Z dnia 2009-11-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2009 r. w sprawie:
 • 12760/09/V/P - produkcji spotów telewizyjnych pt. „Jesienne Spotkania z Laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2009”
 • 12761/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 12762/09/V/R - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 12763/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 11/2009 do umowy KB/11/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 12764/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 do umowy KB/32/MOPS/2008 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 12765/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji tradycyjnego Świątecznego Koncertu Galowego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 12766/09/V/S - wyrażenia zgody na zamontowanie bramy garażowej przy ul. Partyzantów 39
 • 12767/09/V/S - dostawy, do 14.000 EUR, bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych, w tym dla dzieci i młodzieży, w 2009 roku
 • 12768/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 12769/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12770/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 52 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12771/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12772/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12773/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12774/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12775/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 105 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12776/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 107 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12777/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 109 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12778/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 111 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12779/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. H.Sucharskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12780/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12781/09/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej
 • 12782/09/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 12783/09/V/M - wyrażenia zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr GD1Y/00000211/0 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wolności 24B ograniczonej służebności osobistej na rzecz Gminy Miasta Gdyni
 • 12784/09/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/46/D/09, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Sandomierskiej
 • 12785/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie ścianki reklamowej o treści turystycznej
 • 12786/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/577/OZ/3-w/2007 oraz aneksie nr 1/2009
 • 12787/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/712/OZ/60-w/2008 oraz aneksie nr 1/2009
 • 12788/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/742/OZ/77-w/2008.oraz aneksie nr 1/2009 z dn. 16.04.2009 r.
 • 12789/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/775/OZ/102-w/2008 oraz aneksie nr 1/2009 z dn.16.04.2009 r.
 • 12790/09/V/P - dofinansowania wydania książki ”Historia gdyńskiej policji”
 • 12791/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 12792/09/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 12793/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Muchowskiego 4
 • 12794/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych oraz usługi serwisowej do kserokopiarki Canon
 • 12795/09/V/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2010”
 • 12796/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 12797/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup czyścików z mikrowłókien syntetycznych dla potrzeb UMG do 14.000 EUR oraz wybór oferenta
 • 12798/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup osuszacza i nawilżacza powietrza na potrzeby
 • 12799/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania usługi naświetlania CTP gdyńskiego folderu gospodarczego
 • 12800/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, utworów fotograficznych i przeniesienia autorskich praw majątkowych do ich wielokrotnego wykorzystania
 • 12801/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 15 sekundowej reklamy Gdyni do emisji na Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia
 • 12802/09/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni jako partnera projektu „Pomorze EXPO 2010” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, priorytet I – „Rozwój i innowacje w MŚP”, działanie 1.6.1. - „Promowanie atrakcyjności regionu” w konkursie ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
 • 12803/09/V/P - organizacji imprezy kulturalnej Rady Dzielnicy Oksywie- koncert piosenki francuskiej
 • 12804/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie chodnika przy terenie cmentarza na ul. Spokojnej oraz dostawę i montaż furtki
 • 12805/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Rozbudowa szkoły muzycznej I i II stopnia przy ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni”
 • 12806/09/V/P - organizacji konferencji „Postawy rodzicielskie – Niepełnosprawne?” w dniu 10 grudnia 2009 roku
 • 12807/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot opłaty z tytułu wyceny lokalu użytkowego
 • 12808/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 12809/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 12810/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 12811/09/V/O - dofinansowania wykonania tradycyjnego gwoździa do sztandaru na uroczystość nadania sztandaru dla Pomorskiego Okręgu ZNP
 • 12812/09/V/O - zakupu zestawu foliogramów dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12813/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na realizację zadania „Wykonanie zabiegów weterynaryjnych i leczenie bezpańskich kotów z terenu Stoczni Gdynia”
 • 12814/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12815/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12504/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 12816/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza telefonicznego wraz z wykonaniem robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 12817/09/V/U - zamówienia wykonania projektu budowlanego wzmocnienia konstrukcji budynku zabytkowego przy ul. Orłowskiej 8 w Gdyni wraz z inwentaryzacją w niezbędnym zakresie
 • 12818/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego w Gdyni
 • 12819/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 12820/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 12821/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn.:„II etap remontu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 12822/09/V/U - uregulowania należności za przeprowadzenie oględzin obiektu budowlanego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 12823/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: „Wykonanie chodnika przy terenie cmentarza na ul. Spokojnej oraz dostawę i montaż furtki”
 • 12824/09/V/U - akceptacji treści umowy nr KB/496/135/W/2009 dotyczącej zagospodarowania zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 12825/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR druku gdyńskiego folderu gospodarczego
 • 12826/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze /al. Zwycięstwa
 • 12827/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk 450 sztuk egzemplarzy plakatu oraz 1.500 sztuk egzemplarzy ulotki promujących szkolenie „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” w dniu 20 listopada 2009 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”
 • 12828/09/V/M - udzielenia zamówień do 14.000 EUR na realizację zadań związanych z promocją projektu „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 12829/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa i Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 • 12830/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk 10.000 sztuk ulotek oraz 400 sztuk plakatów okolicznościowych
 • 12831/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2009/2010 oraz w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2010/2011”
 • 12832/09/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania „Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju”
 • 12833/09/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/654/RI/28/W/2009 na aktualizację studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
 • 12834/09/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 12835/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach
 • 12836/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 12837/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA w Gdyni
 • 12838/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
 • 12839/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie remontu pomieszczeń MSPR
 • 12840/09/V/P - organizacji pobytu delegaci w Szwecji
 • 12841/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 12842/09/V/S - unieważnienia części wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 12843/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie broszury proekologicznej dot. rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” o wartości do 14.000 EUR
 • 12844/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2009 do umowy najmu pięciu samochodów osobowych dla UM Gdyni w 2009 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 12845/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia nr 12520/09/V/S akceptującego wynik postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 12846/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę wypompowania oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ropochodnych znajdujących się na terenie byłego przedsiębiorstwa Polifarb oraz zabezpieczenie infrastruktury po bazie paliw
 • 12847/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i rozładunek krzewów o wartości do 14.000 EUR
 • 12848/09/V/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na mycie samochodów służbowych UM Gdyni i Straży Miejskiej, wykonanie pieczątek, zakupy artykułów spożywczych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.11.2009