Z dnia 2009-12-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.12.2009 r. w sprawie:
 • 13303/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 13304/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2010 roku”
 • 13305/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 12026/09/V/O dotyczącego dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję nt. „Globalizacji” w Singapurze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 13306/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej oraz danych teleadresowych szkoły dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 4
 • 13307/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w celu przeprowadzenia badań psychologicznych i treningów relaksacyjnych związanych z prowadzeniem warsztatów z informatyki dla uczniów gdyńskich szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 • 13308/09/V/S - aktualizacji jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 13309/09/V/S - dostawy naturalnej wody mineralnej
 • 13310/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 17159/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup do 6000 EUR telefonów przemysłowych (modemów GSM/GPRS) o symbolu Motorola g 24 oraz kart SIM z uruchomioną usługą transmisji danych oraz wybór oferenta
 • 13311/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu informacji turystycznej w budynku przy 10-go Lutego 24 w Gdyni
 • 13312/09/V/M - wykonania remontu pokrycia dachu i przewodów kominowych budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 w Gdyni
 • 13313/09/V/M - wykonania remontu przewodów kominowych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Waszyngtona 28-30, Rybaków 5,6, Zielonej 32, Arciszewskich 23,26,29,30 w Gdyni
 • 13314/09/V/M - docieplenia ścian zewnętrznych Magazynu Sprzętu OC i Ratownictwa przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 13315/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13316/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13317/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13318/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13319/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13320/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13321/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Dębowej 16
 • 13322/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/98/76, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Stryjskiej
 • 13323/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na opracowanie i wydanie albumu o Gdyni
 • 13324/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu telewizyjnego i radiowego reklamującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2010”
 • 13325/09/V/M - realizacji projektu „Euro za piec dwunasto – audycje radiowe po kaszubsku”
 • 13326/09/V/P - powołania składu Komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na usługi logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym niepełnosprawnych intelektualnie , mieszkańców Gdyni
 • 13327/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 350m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13328/09/V/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Stanisława Moniuszki 5
 • 13329/09/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 5 lat, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 13330/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 13331/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2010 roku
 • 13332/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 13333/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
 • 13334/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłącza teletechnicznego TP SA do obiektu DPS w ramach zadania pn.: „ Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej w Gdyni”
 • 13335/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8926/09/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
 • 13336/09/V/P - nadzoru inwestorskiego dla poszerzonego zakresu: „Rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni”
 • 13337/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 13338/09/V/M - zmiany umowy MG/39/MGG/64/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy
 • 13339/09/V/K - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 EUR na wycenę samochodów, przejmowanych na rzecz Gminy
 • 13340/09/V/K - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 EUR na wykonanie usługi prowadzenia parkingu strzeżonego oraz usuwanie, holowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów
 • 13341/09/V/P - modernizacji strony www.gdynia.pl/pies pod kątem zwiększonej dostępności dla osób niepełnoprawnych
 • 13342/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12438/09/V/P dotyczącego: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2010
 • 13343/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 13344/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców
 • 13345/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 12334/09/V/S z dnia 06.10.2009 r.
 • 13346/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektów graficznych promujących konkurs „Gdyński biznesplan 2010”
 • 13347/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk plakatów wielkoformatowych na potrzeby kampanii promującej Gdyński Biznesplan 2010
 • 13348/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowych na promocję konkursu Gdyński Biznesplan 2010
 • 13349/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk plakatów okolicznościowych
 • 13350/09/V/M - zmiany terminu umowy nr KB/515/MB/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo2/Morska 89 w Gdyni
 • 13351/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację mapy zasadniczej w związku z wprowadzeniem danych z operatów będących wynikiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • 13352/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników OPEC sp. z o.o. w Gdyni
 • 13353/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Pawiej w Gdyni realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 13354/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału działek zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym ul. Wielkopolskiej
 • 13355/09/V/U - uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 13356/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie operatu wodno-prawnego dla zadania pn. „Forum Kultury w Gdyni”
 • 13357/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/624/UI/201/W/2009 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 13358/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 13359/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usług kurierskich
 • 13360/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 13159/09/V/U dotyczącego zawarcia umowy w sprawie przejęcia linii analogowej oraz DSL 2000 na numerze telefonu 58 663 00 12 zainstalowanym w Gdyni przy ul. Morskiej 92-94 od firmy Budizol SA świadczonej przez TP S.A. uregulowania płatności za świadczenie usługi na linii telefonicznej oraz do podpisania umowy w ww. sprawie oraz umowy z operatorem
 • 13361/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/517/UI/146/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odwodnienie ulicy Skrajnej w Gdyni”
 • 13362/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12504/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 206.10.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 13363/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12165/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego od 5.150.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 13364/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12438/09/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2010
 • 13365/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów zawartych ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni, Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” z siedzibą w Gdyni oraz Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem liczby uczestników
 • 13366/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla UM Gdyni w 2010 roku
 • 13367/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na najem i obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 13368/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na oprawę muzyczną uroczystości w USC o wartości do 14.000 EUR
 • 13369/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 13142/2009/V/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę wody mineralnej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w grudniu 2009 oraz w 2010 roku
 • 13370/09/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników UM Gdyni
 • 13371/09/V/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za używanie przez UMG odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2010 roku
 • 13372/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych dla UM Gdyni do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 13373/09/V/S - dokonania zmiany w treści zarządzenia nr 13122/09/V/S z 8 grudnia 2009 roku
 • 13374/09/V/O - sporządzania wykazów informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska do urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
 • 13375/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Łowkiel – wiceprezydentowi miasta Gdyni do występowania w sprawach związanych z realizacją Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
 • 13376/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 13377/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 13378/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 13379/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 06.01.2010