Wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni

Po upływie ustawowych terminów Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1     ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że podpisał w dniu 17.12.2010r. umowę nr ZSO nr 1 A/343/2/2010 o udzielenie zamówienia publicznego z przedstawicielem firmy  „TERRY” Sp. z o.o. z siedzibą w Świecie    86-100, ul. Wojska Polskiego 116A. 

W dniu 22.12.2010r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone  w BZP pod nr 416000-2010.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.). Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni Zamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 10.12.2010r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni, nr postępowania EZP nr 2/2010/ZSOnr1.Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert: 

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena oferty (brutto)Liczba punktów uzyskanych według kryterium ceny
1„Terry” Sp. z o.o.Ul. Wojska Polskiego 116A86-100 Świecie44 346,96 zł100
2NORMAX Janusz NorkiewiczUl. Południowa 33A Promnice62-005 Owińska49 923,62 zł88,83
3.PHU „FOX” Jolanta Marcinowska 62-004 CzerwonakKicin ul. Działkowa 850 415,19 złOFERTA ODRZUCONA
4P.U.P. WIKON Sp. z.o.o.81-198 Pierwoszyno Ul. Brzoskwiniowa 767 387,99 zł65,80
5Firma Budowlana „Gama” Omar Suchan81-601 Gdynia, ul. Równoległa 4372 922,98 złWYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA ODRZUCONA
6Zakład Budowlany Raf-Bud Rafał Rasielewski83-300 Kartuzy, Os. Wybickiego 10/1891 121,30 zł48,67
7Ramex-Bis Zakład BudowlanyUl. Mierosławskiego 18, 81-198 Pogórze63 265,81 zł70,10
8PHU Bolmar Bis Sp. J. E. Gemba, G. Rutyna81-822 Sopot, ul. Okrężna 17K51 220,59 zł86,60
Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %.Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 firmy: „Terry” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 116A, 86-100 Świecie. Firma po spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zaproponowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP  z postępowania wykluczony został wykonawca: Firma Budowlana „Gama” Omar Suchan, 81-601 Gdynia, ul. Równoległa 43. W toku postępowania firma nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 10.1.4. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żądał dostarczenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 71 000,00 zł. Firma złożyła wraz z ofertą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, jednak pomimo wezwania do uzupełnienia oferty, nie dostarczono potwierdzenia opłacenia ww. polisy. W związku z tym należało odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5. Ustawy PZP. Zgodnie z pkt 10.1.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żądał dostarczenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych polegających na położeniu wykładzin zgrzewalnych, o wartości netto minimum 60 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Wykonawca złożył wraz z ofertą załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami z niewypełnioną poz. nr 5 w wykazie, jednak pomimo wezwania do uzupełnienia oferty, nie dostarczono uzupełnionego załącznika nr 3. W związku z tym należało odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5. Ustawy PZP. Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.) odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez firmę PHU „FOX” Jolanta Marcinowska  62-004 Czerwonak; Kicin ul. Działkowa 8, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ w rozdziale 18 pkt 18.12 – nie dołączono Zbiorczego zestawienia składników ceny oferty stanowiącego załącznik nr 8. Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.), umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. dnia 17.12.2010r. o godzinie 10.00. 


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:

Wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni
W dniu 10.11.2010r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 364034 - 2010
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html
Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakres robót posadzkowych - remont posadzek w salach internatu:
I piętro - pokój nr 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
II piętro - pokój nr 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
III piętro - pokój nr 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611
1.1. Prace rozbiórkowe:
- rozbiórka płytek PCV
- skucie posadzek - zeszlifowanie warstw z klejem
- wywóz i utylizacja gruzu
1.2. Roboty wykończeniowe:
Wykonanie nowych warstw posadzek:
- wykonanie warstwy wyrównawczej - posadzki samopoziomującej,
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;
- ułożenie wykładziny rulonowej, na klej zgrzewanej o gr. min. 2mm,
1.3. Wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
• dokumentacja projektowa - załącznik nr 5 do SIWZ,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ.
Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
a) roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni,
b) po wykonaniu pierwszego etapu prac, wykonawca na własny koszt winien doprowadzić pomieszczenia będące przedmiotem robót do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem obszaru przyległego w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu do czasu rozpoczęcia drugiego etapu robót.
c) po wykonaniu pierwszego etapu robót remontowych nastąpi odbiór częściowy prac
d) wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt wyniesienia i wniesienia mebli z pokoi.
Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają wyłącznie zapisy niniejszej SIWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia w dwóch etapach:
- I etap: 23.12.2010 do 2.01.2011
- II etap: 15.01.2011 do 28.01.2011

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia przedmiotu zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn.:
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 5 robót budowlane polegające na położeniu wykładzin zgrzewalnych, o wartości netto minimum 60 000,00 zł każda.
1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
• dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.:
• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 71 000 zł.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych polegających na położeniu wykładzin zgrzewalnych, o wartości netto minimum 60 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 71 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż 71 000,00 zł dla wszystkich wykonawców.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
• w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
Bank Nordea Polska S.A. o/Gdynia
PL 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109
• w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• w gwarancjach bankowych,
• w gwarancjach ubezpieczeniowych,
• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.
Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 , sekretariat, przed terminem składania ofert.
Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty / lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, sekretariat.
Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 30.11.2010r. godz. 9.00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto - 100 %.
Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2010r., godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2010 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Izabela Kruszewska
- st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: (58) 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: (58) 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-11.30.


ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


ZAŁĄCZNIK NR 5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT


ZAŁĄCZNIK NR 5 RYSUNKI


ZAŁĄCZNIK NR 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA


ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


ZAŁĄCZNIK NR 7 PRZEDMIAR ROBÓT


W dniu 17.11.2010r.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 371704 - 2010

WYJAŚNIENIE Z DNIA 17.11.2010


SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI modyfikacja z dnia 17.11.2010


ZAŁĄCZNIK NR 5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT modyfikacja z dnia 17.11.2010


ZAŁĄCZNIK NR 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA modyfikacja z dnia 17.11.2010


ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA modyfikacja z dnia 17.11.2010OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 10.11.2010
Data udostępnienia informacji: 10.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2010 08:54 Zmiana załącznika Katarzyna Mądrzak
22.12.2010 08:51 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.12.2010 12:41 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.12.2010 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.12.2010 12:26 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
17.11.2010 11:37 Zmiana załącznika Katarzyna Mądrzak
17.11.2010 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.11.2010 10:37 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.11.2010 10:31 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.11.2010 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
10.11.2010 10:25 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
10.11.2010 09:53 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak