Z dnia 2009-11-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.11.2009 r. w sprawie: 
 • 12633/09/V/P - organizacji wernisażu wystawy zdjęć z konkursu „Gdynia pod żaglami”
 • 12634/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Gdynia pod żaglami”
 • 12635/09/V/P - najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 12636/09/V/P - rozbudowy systemu lokalizacji i nadzoru pracy pojazdów techniką GPS w MCZK
 • 12637/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi korekty danych adresowych w zbiorze ewidencji ludności
 • 12638/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 236/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12639/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12640/09/V/M - wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 12641/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 12642/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania wachlarzy z terminarzem rozgrywek drużyn koszykówki LOTOS PKO BP GDYNIA oraz ASSECO PROKOM GDYNIA
 • 12643/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz Jana z Kolna i 10 Lutego
 • 12644/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej
 • 12645/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup miar legalizowanych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni
 • 12646/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do kwoty 14.000 EUR na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
 • 12647/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12648/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 8.240 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12649/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 2.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12650/09/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2009 do umowy o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z POL-Levant Linie Żeglugowe sp. z o.o. i unieważnienia Zarządzenia nr 11915/09/V/M z dnia 02 września 2009 r.
 • 12651/09/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni
 • 12652/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy KB/10/UR/2008 dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy zbiegu ul. Legionów i Powstania Styczniowego
 • 12653/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy KB/11/UR/20098 dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Nowowiczlińskiej i Rdestowej
 • 12654/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000,00 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 12655/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/196/D/09, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Al. Jana Pawła II 9-1
 • 12656/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/75/D/09, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Al. Jana Pawła II 9-11
 • 12657/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na promocję Miasta Gdynia przez Agencję „MART” - Janusz Janowski podczas III Spotkań Podróżników i Eksplorerów w Krakowie
 • 12658/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 12659/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Kampania informacyjno-edukacyjna „Odważni wygrywają” – profilaktyka raka jądra”
 • 12660/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 8874/08/V/S z dnia 23 grudnia 2008 roku
 • 12661/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 10668/05/IV/S dotyczącego samorządowego serwisu informacyjnego Miasta Gdyni
 • 12662/09/V/O - wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: „KREUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ- weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL”
 • 12663/09/V/O - wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: „Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT”
 • 12664/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wymianę okien w lokalach mieszkalnych w przebudowywanym budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni
 • 12665/09/V/S - wyrażenia zgody na położenie taśm antypoślizgowych wraz z uzupełnieniem ubytków w schodach w budynku przy ulicy 10 lutego 24
 • 12666/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie rozgraniczenie nieruchomości gminnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 12667/09/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37
 • 12668/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską”
 • 12669/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z uszczelnieniem pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
 • 12670/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni”
 • 12671/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską”
 • 12672/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”
 • 12673/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 12674/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni”
 • 12675/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż ograniczników przy balustradzie pochylni kładki dla pieszych wykonanej na zadaniu: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”
 • 12676/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych polegających na przestawieniu poręczy w ramach zrealizowanej inwestycji pn: „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
 • 12677/09/V/U - uregulowania należności za wykonanie map ewidencyjnych oraz map do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 12678/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej
 • 12679/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/246/UI/64/W/2009 na zadaniu: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12680/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 12681/09/V/U - zmiany treści zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni”
 • 12682/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Morska-Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej”
 • 12683/09/V/P - udzielenia zgody na wniesienie opłaty tytułem umieszczenia tablicy upamiętniającej gen. Antoniego Hedę, pseudonim „Szary” na ścianie dworca PKP Gdynia Chylonia
 • 12684/09/V/P - zorganizowania koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego w dniu 1 listopada 2009 r.
 • 12685/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Wybrałem zdrowe życie” w dniu 22 listopada
 • 12686/09/V/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby UM Gdyni w 2010 r.
 • 12687/09/V/S - publikacji informacji o UM Gdyni w „Panoramie Firm” oraz wyboru oferenta
 • 12688/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup papierowych artykułów sanitarnych do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 12689/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę wypompowania oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych znajdujących się w 49 zbiornikach na terenie byłego przedsiębiorstwa „Polifarb” przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149 w Gdyni oraz zabezpieczenie infrastruktury po bazie paliw
 • 12690/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 12691/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dot. Skate Parku zlokalizowanego w Parku Kilońskim
 • 12692/09/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Ramułta przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 12693/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie projektu graficznego i wydania gdyńskiego kalendarza na rok 2010
 • 12694/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu memorandum zawierającego analizę prawną struktur, które mogą zostać wykorzystane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu podziemnego oraz uczestnictwie w spotkaniach i negocjacjach z inwestorami zainteresowanymi realizacją projektu
 • 12695/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia 2009

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 13.11.2009