Z dnia 2009-12-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.12.2009 r. w sprawie:
 • 13380/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni, które odbędzie się w dniu 29.12.2009 r.
 • 13381/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12292/2009/V/P dotyczącego książki Leszka Molendowskiego „Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni” od Wydawnictwa Avalon Tomasz Janowski sp. j. i zawarcia aneksu do umowy nr SK/1761/OK/167/W/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
 • 13382/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do używania programu komputerowego Sigma Optivum – moduł SIO
 • 13383/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 13384/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 30 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13385/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni
 • 13386/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 18A-D w Gdyni
 • 13387/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Architektów 10 w Gdyni
 • 13388/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 5A w Gdyni
 • 13389/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11662/2009/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego
 • 13390/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13391/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13392/09/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 395
 • 13393/09/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 399
 • 13394/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 123/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 13395/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12781/09/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej
 • 13396/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w roku 2010
 • 13397/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 13252/09/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 13398/09/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów zapytania o niekaralność strony
 • 13399/09/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łanowej przeznaczonego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 13400/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wybór psychologa biegłego
 • 13401/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wybór lekarza biegłego
 • 13402/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 13343/09/V/P dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 13403/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca”
 • 13404/09/V/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
 • 13405/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 10076/09/V/U dotyczącego zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 13406/09/V/U - rozwiązania umowy zawartej przez Gminę Miasta Gdyni ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni w sprawie dotacji na prace restauratorskie i budowlane przy budynku
 • 13407/09/V/M - zabezpieczenia w budżecie na 2010 r. środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 13408/09/V/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 13409/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie emisji reklam w POLSKA Dziennik Bałtycki promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 13410/09/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP INFO na promocję konkursu „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 13411/09/V/M - powołania jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 13412/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 13413/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, produkcji i montażu transparentu z wizualizacją nowego Stadionu Arki Gdynia
 • 13414/09/V/O - przeprowadzenia XII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 13415/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/769/UI/282/W/2009 dotyczącej zadania – roboty dodatkowe „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską
 • 13416/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania pn: „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską
 • 13417/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8474/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ul. Cechowej w Gdyni
 • 13418/09/V/U - zawarcia aneksu nr 3 do umowy szczegółowej nr 2 z dnia 5 marca 2009 r.
 • 13419/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/525/UI/153/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię MBP w Gdyni”
 • 13420/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: „Rozbudowa ulic Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 13421/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr VI w Gdyni”
 • 13422/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” i „Budowa ul. Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 13423/09/V/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych przy ulicach: Arciszewskich 27/5, 29 A/5, Chrzanowskiego 12a/4, Zielonej 23
 • 13424/09/V/O - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zadania „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni”
 • 13425/09/V/M - zamówienia do kwoty 4.000 EUR na wynajem jednego nośnika reklamowego typu „Scroll” oraz druk plakatów na rok 2010, na potrzeby promocji miasta Gdyni
 • 13426/09/V/M - wynajęcia na okres do trzech lat czterech pomieszczeń w budynku przy ul. Białostockiej 3 na rzecz Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo sp. z o.o.
 • 13427/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej/Korzennej 3 A
 • 13428/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 13429/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 13430/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.01.2010