Z dnia 2009-12-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.12.2009 r. w sprawie:
 • 13179/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście pt. „Warsztaty i przegląd kabaretów młodzieżowych – GimKab 2009” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 13180/09/V/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Gdyni
 • 13181/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 13182/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 13183/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 12469/09/V/K z dnia 20 października 2009 r.
 • 13184/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2009 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 13185/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji X Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33, Gimnazjum Nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 13186/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 13187/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Prowadzenie psychologiczno – pedagogicznego punktu konsultacyjnego”
 • 13188/09/V/O - zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na realizację programu psychoterapeutycznego „Podwójny problem”
 • 13189/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 13190/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 13191/09/V/M - uprzątnięcia terenów po wichurach należących do Gminy przy budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 13192/09/V/M - uprzątnięcia terenów po wichurach należących do Gminy przy budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 13193/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 44 w Gdyni
 • 13194/09/V/M - wykonania wentylacji w mieszkaniu gminnym położonym przy ul. Kapitańskiej
 • 13195/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 13196/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 13197/09/V/M - wykonania dwóch poręczy na terenie należącym do Gminy Miasta Gdyni przy budynku mieszkalnym - ul. Widna 13 w Gdyni
 • 13198/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13064/09/V/M dotyczącego wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 53 oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Zamenhofa 4 w Gdyni
 • 13199/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13053/09/V/M dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w celu wykonania nowego przyłącza wodociągowego dla gminnych budynków mieszkalnych przy ul.Janka Wiśniewskiego 9 i 11 w Gdyni
 • 13200/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12970/09/V/M dotyczącego wykonania remontu schodów i chodnika prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 13-17
 • 13201/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 13202/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 13203/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13204/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza i ul. Olgierda
 • 13205/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11685/2009/V/M dotyczącego użyczenia lokalu użytkowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowanego w budynku przy ul. Opata Hackiego 17 A w Gdyni
 • 13206/09/V/M - oddania do bezpłatnego używania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego przy ul. Opata Hackiego 17A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 13207/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11903/09/V/M z dnia 02 września 2009 w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Sochaczewskej róg ul. Płockiej
 • 13208/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10384/09/V/S z dnia 21 kwietnia 2009 roku, w sprawie zabezpieczenia środków na rozliczanie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku OSP Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 w 2009 roku
 • 13209/09/V/S - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń: 1) „Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego”, 2) „Kupcy Orłowscy” i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 13210/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 13211/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanej nieruchomości gminnych położonych przy ul. Orłowskiej
 • 13212/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 13213/09/V/S - zatwierdzenia wyniku o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Gdyni
 • 13214/09/V/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej , naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej, przeglądy techniczne samochodów UMG i Straży Miejskiej , OSP Wiczlino
 • 13215/09/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr KB/-344/OK/36/W/09 z dnia 3 czerwca 2009r zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na udzielenie dotacji na zadania merytoryczne związane z obchodami 100-lecia Daru Pomorza
 • 13216/09/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2010 roku
 • 13217/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni – zajmowanych przez Straż Miejską
 • 13218/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 13219/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 13220/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 13221/09/V/S - uruchomienie środków finansowych w roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 13222/09/V/S - uruchomienie środków finansowych w roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 13223/09/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2009 do umowy KB/26/MOPS/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 13224/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/19/OZ/2-w/2009 z dn.19.01.2009 r. oraz aneksie 1 z dn. 20.03.2009
 • 13225/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe 2010”
 • 13226/09/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
 • 13227/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
 • 13228/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
 • 13229/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/441/OZ/16/W/2009 z dnia 1 lipca 2009r.
 • 13230/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/442/OZ/17/W/2009 z dnia 1 lipca 2009r.
