Z dnia 2010-02-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.02.2010 r. w sprawie:
 • 13900/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni oraz określenia mienia przekazywanego w zarząd Zarządowi Dróg i Zieleni
 • 13901/10/V/P - przygotowania i wygłoszenia pogadanki podczas spotkania integracyjnego rodziców dzieci niepełnosprawnych, dot. zapobiegania najczęstszym problemom rozwojowym wieku niemowlęcego i poniemowlęcego
 • 13902/10/V/P - okolicznościowych projekcji filmowych
 • 13903/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaże wystaw Galerii Ratusz
 • 13904/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Gdyni, w celu zorganizowania zajęć sportowych dla ministrantów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 13905/10/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bpa Dominika w Gdyni
 • 13906/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego na mocy wyroku sądowego
 • 13907/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2010 do umowy KB/3/MOPS/2010 z dnia 05.01.2010 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 – dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły
 • 13908/10/V/R - zmiany zarządzenia nr 13796/10/R w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy al. Zwycięstwa 199 na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 13909/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni”, realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 13910/10/V/O - uruchomienia środków finansowych na wydatki postępowania sądowego związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • 13911/10/V/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości poniżej 193 000 EUR, na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2010 r. oraz akceptacji wniosku o ponowne rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę
 • 13912/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193 000 EUR, na zakup materiałów biurowych dla UMG w 2010 r
 • 13913/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzenia do nagrywania dźwięku w sali 105 w budynku głównym UMG, o wartości do 14 000 EUR
 • 13914/10/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
 • 13915/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości w 2010 r. – o wartości do 193 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 13916/10/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2010 do umowy SK/774/SI/21-W/2009 z 14.04.2009 r. – rozszerzenie oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych – o moduł „Windykacja”
 • 13917/10/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 13918/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Kazimierza Sopucha
 • 13919/10/V/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania placówki SG na terenie Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13920/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych przez pracowników urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13921/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani A. Duch – dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni
 • 13922/10/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 13923/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę drogi publicznej
 • 13924/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/16/MGG/16/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a „Art. Marketing Syndicate” SA o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej
 • 13925/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/20/MGG/20/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a News Outdoor Poland SA o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 13926/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z o.o. udziału wynoszącego 148/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 13927/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tyt. przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 13928/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na promocję Gdyni przez Fundację Gniazdo Piratów – w ramach rejsów organizowanych dla osób niepełnosprawnych na s/y Zawisza Czarny
 • 13929/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na koszty sądowe
 • 13930/10/V/O - przyznania premii dla p. Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 13931/10/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni oraz powołania komisji przetargowej
 • 13932/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tyt. przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 13933/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego (o wartości do 14 000 EUR) na wykonanie i dostawę 20 szt. donic w kształcie łodzi dla ul. Świętojańskiej w Gdyni
 • 13934/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów JaZzGdyni
 • 13935/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO” oraz Kawiarni „Cyganeria” w Gdyni
 • 13936/10/V/P - wszczęcia postępowania sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację projektów artystycznych w DKF Żyrafa w 2010 r.
 • 13937/10/V/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG (zamówienie o wartości do 14 000 EUR) oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 13938/10/V/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13939/10/V/M - zlecenia do kwoty 14 000 EUR, druku i montażu siatki reklamowej na Stadionie Rugby
 • 13940/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na publikację reklamy promującej atrakcję turystyczną Miasta – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
 • 13941/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przebudowywanego budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni
 • 13942/10/V/M - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przebudowywanego budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni
 • 13943/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę budynku przy ul. Chrzanowskiego 19 na potrzeby Gdyńskiej Szkoły Filmowej
 • 13944/10/V/M - użyczenia lokalu użytkowego o pow. 86,13 m² w budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk”
 • 13945/10/V/M - zmiany zarządzenia NR11774/09/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 13946/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Działowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • 13947/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 13948/10/V/P - zmiany umowy nr SK/424/PB/36-W/2009
 • 13949/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 13950/10/V/S - powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193 000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG w 2010 r.
 • 13951/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 25 w Gdyni
 • 13952/10/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzowych w Bohema Jazz Club
 • 13953/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Z. Szymańskiego
 • 13954/10/V/P - organizacji cyklu spotkań „Od słów do rozmów”
 • 13955/10/V/P - opracowania zarysu historii dzielnicy Gdynia Śródmieście
 • 13957/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pow. 14 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ul. Zbrojnej w Gdyni”
 • 13958/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek w obrębie projektowanego pasa drogowego przy ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 13959/10/V/U - podpisania umowy z PKP SA określającej zasady zajęcia gruntów w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Cisowskiej w Gdyni na terenie PKP SA”
 • 13960/10/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowy ul. Westy w raz infrastrukturą techniczną
 • 13961/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej dla zmienionego zakresu inwestycji pt. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odc. Sopot – Gdynia Orłowo
 • 13962/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 13963/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Podolskiej 17, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 13964/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla UMG w 2010 r.
 • 13965/10/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę wykonania nasadzeń roślinnych na istniejących rabatach sezonowych w Gdyni
 • 13966/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
 • 13967/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 13968/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na salę posiedzeń Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 13969/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 roku
 • 13970/10/V/P - organizacji ceremonii inauguracji działalności Konsulatu Honorowego Królestwa Belgii w Gdyni
 • 13971/10/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji organizacji i promocji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010
 • 13972/10/V/M - umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 177
 • 13973/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Krośnieńskiej 19 w Gdyni
 • 13974/10/V/R - określenia i przyjęcia do realizacji zadań na rok 2010 wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 13975/10/V/S - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 13976/10/V/S - ogłoszenia konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 13977/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 12705/09/V/M na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR na wymianę dźwigu osobowego wraz z opracowaniem dokumentacji w budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 24
 • 13978/10/V/M - akceptacji aneksu do umowy KB/847/MB/68/W/2009 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczenia dla klubu seniora z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8
 • 13979/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR na wymianę dźwigu osobowego wraz z opracowaniem dokumentacji w budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 24
 • 13980/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gdańsku
 • 13981/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską”
 • 13982/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/19/UI/8/W/2010 z 4.01.2010 r. na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę przedłużenia drogi gospodarczej
 • 13983/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/525/UI/153/W/2009 z 29.07.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 13984/10/V/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności zgodnie z § 17 pkt. 3 umowy nr KB/722/UI/242/2009 z 17.11.2009 r. zawartej z wykonawcą robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 13985/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/286/UI/76/W/2009 z 15.04.2009 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Oliwkowej w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.03.2010
Data udostępnienia informacji: 08.03.2010