Z dnia 2009-12-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009 r. w sprawie:
 • 13072/09/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 13073/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 13074/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11 901/2009/V/P dotyczącego dofinansowania wydania książki „Ludzie spod znaku Eskulapa”
 • 13075/09/V/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA WebReader
 • 13076/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2010 roku”
 • 13077/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie uliczne ul. Frezerów” w Gdyni
 • 13078/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie wydzielenia działek drogowych oraz zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 13079/09/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z dnia 26 marca 2009 r. dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Rozwój proekologiczny transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”
 • 13080/09/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji zimowej 2009r.
 • 13081/09/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej 2009r.
 • 13082/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Klubu Sportowego „Sztorm” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 13083/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack
 • 13084/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły
 • 13085/09/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Działki Leśne
 • 13086/09/V/M - remontu lokalu mieszkaniowego położonego przy ul. Zamenhofa w Gdyni
 • 13087/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13088/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13089/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13090/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13091/09/V/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 13092/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 13093/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13094/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13095/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13096/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 142/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 13097/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 124/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 13098/09/V/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Waszyngtona ze Stocznią Remontową NAUTA S.A. i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę czynszu najmu
 • 13099/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12658/2009/V/M dotyczącego ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 13100/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, montażu i demontażu bramownic
 • 13101/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie graficzne i druku wkładki do Ratusza dotyczącej przebudowy układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana
 • 13102/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14.000 EUR a do 206 000 EUR, w trybie z wolnej ręki na opracowanie i wydanie 3000 egzemplarzy albumu o Gdyni
 • 13103/09/V/M - zmiany brzemienia zarządzenia nr 12893/09/V/M w sprawie udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację świadczeń w ramach objęcia przez Gazetę Wyborczą roli patrona prasowego Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji
 • 13104/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13105/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 4286/07/IV/P dotyczącego dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 • 13106/09/V/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. A. Necla 11-13 w Gdyni
 • 13107/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową
 • 13108/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 13109/09/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 13110/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na naprawę samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 13111/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 13112/09/V/U - zamówienia opracowania redakcji naukowej części referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego z II międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 13113/09/V/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej i zlecenia usług napraw i konserwacji systemu łączności oraz wzorcowania i kalibracji alkotestów Straży Miejskiej w 2010 r.
 • 13114/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kwiatów doniczkowych w 2010 r.
 • 13115/09/V/S - zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w 2010 r.
 • 13116/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Prusa 20, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 13117/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 13118/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 13119/09/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków w roku 2010 na opłatę abonamentową za dostawę programów TV cyfrowej do pokoju 112 zgodnie z umową nr SK 124/SA/42-W/2008 z dn. 29.11.2007 r.
 • 13120/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie projektu modernizacji rozdzielni elektrycznej w budynku głównym UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 13121/09/V/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Powiatem Puckim w celu powierzenia Gminie Miasta Gdynia zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Płk Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej położonego na terenie Gminy Miasta Gdynia i Gminy Kosakowo
 • 13122/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 13123/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarek i czytników kodów kreskowych
 • 13124/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup programu do generacji działek na podstawie schematu sieci
 • 13125/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego
 • 13126/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 13127/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/127/OK/27/W/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Wspólnota Gdańska
 • 13128/09/V/M - wykonania nowego chodnika i wejścia do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni
 • 13129/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13130/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13131/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13132/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych oraz podziału działek na terenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka w Gdyni”
 • 13133/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2009 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 13134/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/593/OZ/19-w/2007 z 25 kwietnia 2007 r.
 • 13135/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/628/OZ/36-w/2007 z 8 maja 2007 r.
 • 13136/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/561/OZ/13-w/2008 z 11 kwietnia 2008 r.
 • 13137/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia do 14.000 EUR na dalszą modernizację systemu łączności radiowej Straży Miejskiej
 • 13138/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla UM Gdyni w 2010 r.
 • 13139/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UM Gdyni
 • 13140/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UM Gdyni w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR
 • 13141/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji systemów alarmowych w budynkach UM Gdyni i systemu monitoringu w budynku głównym w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR
 • 13142/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę wody mineralnej niegazowej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w grudniu 2009 r. oraz w 2010 r.
 • 13143/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń do sal konferencyjnych znajdujących się w budynku UM Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR
 • 13144/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę dźwigu osobowego „PILAWA” o wartości do 14.000 EUR
 • 13145/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 13146/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu szaty roślinnej dla Ośrodka Hipoterapii realizowanego w Gdyni
 • 13147/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych nad przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczenia dla klubu seniora z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8
 • 13148/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie umocnienia skarp wokół budynków socjalnych przy ul. Okrzei 22 w Gdyni
 • 13149/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie wymiany grzejnika w pok. 611 i montaż grzejnika w pok. 712 w budynku przy 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 13150/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13023/09/V/M z 1 grudnia 2009 roku dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 13151/09/V/P - wykonania toreb papierowych z logo programu „Gdynia bez barier”
 • 13152/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2010 w „Gazecie Wyborczej”
 • 13153/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2010 w „Rzeczpospolitej”
 • 13154/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2010 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 13155/09/V/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży”
 • 13156/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego i druk kalendarza
 • 13157/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/17/UR/2009 w sprawie użyczenia lokalu położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 82 w Domu Towarowym „Kaufland”, stanowiącego własność firmy „Kaufland” Polska Markety sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na Centrum Obsługi Systemu Sterowania Ruchem
 • 13158/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EOU na zamieszczenie w prasie artykułu promującego projekt pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 13159/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie przejęcia linii analogowej oraz DSL 2000 na numerze telefonu 58 663 00 12 zainstalowanych w Gdyni, przy ul. Morskiej 92-94 od firmy Budizol S.A. świadczonej przez TP S.A, uregulowania płatności za świadczenie usługi na linii telefonicznej oraz do podpisania umowy w ww. sprawie oraz umowy z operatorem
 • 13160/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Arciszewskich i Muchowskiego oraz na terenie portu wojennego w Gdyni
 • 13161/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 13162/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd, jako etap I przebudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”
 • 13163/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Gdyni na PKT dla inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitarnym Trójmiasta”
 • 13164/09/V/U - podpisania umowy z PKP PLK regulującej warunki prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Cisowskiej na terenie kolejowym
 • 13165/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni
 • 13166/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni
 • 13167/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania „rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską
 • 13168/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy o wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 13169/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn „przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 13170/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 13171/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10221/09/V/M w sprawie podpisania umowy na świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do internetu DSL tp. na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 13172/09/V/M - uzupełnienia treści zarządzenia nr 11301/09/V/M z 1 lipca 2009 r.
 • 13173/09/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy elektronicznej promującej miasto Gdynia na portalu turystycznym www.gdyniazaprasza.pl
 • 13174/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • 13175/09/V/M - wykonania opinii geotechnicznej dotyczącej umocnienia linii brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań łazienek przy molo w Orłowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.12.2009