Z dnia 2010-01-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.01.2010 r. w sprawie:
 • 13617/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa
 • 13618/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 13619/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2010 do umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 13620/10/V/R - akceptacji Aneksu Nr 5/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 13621/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 12/2010 do umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 13622/10/V/R - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie fragmentu studium wykonalności w zakresie wykonalności finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 13623/10/V/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • 13624/10/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 13625/10/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 13626/10/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 13627/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13628/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13629/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13630/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13631/10/V/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych zaistniałą sytuacją kryzysową
 • 13632/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarek i czytników kodów kreskowych
 • 13633/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 13634/10/V/S - wyrażenia zgody na usługę prania wykładzin dywanowych i krzeseł tapicerowanych oraz położenie i wymianę taśm antypoślizgowych w UMG do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 13635/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych w 2010 r.
 • 13636/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych o wartości do 14.000 EUR
 • 13637/10/V/S - wyrażenia zgody na usunięcie awarii w samochodach służbowych UMG i Straży Miejskiej
 • 13638/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/18/08)
 • 13639/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13640/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Korzennej, ul. Zofii Nałkowskiej, Janiny Porazińskiej przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 13641/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13642/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 13643/10/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za zgodnym porozumieniem stron umowy dzierżawy nr TG/53/94, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym ława przy hali rybnej
 • 13644/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, druku gdyńskiego folderu turystycznego
 • 13645/10/V/M - zmiany treści umowy nr KB/2/MG/1/W/2008 dotyczącej dotacji dla Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni ” w latach 2008-2010
 • 13646/10/V/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno – remontowych radiotelefonicznych stacji bazowych, przenośnych i statusów
 • 13647/10/V/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 13648/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 193.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2009 r.
 • 13649/10/V/P - zatwierdzenia projektu „Mój biznes”, składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2: „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13650/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 13651/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 13652/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 13653/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy remontu instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji) przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni
 • 13654/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 13655/10/V/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 13656/10/V/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG
 • 13657/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, montażu i demontażu elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2010 roku oraz flagowania ulicy Świętojańskiej
 • 13658/10/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 13659/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
 • 13660/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne pt. „Teatr przy stoliku – gdyńskie spotkania literacko – teatralne” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 13661/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193000 EUR na wykonanie druków własnych w 2010r.
 • 13662/10/V/M - akceptacji zmiany treści umowy nr SK/1565/MK/13-w/2009 z dnia 18.09.2009 roku w zakresie terminu wykonania prac dotyczących sporządzenia archiwum dokumentów dotyczących projektów podziałów
 • 13663/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EOR na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13664/10/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania grafik dla potrzeb UMG i ich oprawy oraz akceptacji wyboru oferentów
 • 13665/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru komputerowego i termicznego dla UMG w 2010r.
 • 13666/10/V/P - organizacji finału XI edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 13667/10/V/M - organizacji XII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2009” w dniach 12-14.03.2010 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 13668/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 20 sek. spotu promującego miasto z okazji otwarcia Stadionu Rugby w Gdyni
 • 13669/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania projektu graficznego ogłoszenia prasowego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do jego wielokrotnego wykorzystania
 • 13670/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 13671/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 z dnia 14.09.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Okrzei w Gdyni”
 • 13672/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 13673/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i wyróżnień „Czas Gdyni”
 • 13674/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2010 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – z okazji 84. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 13675/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na nakręcenie i montaż filmu o nominowanych i nagrodzonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą „Czas Gdyni”
 • 13676/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni”
 • 13677/10/V/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
 • 13678/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2010 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej z okazji 84 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 13679/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 roku
 • 13680/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG do 193.000 EUR w 2010 roku
 • 13681/10/V/S - wyrażenia zgody na zainstalowanie urządzeń do wideoprezentacji w sali konferencyjnej w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR
 • 13682/10/V/P - stałego serwisu, aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 13683/10/V/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13684/10/V/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
 • 13685/10/V/S - uruchomienia środków finansowych w 2010 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
 • 13686/10/V/P - dostawę energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 13687/10/V/P - konserwacji i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 13688/10/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2010 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 13689/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 13690/10/V/P - realizacji serwisu internetowego www. gdyniakulturalna.pl
 • 13691/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Macieja Łyszkiewicza
 • 13692/10/V/P - zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Rzeźb Lodowych w Gdyni w dniach 5 – 7 lutego 2010 r.
 • 13693/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 13694/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania integracyjnego gdyńskich organizacji pozarządowych – Bal NGOsów
 • 13695/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji regulacji powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ulicy Tatrzańskiej w Gdyni
 • 13696/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie z działki nr 269/41 km 39
 • 13697/10/V/U - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni”
 • 13698/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską”
 • 13699/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 12015/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Metalowej w Gdyni
 • 13700/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13422/09/V/U rozpoczynającego postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Małej wraz z infrastrukturą techniczną i budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 13701/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 13702/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/812/UI/286/W/2009 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga w Gdyni” realizowanej w ramach programu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 13703/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/525/UI/153/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Adaptacja pomieszczeń SP nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 13704/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • 13705/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 13706/10/V/M - zmiany terminu umowy nr KB/515/MB/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni”
 • 13707/10/V/M - wykonania zabezpieczenia okien w pomieszczeniu ochrony budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22, 24 w Gdyni
 • 13708/10/V/M - ustanowienia dozoru budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22, 24 w Gdyni
 • 13709/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy KB/757/MB/60/W/2009 dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczenia dla klubu seniora z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8
 • 13710/10/V/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2010 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej do Zakładu Utylizacji
 • 13711/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 13712/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 13713/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 13714/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waszyngtona przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13715/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu zwrotu zastępstwa procesowego
 • 13716/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M z 08.12.2009 r.
 • 13717/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Śląskiej /dz. nr 1077/6; km 58/
 • 13718/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa /dz. nr 515/18; km 75/
 • 13719/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/7/MGG/7/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa /dz. nr 956/168; km 75/
 • 13720/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/5/MGG/5/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa /dz. nr 432/1; km 75/
 • 13721/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy Nowowiczlińskiej /dz. nr 66/3; km 25/
 • 13722/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Clear Channel Poland sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Nowowiczlińskiej /dz. nr 231/8; km 3L/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.02.2010