Z dnia 2009-10-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. w sprawie:
 • 12446/09/V/P - przygotowania i wygłoszenia pogadanki podczas spotkania integracyjnego rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych dotyczącej relacji jakie tworzą się pomiędzy dziećmi w okresie do trzeciego roku życia
 • 12447/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2010 roku”
 • 12448/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
 • 12449/09/V/P - zorganizowania gdyńskiej części warsztatów kulturalnych w ramach projektu „KULTURA-PODAJ DALEJ” w dniu 6 listopada 2009 r.
 • 12450/09/V/P - dofinansowania wydania książki Bolesława Pogorzelskiego „Przyszłość bez jutra”
 • 12451/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 12452/09/V/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”, nr WND-RPPM.04.01.00-00-009/09 oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 12453/09/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 12454/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu zorganizowania zajęć sportowych dla Gdyńskiego Stowarzyszenia ,,EFFETHA’’ w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 12455/09/V/O - zakupu instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni z okazji jubileuszu 80 – lecia placówki
 • 12456/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na uruchomienie i utrzymanie na terenie Miasta Gdyni 32 bezprzewodowych punktów dostępu sieci Internet
 • 12457/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz pomieszczenia dla Klubu Seniora z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8”
 • 12458/09/V/M - powierzenia ABK-4 udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pomieszczenia wymiennikowni przy ul. Widnej 10 w Gdyni
 • 12459/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12460/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12461/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12462/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 263/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12463/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wieluńskiej 4
 • 12464/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie etui na dokumenty z nadrukiem logo Gdyni
 • 12465/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie toreb papierowych z logo Gdyni
 • 12466/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 12467/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem dla Rady Dzielnicy Pogórze
 • 12468/09/V/M - wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 12469/09/V/K - kierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12470/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i elektrotechnicznej w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 12471/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2010 roku
 • 12472/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 12473/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania podpisu elektronicznego
 • 12474/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarki biurowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12475/09/V/S - aktualizacji jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 12476/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 12477/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 38 jako działki nr: 255/2 i 255/4, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 12478/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykup domeny www.przedsiebiorczagdynia.pl z przekierowaniem na stronę www.gcwp.gdynia.pl.
 • 12479/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budynku Urzędu Miasta Gdyni zlokalizowanego przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
 • 12480/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację wersji radiowej spotu „Pies w wielkim mieście” oraz wersji TV spotu „Gdynia biznes”
 • 12481/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni”
 • 12482/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promujących szkolenie dla przedsiębiorców na temat pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
 • 12483/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania koszulek dla uczestników VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego „Nadziei Olimipijskich”
 • 12484/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8810/08/V/P dotyczącego wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
 • 12485/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10536/09/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania patroli służby kandydackiej Policji na terenie Miasta Gdyni
 • 12486/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11912/09/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2009
 • 12487/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/211/D/08, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Przebendowskich
 • 12488/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/714/OZ/62-w/2008 na realizację zadania:„Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni – program „GDYNIA KARD” - Badania przesiewowe – realizowane w POZ
 • 12489/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/744/OZ/79-w/2008 na realizację zadania „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie przesiewowe realizowane w POZ”
 • 12490/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/773/OZ/100-w/2008 na realizację zadania:„Badania prewencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane w POZ – program GDYNIA KARD po 5 latach
 • 12491/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/595/OZ/21-w/2007 na realizację zadania „STALE SPRAWNI”
 • 12492/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla OPAT”
 • 12493/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wyprodukowanie przez Polskie Radio S.A. Program I audycji promujących miasto oraz pokrycie kosztów usługi hotelowej dla dziennikarzy
 • 12494/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu radiowego promującego szkolenie z pozyskiwania środków z UE dla sektora MŚP
 • 12495/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta przez Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna” podczas Targów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu
 • 12496/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 260.000 EUR w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną „Arka Gdynia”
 • 12497/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego
 • 12498/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańska/Algierska przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12499/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 41/3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12500/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie łącza sieci internetowej i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 12501/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską – I etap
 • 12502/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 12503/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni”
 • 12504/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania zadania „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 12505/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11282/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Turkusowej w Gdyni
 • 12506/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”
 • 12507/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11021/09/V/U wszczynającego postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 6 w Gdyni
 • 12508/09/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie zadania pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 12509/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego „Regulacja rzeki Chylonki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja”
 • 12510/09/V/P - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 12511/09/V/P - organizacji pobytu delegacji z Kilonii w dniach 26-27 października 2009 r.
 • 12512/09/V/P - organizacji wydarzenia „Gdynia pamięta” w dniu 1 listopada 2009 r.
 • 12513/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni”
 • 12514/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 12071/2009/V/P dotyczącego promocji Gdyni w programie telewizyjnym „Jesienne atelier smaku”
 • 12515/09/V/U - zamówienia wykonania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla zespołu dawnej osady Na Piaskach przy ul. Węglowej w Gdyni oraz zespołu folwarcznego Nowe Obłuże przy ul. Rybaków w Gdyni
 • 12516/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej pn. „Zaduszki Bluesowe” w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w dniu 31 października 2009 r.
 • 12517/09/V/P - organizacji projektu Rady Dzielnicy Oksywie pt. „Mikrofon i ekran” w ramach konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 12518/09/V/P - organizacji poczęstunku dla delegacji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • 12519/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup krzeseł i siedzisk
 • 12520/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 12521/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 12522/09/V/R - zawarcia umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 12523/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych i montażu nośnika fotoradaru na ul. Wielkopolskiej przed skrzyżowaniem z ul. Łowicką i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12524/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ośrodka hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 12525/09/V/M - podpisania umowy usługowej z OPEC na wyposażenie pomieszczenia w urządzenia kompaktowe węzła wymiennikowni w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej 10 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.11.2009