Z dnia 2009-11-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.11.2009 r. w sprawie:
 • 12851/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 12852/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 12853/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na usługi logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców Gdyni
 • 12854/09/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl
 • 12855/09/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 12856/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2010 roku, ogłoszonego
 • 12857/09/V/P - zakupu książki Hanny Szopińskiej-Pawełko „Mała historia Gdyni krok po kroku. Sprawdź swoją wiedzę o mieście” od Wydawnictwa IPJ
 • 12858/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
 • 12859/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 12860/09/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2009 do umowy KB/26/MOPS/2008 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 12861/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy KB/23/MOPS/2009 w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 12862/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy KB/23/MOPS/2009 w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 12863/09/V/R - przyjęcia harmonogramu przygotowania projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 12864/09/V/O - dofinansowania kosztów przygotowania poczęstunku dla uczestników seminarium „CIVIC VOICES”, który będzie przygotowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 12865/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu upominków dla uczestników Mistrzostw w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 12866/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 12867/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy o wartości do 14.000 EUR
 • 12868/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 12869/09/V/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę mineralnej wody niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 12870/09/V/M - przekazywania środków pieniężnych związanych z uiszczaniem opłat za czynności komornicze wobec dłużników alimentacyjnych
 • 12871/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 5474/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12872/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 12298/2009/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego
 • 12873/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 4436/2007/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego
 • 12874/09/V/M - uchylenia zarządzenie nr 10968/2009/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12875/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12876/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12877/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12878/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12879/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12880/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema 10 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12881/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kilińskiego 4 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12882/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 12692/09/V/M oraz wykazu nr 734/2009/V/M
 • 12883/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej
 • 12884/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Okrężnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12885/09/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2009
 • 12886/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 75 mieszkańców Gdyni
 • 12887/09/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12888/09/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta w Gdyni od firmy „P.H. KAS J.Kasperski Sp. J.” z Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 12889/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12890/09/V/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/58/D/09, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Chylońskiej 178 B
 • 12891/09/V/U - zamówienia tłumaczenia referatów wygłoszonych na II konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 12892/09/V/U - zamówienia wykonania specjalistycznej korekty przekładu z języka angielskiego na język polski wybranych referatów wygłoszonych na II międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 12893/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację świadczeń w ramach objęcia przez Gazetę Wyborczą roli patrona prasowego Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji
 • 12894/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 12895/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 12896/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni”
 • 12897/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7836/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Wzgórze Bernadowo
 • 12898/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na remont Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni
 • 12899/09/V/P - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • 12900/09/V/M - przyjęcia treści umowy z partnerami kampanii promującej miasto z okazji Dni Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji
 • 12901/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy miasta z okazji Dni Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji
 • 12902/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie breloków promujących Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
 • 12903/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, w sprawie modernizacji i montażu tablic promujących Miasto z okazji Dni Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji
 • 12904/09/V/U - podpisania aneksu do umowy nr 309/UM/DIF/2008 z dnia 26.06.2008 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kolej Metropolitarna w Trójmieście”
 • 12905/09/V/P - zakupu sprzętu ratowniczego
 • 12906/09/V/P - zakupu łóżek polowych
 • 12907/09/V/P - najmu miejsca montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 12908/09/V/O - zmiany umowy nr KB/732/UO/62-W/2009 z dnia 02.09.2009 roku na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14 000 euro wykonania pomiarów hałasu w środowisku
 • 12909/09/V/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr SOO/3253/98/UO dot. najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L
 • 12910/09/V/R - przyjęcia ewaluacji programu naprawczego Domu Dziecka w Gdyni
 • 12911/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na przyjęcie do realizacji zadania „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"
 • 12912/09/V/R - powołania komisji oceniającej
 • 12913/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla grupy Duil w celu przeprowadzenia zajęć z tańca irlandzkiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 12914/09/V/O - powołania oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 12382/09/V/O
 • 12915/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 12916/09/V/P - nadzoru wykonania usługi utylizacji substancji
 • 12917/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11774/09/V/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 27, jako działki nr: 129/2, 129/4, 130/2, 185/5 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 12918/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR faksu CANON FAX L-140 i niszczarki biurowej SKREBBA 08-4 do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości oraz kserokopiarki CANON IR 2018 do użytku Wydziału Budżetu
 • 12919/09/V/M - bezciężarowego odłączenia lokali mieszkalnych w wielobudynkowej nieruchomości
 • 12920/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne z wolnej ręki na wykonanie remontu pomieszczeń MSPR przy ul. Żwirki i Wigury 14
 • 12921/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 12922/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną
 • 12923/09/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę mediów do plotera w Wydziale Geodezji
 • 12924/09/V/P - zmiany treści zarządzenia dotyczącego przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży”
 • 12925/09/V/P - organizacji imprezy kulturalnej Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja – zabawy mikołajkowej „W oczekiwaniu na św. Mikołaja”
 • 12926/09/V/P - przyznania stypendium naukowego prezydenta miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 12927/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów i naklejek
 • 12928/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304//2007 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 12929/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac uzupełniających dla zadania pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 12930/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/655/UI/145/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu: „budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni” oraz umów dodatkowych
 • 12931/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni”
 • 12932/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej: „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”
 • 12933/09/V/U - akceptacji na zawarcie porozumienia dotyczącego wykonanych robót zamiennych oraz dodatkowych na zadaniu pn: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 12934/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie projektu budowy ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 12935/09/V/U - udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn: „rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską
 • 12936/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/725/UI/244/W/2009 realizowanej w ramach zadania pn: „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”
 • 12937/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji związanej z uszczelnieniem pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60
 • 12938/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/299/UI/79/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kmdr. Grudzińskiego w Gdyni
 • 12939/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/286/UI/76/W/2009 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Oliwkowej w Gdyni”
 • 12940/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi transportowej
 • 12941/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbudową ul. Bosmańskiej i Nasypowej w Gdyni
 • 12942/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację dokumentacji pn: „budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających na wylotach do Basenu Prezydenta na działce terenu zamkniętego /wojskowego/”
 • 12943/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni
 • 12944/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/497/UI/136/W/2009 dotyczącej budowy boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Złotej
 • 12945/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na zmianę w programie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Morskiej w rejonie ul. Okoniewskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12946/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/22/UR/2007 zawartej z Semeko GI w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 12947/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/13/UR/2009 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych na terenie określonym, jako 089 MW2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.12.2009