w Gdyni
 • 14004/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynkach przy ul. Orłowskiej nr 13,15,17 w Gdyni
 • 14005/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Olgierda 28 w Gdyni
 • 14006/10/V/M - wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14007/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/24/09)
 • 14008/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14009/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14010/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14011/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14012/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14013/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14014/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14015/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej udziału wynoszącego 833/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14016/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym udziału wynoszącego 2.400/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. inż. J. Śmidowicza, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • 14017/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej
 • 14018/10/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o unieważnienie aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36 położonego przy ulicy Morskiej 93 w Gdyni
 • 14019/10/V/M - przyjęcia treści umowy ze strategicznym partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” – RADMOR S.A.
 • 14020/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup urządzeń w celu rozszerzenia bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej oraz akceptacji treści aneksu do umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet” w centrum Gdyni
 • 14021/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, wykonania kopert z nadrukiem
 • 14022/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na występ zespołu muzycznego Ikenga Drummers towarzyszący uroczystościom wręczenia Kolosów podczas XII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 14023/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony –do 31.12. 2012 r.
 • 14024/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 50 w Gdyni
 • 14025/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług : introligatorskich, transportowych, mycia okien
 • 14026/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/524/UI/W/2009 dotyczącej zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni”
 • 14027/10/V/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 14028/10/V/M - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 14029/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 66 w Gdyni
 • 14030/10/V/M - wykonania remontu dwóch sufitów w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Legionów 96 w Gdyni
 • 14031/10/V/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14032/10/V/O - zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53
 • 14033/10/V/P - konserwacji i naprawy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 14034/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 14035/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wycinki suchych drzew w parku Kolibki, konserwację krzewów i drzew, w tym trzebież selekcyjna, na terenie Skweru Żeromskiego w Gdyni
 • 14036/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 193.000 EUR, w trybie z wolnej reki na realizację promocji Gdyni przez Basketball Investments SSA w związku z Finałem Pucharu Polski oraz Meczem Gwiazd Euroligii 2010 koszykówki kobiet
 • 14037/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie flag promujących Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY
 • 14038/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie reklamy Miasta na autobusach komunikacji miejskiej oraz dokumentacji filmowej z imprezy miejskiej
 • 14039/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 13833/10/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w magazynie National Geographic Traveler
 • 14040/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14041/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14042/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14043/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon iR 2520 wraz z tonerami dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14044/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO” oraz Kawiarni „Cyganeria” w Gdyni
 • 14045/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację projektów artystycznych w DKF Żyrafa w 2010 r.
 • 14046/10/V/P - organizacji występu muzycznego podczas XXXI Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
 • 14047/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 14048/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 14049/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 13463/10/V/K w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 14050/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, obręb Pogórze km 14 oraz położonych na terenie gminy Kosakowo, przeznaczonych pod pas drogowy projektowanego skrzyżowania Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejska – Szkolna i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 14051/10/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzenia do rejestracji prędkości na ul. Płk. Dąbka /rejon ul. Sikorskiego/ w Gdyni
 • 14052/10/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzenia do rejestracji prędkości na ul. Wielkopolskiej /rejon ul. Kowieńskiej/ w Gdyni
 • 14053/10/V/S - ustalenia wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 • 14054/10/V/S - procedur naboru pracowników na wolne stanowiska w UM Gdyni
 • 14055/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 13260/09/V/P w sprawie najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 14056/10/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa i Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 14057/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Rozbudowa wraz z przebudową SP Nr 20"
 • 14058/10/V/M - zmiany treści § 3 zarządzenia nr 13929/2010/V/M w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty sądowe
 • 14059/10/V/S - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/345/SI/4-W/2010 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 14060/10/V/O - unieważnienia zarządzenia nr 13231/09/V/OZ Prezydenta Miasta Gdyni oraz powołania nowego składu komisji
 • 14061/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 14062/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie opracowania pn: „Gdyńską edukację inspirują wyzwania”
 • 14063/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wielostanowiskowego przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni
 • 14064/10/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury /przyłącza kanalizacji deszczowej/ w pasie drogowym ulicy Sportowej w Gdyni dla zrealizowanego stadionu rugby
 • 14065/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/609/UI/193/W/2009/9778 dotyczącej budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni
 • 14066/10/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury /przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kabla oświetleniowego wraz ze słupami/ w pasie drogowym ul. Sportowej w Gdyni dla stadionu rugby z zapleczem socjalnym
 • 14067/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury oraz KB/374/UI/124/W/2009 na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parkingu na około 95 miejsc parkingowych przy ul. Danuty Baduszkowej w ramach opracowywanej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury
 • 14068/10/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową sieci i przyłączy w ulicach gminnych
 • 14069/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/299/UI/79/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego w Gdyni
 • 14070/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego budowy ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 14071/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/725/UI/244/W/2009 dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Radosnej w Gdyni”
 • 14072/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni
 • 14073/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/840/UI/297/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinkach od skrzyżowania z ul. Kcyńską do skrzyżowania z ul. Zbożową, od skrzyżowania z ul. Zbożową do skrzyżowania z ul. Owsianą, od skrzyżowania z ul. Owsianą do skrzyżowania z ul. Chylońską II”
 • 14074/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/856/UI/305/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ul. Morskiej w Gdyni
 • 14075/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie uliczne ul. Frezerów w Gdyni”
 • 14076/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie uliczne ul. Frezerów w Gdyni”
 • 14077/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 11287/09/V/U w sprawie udzielenia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłowską I etap
 • 14078/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. św. Mikołaja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.03.2010
Data udostępnienia informacji: 09.03.2010