Z dnia 2010-01-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2010 r. w sprawie:
 • 13465/10/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na usługi logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców Gdyni
 • 13466/10/V/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • 13467/10/V/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w latach 2010 - 2011
 • 13468/10/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 13469/10/V/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 13470/10/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych
 • 13471/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Skwer Kościuszki w Gdyni
 • 13472/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji programu Edytor Aktów Prawnych
 • 13473/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale XI edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 13474/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę pn.:„Rozbudowa wraz przebudową Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni przy ul. Starodworcowej 36”
 • 13475/10/V/M - zabezpieczenia w budżecie na 2010 rok środków na realizację umowy nr012/077/2008 z dnia 01.08.2008 – najem pomieszczeń przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II” Spółka z o.o.
 • 13476/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 30 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13477/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 13478/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13479/10/V/P - zorganizowania koncertu kolęd w dniu 17 stycznia 2010 r.
 • 13480/10/V/P - dofinansowania wydania książki prof. dra hab. Jana Ciechowicza „Teatr i okolice”
 • 13481/10/V/P - dofinansowania wydania książki Andrzeja Perepeczki „Opowieści mórz popołudniowych” cz. 3 „Statek spokojnej starości”
 • 13482/10/V/P - dofinansowania wydania książki Eryka Sopoćki „Patrole Orła”
 • 13483/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 5945/08/IV/P z dnia 21.04.2008 r. w sprawie dzierżawy kanalizacji kablowych dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 13484/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 5161/08/IV/P z dnia 19.02.2008 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu
 • 13485/10/V/P - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 13486/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położoną na terenie Kolibek
 • 13487/10/V/M - użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Morskiej 89 w Gdyni , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
 • 13488/10/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego, położonego przy ul. Morskiej 93 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz „FART” Gabriela Łukowicz Marek Łukowicz Spółka Jawna
 • 13489/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 13490/10/V/M - użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Wolności 1A w Gdyni , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Fundacji „DOGTOR”
 • 13491/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 13492/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 13493/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13494/10/V/S - zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 13495/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 13496/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki
 • 13497/10/V/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych UM Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2010 rok
 • 13498/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację pięciu spektakli Teatru Gościnnego „Małe formy z wielkimi aktorami”
 • 13499/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego w 2010 r.
 • 13500/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2010 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z 1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Gdynia na rzecz PL „Obłuże II” sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Obłuże II”
 • 13501/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na promocję projektu „Szlak kulinarny Gdyni” podczas wydarzenia „Karnawał Smaków w Gdyni”
 • 13502/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR ogólnopolskiej promocji miasta Gdyni w związku z koncertem Kevina Costnera
 • 13503/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 13504/10/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni oraz powołania komisji przetargowej
 • 13505/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 20 flag Gdyni
 • 13506/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wyklejenie logo Gdyni na tablicach informujących o przebudowie układu drogowego Węzła świętego Maksymiliana
 • 13507/10/V/M - zabezpieczenia środków finansowych /w 2010 r/ na dostarczenie mediów /energia elektryczna, telefon i internet/ w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy al. Jana Pawła II
 • 13508/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR komputerowej wizualizacji 3D układu drogowego Węzła św. Maksymiliana po przebudowie
 • 13509/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonywanie nadruku na elementach identyfikacji wizualnej miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13510/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego – Powstania Śląskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 13511/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej-Ślusarskiej
 • 13512/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Marynarskiej 22
 • 13513/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Marynarskiej 24
 • 13514/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 137-139
 • 13515/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni”
 • 13516/10/V/U - dokonania płatności stanowiącej pokrycie części kosztów aktualizacji wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych na mocy porozumienia z 16 listopada 2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu, którego przedmiotem jest wdrożenie projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 13517/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr SOO.0717/1/2007 zawartej przez Gminę Miasta Gdyni z Semeko Grupą Inwestycyjną w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 13518/10/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu rolnego wchodzącego w skład działki numer 57/1 km 93 przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Spokojnej w Gdyni
 • 13520/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/286/UI/76/W/2009 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Oliwkowej w Gdyni”
 • 13521/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/534/UI/156/W/2009 z 28.07.2009 r. dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18 w Gdyni
 • 13522/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III parking przy ul. Orłowskiej; ul. Orłowską I etap
 • 13523/10/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 13524/10/V/S - uruchomienia środków finansowych na wydatki postępowania sądowego związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • 13525/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń wojewody pomorskiego dot. przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni kwalifikacji wojskowej mężczyzn urodzonych w 1991 roku
 • 13526/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru komputerowego i termicznego dla UMG w 2010 r.
 • 13527/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej UM Gdyni
 • 13528/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na pozyskanie materiałów, opublikowanie, sprzedaż miastu Gdynia powierzchni reklamowej oraz sprzedaż czasopisma wraz z dodatkiem samorządowym przez Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska” sp. z o.o. w lutowym numerze miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
 • 13529/10/V/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2010-2012
 • 13530/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 8.860 m2 - część dz. 992/1 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kazimierza Górskiego – przeznaczonej do wydzierżawienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.01.2010