Z dnia 2010-01-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2010 r. w sprawie:
 • 13531/10/V/P- -przygotowania i wygłoszenia pogadanki „Karnawałowe przysmaki dla dzieci” podczas spotkania integracyjnego rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych
 • 13532/10/V/U- -zmiany Zarządzenia Nr 13464/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.01.2010r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania: ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’’
 • 13533/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 4/2010 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 13534/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 5/2010 do umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 13535/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 3/2010 do umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 13536/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 1/2010 do umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 13537/10/V/R- -akceptacji Aneksu Nr 4/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 13538/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 7/2010 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 13539/10/V/R- -umorzenia należności wynikającej z obowiązku ponoszenia częściowej opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • 13540/10/V/O- -udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie gminy Miasta Gdyni
 • 13541/10/V/O- -dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 13542/10/V/S- -wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej do 14.000 EUR
 • 13543/10/V/S- -wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych (mleko, soki, słodycze, owoce ) do 14.000 EUR
 • 13544/10/V/S- -wyrażenia zgody na zakup tonerów do kserokopiarek i faksów oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki Zebra
 • 13545/10/V/S- -wyrażenia zgody na zakup artykułów hydraulicznych, zakup elektronarzędzi, zakup narzędzi ręcznych, zamków i kluczy, zakup artykułów metalowych (śruby, wkręty, gwoździe) zakup oraz przeglądy i konserwacje sprzętu p-poż, zakup artykułów malarskich, do 14.000 EUR
 • 13546/10/V/S- -wyrażenia zgody na konserwację neonu herbu miasta Gdyni, konserwację systemu kolejkowego, konserwację urządzenia kopertującego, konserwację i naprawy sprzętu AGD oraz maszyn biurowych, do 14.000 EUR
 • 13547/10/V/S- -przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
 • 13548/10/V/M- -zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Hali Targowej w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego, obejmującego budowę instalacji hydrantowej oraz przyłącza wody drugostronnego zasilania
 • 13549/10/V/M- -wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 13550/10/V/M- -kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13551/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13552/10/V/M- -ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Jesionowej 5 w Gdyni
 • 13553/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Migdałowej 17 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13554/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 4 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13555/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 12 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13556/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 8 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13557/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 10 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13558/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 14 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13559/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13560/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6 /70 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13561/10/V/M- -ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 13562/10/V/M- -wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2010 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 13563/10/V/M- -przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 13564/10/V/M- -zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanych nieruchomości gminnych położonych przy ul. Orłowskiej w trybie z wolnej ręki
 • 13565/10/V/P- -wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 35 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 13566/10/V/M- -określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działki nr 326/12 i 326/14 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 13567/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EUR na robotę budowlaną: „Oświetlenie ul. Cisowskiej w Gdyni”
 • 13568/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Wawrzyniaka w Gdyni
 • 13569/10/V/M- -remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 17 w Gdyni
 • 13570/10/V/M- -ustanowienia dozoru budynku użytkowego przy ul. Opata Hackiego w Gdyni
 • 13571/10/V/M- -wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni
 • 13572/10/V/M- -zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przygotowanie do druku gdyńskiego folderu turystycznego
 • 13573/10/V/M- -zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, zaproszeń na Uroczystą Sesję Rady Miasta
 • 13574/10/V/M- -udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wyklejenie gablot reklamowych oraz druk i montaż plakatów
 • 13575/10/V/S- -wyrażenia zgody na: na wykonanie robót szklarskich, zakup płyt i akcesoriów meblowych oraz dorabianie kluczy
 • 13576/10/V/M- -zawarcia aneksu do umowy nr 11/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Działki Leśne” Spółka z o.o. przy ul. Warszawskiej 34/36
 • 13577/10/V/M- -ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 19 - 25 w Gdyni
 • 13578/10/V/M- -ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika 7 oraz ustalenia termin jego trwania
 • 13579/10/V/M- -ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. A. Necla 6A w Gdyni
 • 13580/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta
 • 13581/10/V/M- -nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 109/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 13582/10/V/R- -przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2009/2010 oraz semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2010/2011
 • 13583/10/V/M- -ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 13584/10/V/P- -przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 13585/10/V/M- -udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonych w budynku przy ul. Orłowskiej 4 w trybie z wolnej ręki
 • 13586/10/V/M- -udzielenia zamówienia na sporządzenie aktu notarialnego zamiany nieruchomości położonych przy ul. Zapotocznej
 • 13587/10/V/M- -wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 13588/10/V/M- -zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej masztu flagowego w Gdyni
 • 13589/10/V/M- -wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarczenie mediów /energia, telefon, internet/ na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 13590/10/V/M- -przyjęcia aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usług hostingowych z dnia 24 stycznia 2008 roku
 • 13591/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego w 2010 r.
 • 13592/10/V/P- -powołania składu kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” oceniającej prace zgłoszone na konkurs
 • 13593/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie publikacji poświęconej historii lotniska w Babich Dołach
 • 13594/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość otwarcia stadionu rugby
 • 13595/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie cyklu artykułów poświęconych osobie Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”
 • 13596/10/V/U- -zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 6 w Gdyni
 • 13597/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie ul. Cisowskiej w Gdyni”
 • 13598/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału działki zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym ul. Wielkopolskiej
 • 13599/10/V/U- -akceptacji zmiany treści umowy nr KB/519/UP/147/W/2008 w zakresie terminu wykonania etapu II studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej
 • 13600/10/V/M- -uchylenia zarządzenia nr 10718/2009/V/M w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13601/10/V/S- -zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2010 r.
 • 13602/10/V/S- -udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 13603/10/V/S- -zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do budynku OSP Wiczlino
 • 13604/10/V/S- -przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 13605/10/V/S- -wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 r.
 • 13606/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów eliminacji okręgowych XXXIX Olimpiady Biologicznej organizowanych przez III LO w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Biologii UG
 • 13607/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów oraz uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Postaci Francuskich organizowanego przez II LO w Gdyni
 • 13608/10/V/O- -udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania koordynacji programu „Pies w wielkim mieście” w roku 2010
 • 13609/10/V/O- -dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników Interdyscyplinarnego III Wojewódzkiego Konkursu „W kręgu legend ziemi kaszubskiej”, którego organizatorem jest SP Nr 29 w Gdyni
 • 13610/10/V/O- -dofinansowania organizowanej przez SP Nr 34 XI Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
 • 13611/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów V Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy – Maria Skłodowska-Curie”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12
 • 13612/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu nagrody głównej dla laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
 • 13613/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu „We can speak English”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12
 • 13614/10/V/S- -uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na utrzymanie telefonów stacjonarnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.01.2010