 • 13231/09/V/O - unieważnienia zarządzenia 2192/07/IV/0 z dnia 22 maja 2007r oraz powołania nowego składu Komisji
 • 13232/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 7937/08/V/M dotyczącego ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego 20 położonego przy ul. A. Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 13233/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13234/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14000 EUR, na druk 250 egzemplarzy plakatu informującego o konieczności zmiany kodów PKD
 • 13235/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr SK/2153/OZ/16-W/2009 z dnia 16 listopada 2009r./
 • 13236/09/V/M - zmiany zarządzenia o wykonaniu opinii geotechnicznej dotyczącej umocnienia linii brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań Łazienek przy molo w Orłowie
 • 13237/09/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13238/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12838/09/V/M dotyczącego objęcia udziałów w kapitale zakładowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 13239/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 13240/09/V/M - wniesienia aportu do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
 • 13241/09/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2010 roku
 • 13242/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”
 • 13243/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 13244/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
 • 13245/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup książek do „Zielonej klasy” o wartości do 14.000 EUR
 • 13246/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 12887/09/V/O z 24 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia umów zlecenia na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13247/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M z 08.12.2009 r
 • 13248/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11260/2009/V/M w sprawie wynajęcia na okres do trzech lat lokalu użytkowego położonego przy ul. Kopernika 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 13249/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 13250/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w magazynie WSPAK
 • 13251/09/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenia budynku Urzędu Miasta i lokali podległych wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem osób i gotówki w 2010 rok do 14.000,00 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 13252/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 13253/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP w Wiczlinie
 • 13254/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na monitoring prasy, internetu i ogólnopolskiej TV na tematy gdyńskiego dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
 • 13255/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Wiczlinie
 • 13256/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 13257/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów dla UM Gdyni w 2010 roku w części A, B, S, D
 • 13258/09/V/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu dla Straży Miejskiej w 2009 r.
 • 13259/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na nałożenie trawnika z roślinami cebulowymi wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 13260/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12907/09/V/P w sprawie najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 13261/09/V/P - zakupu szafy chłodniczej
 • 13262/09/V/P - zakupu agregatu prądotwórczego
 • 13263/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście pt. „Warsztaty i Przegląd Kabaretów Młodzieżowych – GimKab 2009” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 13264/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12790/2009/V/P prezydenta miasta Gdyni w sprawie dofinansowania wydania książki „Historia gdyńskiej policji” i zawarcia aneksu do umowy nr SK/2075/OK./190/W/2009
 • 13265/09/V/P - opracowania metodologii badań związanych z niepełnosprawnymi mieszkańcami Gdyni
 • 13266/09/V/P - przygotowania i wygłoszenia pogadanki podczas spotkania integracyjnego rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych związanego ze sposobem odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym
 • 13267/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 13268/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2010 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 13269/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę gastronomiczną spotkania wigilijnego mieszkańców Gdyni
 • 13270/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego noc sylwestrową
 • 13271/09/V/P - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej miasta Gdyni w roku 2010
 • 13272/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych
 • 13273/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 13274/09/V/K - procedury postępowania oraz instrukcji obiegu dokumentów w zakresie majątku wnoszonego aportem do spółek prawa handlowego
 • 13275/09/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 13276/09/V/R - upoważnienia do podpisywania umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej
 • 13277/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2009 do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 13278/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2009 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 13279/09/V/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON
 • 13280/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/2009 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 13281/09/V/U - zatwierdzenia realizacji w trybie lokalnej inicjatywy inwestycyjnej nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy odcinka drogi ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 13282/09/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Sustainable Transports with Mobility Management in South Baltic Region przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • 13283/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/355/UP/96/W/2008 oraz dodatkowej nr KB/374/UI/124/W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury w Gdyni
 • 13284/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/620/UI/197/W/2009 dotyczącej zadania „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”
 • 13285/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 13286/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/246/UI/64/W/2009 na zadaniu: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 13287/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/496/UI/135/W/2009 dotyczącej zagospodarowania zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 13288/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia schodów terenowych przy ul. Korczaka i ciągu pieszego od ul. Redłowskiej
 • 13289/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót ziemnych, wjazdów bramowych oraz przebudowę wodociągu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa ulic Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 13290/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 13291/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/601/UI/188/W/2009 w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy Wiczlino
 • 13292/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowana ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 13293/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego drogi gospodarczej w Gdyni
 • 13294/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej - Kartuskiej w Gdyni wraz z modernizacja sygnalizacji świetlnej"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 06.01.2010