Z dnia 2010-02-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.02.2010 r. w sprawie:
 • 13806/10/V/P - organizacji pięciu spektakli Teatru Gościnnego
 • 13807/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę gastronomiczną uroczystości otwarcia Stadionu Rugby
 • 13808/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 13809/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego ,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 13810/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 13811/10/V/M - zmiany umowy nr KB/689/MB/55/W/2009 z dnia 27.10.2009r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 13812/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 13813/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grabowo i Komandorskiej w Gdyni
 • 13814/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 13815/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 13816/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 137 w Gdyni
 • 13817/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 110A w Gdyni
 • 13818/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 112A w Gdyni
 • 13819/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
 • 13820/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 13821/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 13822/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz z wykonaniem projektu rozbiórki przy Al. Zwycięstwa 207 A w Gdyni
 • 13823/10/V/M - remontu elewacji gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 13824/10/V/M - zlikwidowania zawilgocenia pomieszczeń Archiwum Urzędu Miasta przy ul Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • 13825/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni
 • 13826/10/V/M - wykonania remontu komina w budynku mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 33 w Gdyni
 • 13827/10/V/M - wykonania remontu komina oraz wentylacji w mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 35 w Gdyni
 • 13828/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(nr sprawy MS.DK 71409-1/17/08)
 • 13829/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki
 • 13830/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13831/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 13832/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 13833/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy Gdyni w magazynie National Geographic Traveler
 • 13834/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EUR, na wykonanie plakatów z programem imprez towarzyszących obchodom 84. urodzin Miasta Gdyni
 • 13835/10/V/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Sanguszki 1
 • 13836/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 1357/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2010 roku dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni
 • 13837/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
 • 13838/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 13839/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 13840/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 6 w Gdyni
 • 13841/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Tucholskiej 5 w Gdyni
 • 13842/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 13843/10/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Rybińskiego 41 w Gdyni
 • 13844/10/V/M - wykonania opomiarowania mieszkań w budynku przy ul. 3 Maja 27-31, oraz remontu instalacji wodnej
 • 13845/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni
 • 13846/10/V/M - wykonania inwentaryzacji pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni po Wydziale Ochrony Środowiska
 • 13847/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul.Kępa Oksywska I "A"
 • 13848/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul.Kępa Oksywska I "B"
 • 13849/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej
 • 13850/10/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi napraw i konserwacji, wzorcowania i kalibracji alkotestów Straży Miejskiej w 2010 r.
 • 13851/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 8737/08/V/R dotyczącego przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu z Programu współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk” („INTERFACE”)
 • 13852/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie i wyklejenie logo Miasta Gdyni na parkiecie w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia”
 • 13853/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na prezentację walorów turystycznych Miasta Gdyni w serwisie: www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl
 • 13854/10/V/M - wynajęcia wraz z obsługą techniczną, w dniach 11-15.03.2010 r., hali sportowo – widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby organizacji XII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2009”
 • 13855/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej w celu prowadzenia szkoleń kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 34 w Gdyni
 • 13856/10/V/P - organizacji finału XI edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 13857/10/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/877/PON/46/W/2009 zawartej dnia 31.12.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza”
 • 13858/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 13859/10/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przeniesienie prawa własności udziału w samochodzie marki Opel Agila
 • 13860/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/8/UI/W/2010 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:„Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34 ”
 • 13861/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 13077/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009 r.
 • 13862/10/V/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2010
 • 13863/10/V/O - udzielenia pełnomocnictwa uprawniającego do podpisania przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie realizacji spotkania edukacyjnego dotyczącego problematyki wymiaru sprawiedliwości dla uczniów w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13864/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 13865/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13866/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO
 • 13867/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienie publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami
 • 13868/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad programami komputerowymi: Środki trwałe, Alkohole, Kadry
 • 13869/10/V/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
 • 13870/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XIX Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni
 • 13871/10/V/O - refundacji kosztów organizacji XVII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (III Liceum Ogólnokształcące) w Gdyni
 • 13872/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów V Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto- okno na świat”, którego organizatorami są: VI Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 13873/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów XXXVI Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, która odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (III Liceum Ogólnokształcące) w Gdyni
 • 13874/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2010r.
 • 13875/10/V/P - organizacji uroczystego otwarcia stadionu rugby w dniu 14 lutego 2010 r.
 • 13876/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 13/2010 do umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 13877/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2010 do umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 13878/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2010 do umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 13879/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie Umowy Dotacji dot. projektu INTERFACE
 • 13880/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i broszur informacyjnych dla potrzeb kampanii Mały procent, wielka sprawa!
 • 13881/10/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, licencji na wykorzystanie utworu muzycznego „Dzielne chłopaki” w spocie promującym miasto
 • 13882/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych przez Spółdzielnię Socjalną „50+”
 • 13883/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, plakatów w formacie A2 i B2 promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich
 • 13884/10/V/M - przyjęcia treści umów ze strategicznymi partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” - NORDEA Bank Polska S.A., POLKOMTEL S.A. oraz Chińsko- Polskim Towarzystwem Okrętowym S.A. CHIPOLBROK
 • 13885/10/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 13886/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej architektoniczno-budowlanej na przebudowę pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego 24, na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 13887/10/V/O - przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
 • 13888/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy zawartej przez Gminę Miasta Gdyni z mgr inż. arch. Krzysztofem Dowgiałło, dotyczącej sporządzenia projektu budowlanego wzmocnienia konstrukcji i przebudowy budynku zabytkowego przy ul. Orłowskiej 8 w Gdyni
 • 13889/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów na wykonanie robót budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’’
 • 13890/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Puckiej i Chylońskiej w Gdyni”
 • 13891/10/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn: „Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca”
 • 13892/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 12246/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12887/09/V/O z 24 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia umów zlecenia na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13893/10/V/R - przyjęcia do realizacji planu pn: „Gdyński inkubator podmiotów ekonomii społecznej”
 • 13894/10/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
 • 13895/10/V/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.02.2010
Data udostępnienia informacji: 18.02.2010