Z dnia 2009-10-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2009 r. w sprawie:
 • 12347/09/V/P - przeprowadzenia audytu Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego na www.gdynia.pl
 • 12348/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 12349/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 12350/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12351/09/V/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wycenę samochodów
 • 12352/09/V/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na prowadzenie parkingu
 • 12353/09/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie
 • 12354/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, medali i pucharów dla laureatów „V Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczo – Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i „V Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33 w Gdyni i Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer”
 • 12355/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8297/08/V/P dotyczącego wyrażenia zgody na podpisanie umowy z K M PSP w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 12356/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 12357/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11766/09/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
 • 12358/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 4537/2007/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego
 • 12359/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12361/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12362/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12363/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12364/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Żwirowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich
 • 12365/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lotników przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12366/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 1.745/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12367/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 271/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12368/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa)
 • 12369/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Chlebowa)
 • 12370/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Światowida 35 A
 • 12371/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kaprów 4
 • 12372/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie ponownej wyceny lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Inżynierskiej 15 w Gdyni z wolnej ręki
 • 12373/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 12374/09/V/O - organizacji wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni
 • 12375/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 52 w Gdyni
 • 12376/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie domków dla bezdomnych kotów
 • 12377/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Generała Maczka 3-5 w Gdyni
 • 12378/09/V/M - zagospodarowania terenów zielonych, pielęgnacji zieleni istniejącej oraz nowych nasadzeń w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 12379/09/V/P - zmiany umowy nr 08/D/JB/08/z-2009 na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 12380/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie regulacji spadków: chodnika przy ul. Orlicz Dreszera 47, wjazdu do posesji Leszczynki 153
 • 12381/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych oraz usługi serwisowej do kserokopiarki Canon
 • 12382/09/V/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo- edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 12383/09/V/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 200 sztuk plakatów reklamujących imprezę „Psie fikołki -II” w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 12384/09/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 12385/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 12386/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup gablot, szafek na klucze, zamków do szaf oraz wieszaków metalowych
 • 12387/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową
 • 12388/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 12389/09/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup prostownika dla OSP Wiczlino
 • 12390/09/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup siatki i słupków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 12391/09/V/P - przygotowania i wygłoszenia wykładu podczas V Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 12392/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 12393/09/V/P - zakupu substancji ropopochodnych
 • 12394/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12395/09/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 2 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 22/24 na działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1170/582
 • 12396/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 12397/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania naklejek o treści promującej Gdynię
 • 12398/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR, wykonania 150 szali z logo Gdyni na marsz Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich
 • 12399/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na organizację zwiedzania Miasta Gdyni dla uczestników VII Turnieju Nadziei Olimpijskich w Boksie
 • 12400/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 12401/09/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 02/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5
 • 12402/09/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 04/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wzgórze św. Maksymiliana” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 12403/09/V/O - zmian w umowie SK/600/OZ/36-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat”
 • 12404/09/V/O - zmian w umowie SK/626/OZ/50-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"
 • 12405/09/V/O - zmian w umowie SK/603/OZ/39-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"
 • 12406/09/V/O - zmian w umowie SK/662/OZ/55-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"
 • 12407/09/V/O - zmian w umowie SK/624/OZ/48-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"
 • 12408/09/V/O - zmian w umowie SK/599/OZ/35-W/2008 na realizację zadania „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat”
 • 12409/09/V/O - zmian w umowie SK/741/OZ/76-W/2008 na realizację zadania „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie przesiewowe realizowane w POZ”
 • 12410/09/V/O - zmian w umowie SK/750/OZ/85-W/2008 na realizację zadania „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie przesiewowe realizowane w POZ”
 • 12411/09/V/O - zmian w umowie SK/749/OZ/84-W/2008 na realizację zadania „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie przesiewowe realizowane w POZ”
 • 12412/09/V/O - zmian w umowie SK/742/OZ/77-W/2008 na realizację zadania „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie przesiewowe realizowane w POZ”
 • 12413/09/V/O - zmian w umowie SK/827/OZ/103-W/2008 na realizację zadania:„Badania prewencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane w POZ – program GDYNIA KARD po 5 latach”
 • 12414/09/V/O - zmian w umowie SK/767/OZ/94-W/2008 na realizację zadania:„Badania prewencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane w POZ – program GDYNIA KARD po 5 latach”
 • 12415/09/V/O - zmian w umowie SK/775/OZ/102-W/2008 na realizację zadania:„Badania prewencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane w POZ – program GDYNIA KARD po 5 latach”
 • 12416/09/V/O - zmian w umowie SK/711/OZ/59-W/2008 na realizację zadania: „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni – program „GDYNIA KARD”
 • 12417/09/V/O - zmian w umowie SK/717/OZ/65-W/2008 na realizację zadania: „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni – program „GDYNIA KARD”
 • 12418/09/V/O - zmian w umowie SK/605/OZ/30-W/2008 na realizację zadania:: „Osteoporoza”
 • 12419/09/V/O - zmian w umowie SK/601/OZ/26-W/2008 na realizację zadania:: „Osteoporoza”
 • 12420/09/V/O - zmiany w umowie SK/559/OZ/11-W/2008 dotyczącej realizacji zadania: „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35-49 lat”
 • 12421/09/V/O - zmiany w umowie SK/577/OZ/3-W/2008 dotyczącej realizacji zadania: „Program psychiatryczny”
 • 12422/09/V/M - określenia wynagrodzenia Prezesa Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni
 • 12423/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, schody terenowe z odwodnieniem i oświetleniem
 • 12424/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie projektu i wykonanie grafik o tematyce gdyńskiej
 • 12425/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzenia pnączy i krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 12426/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Osiedle Bernadowo ozn. na km 4, obręb Wielki Kack, jako działka nr 196
 • 12427/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wrocławskiej w Gdyni
 • 12428/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację transportu dla uczestników konferencji w dniu 21 października 2009 r.
 • 12429/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie opracowań projektowych na budowę drogi rowerowej w ciągu al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12430/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/620/UI/197/W/2009 dotyczącej zadania: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”
 • 12431/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni”
 • 12432/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/524/UI/152/W/2009 dotyczącej zadania: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18 w Gdyni”
 • 12433/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w zakresie przyłącza teletechnicznego dla stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 12434/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż bulwaru nadmorskiego w Gdyni
 • 12435/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6
 • 12436/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 12437/09/V/P - zorganizowania wyjazdu członków organizacji pozarządowej UKS „Morświn” na obóz treningowy do Karlskrony
 • 12438/09/V/P - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2010
 • 12439/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni”
 • 12440/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 12441/09/V/M - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów „III Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Gdyni
 • 12442/09/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 12443/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych i montażu nośnika fotoradaru na ul. Płk. Dąbka, na wysokości ul. Sikorskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12444/09/V/P - organizacji poczęstunku dla delegacji białoruskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 26.10.2009