Z dnia 2009-10-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2009 r. w sprawie: -
 • 12291/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego Dni Papieskie
 • 12292/09/V/P - zakupu 125 egzemplarzy książki Leszka Molendowskiego „Dzieje Ojców Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni” od Wydawnictwa Avalon Tomasz Janowski sp. j.
 • 12293/09/V/P - dofinansowania wydania książki biograficznej o Halinie Mickiewiczównie pt. „Halina Mickiewiczówna – ciepło głosu i serca”
 • 12294/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji programu komputerowego „Przepustowość”
 • 12295/09/V/M - wykonania opinii przez rzeczoznawcę ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczącą sposobu ogrodzenia WM Świętojańska 141-145 w Gdyni
 • 12296/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac remontowych na piętrze budynku użytkowego przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 12297/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12298/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12299/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12300/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12301/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12302/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12303/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12304/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/139/D/08, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 72
 • 12305/09/V/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12306/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty roczne za 2009 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 12307/09/V/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na wygłoszenie prelekcji na panelu „Przestrzeń miejska” podczas IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia’2009
 • 12308/09/V/R - umorzenia należności wynikającej z obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego
 • 12309/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12310/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 12311/09/V/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisywania umów w ramach programu Uczenie się przez całe życie
 • 12312/09/V/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
 • 12313/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu – oznakowanie poziome ul. Wielkokackiej i II MPS od istniejącego oznakowania na ul. Wielkokackiej do ul. Granicznej w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12314/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12315/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 12316/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi aktualizacji systemu antywirusowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 12317/09/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni oraz lokali podległych UMG
 • 12318/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12319/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12320/09/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2009 do umowy z dnia 10.12.2001 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i unieważnienia Zarządzenia nr 11914/09/V/M z dnia 02 września 2009 r.
 • 12321/09/V/U - zamówienia renowacji zabytkowego portalu w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdyni
 • 12322/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR wynajmu słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdynia w celu zamontowania flag IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 12323/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklam promujących miasto na ekranie LED
 • 12324/09/V/U - udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji pn. :„Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12325/09/V/P - zorganizowania obchodów 100-lecia Daru Pomorza w dniu 10 października 2009 r.
 • 12326/09/V/P - zorganizowania obchodów Dnia Papieskiego w dniu 11 października 2009 r.
 • 12327/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy pt. „Kabaretowa Noc Listopadowa – Gdynia 2009”
 • 12328/09/V/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gdyni
 • 12329/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski
 • 12330/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie części decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: „Budowa ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej łącznie ze skrzyżowaniem typu rondo Cechowa-Białowieska-Stolarska wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 12331/09/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 12332/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń w donicach na ul. Świętojańskiej w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 12333/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę 20 sztuk donic w kształcie łodzi dla ul. Świętojańskiej w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 12334/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i nasadzenie roślin cebulowych na rondzie przy Pl. Konstytucji w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 12335/09/V/R - zmiany w aneksie nr 1/2009 przyjętym zarządzeniem nr 12183/09/V/R prezydenta miasta Gdyni do umowy nr KB/19/MOPS/2009 z 14.07.2009 r. z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku do 3 lat
 • 12336/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania pt. „Warsztaty edukacyjne – zwierzę nie jest zabawką” w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 12337/09/V/O - zmiany regulaminu udzielenia dotacji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla osób fizycznych likwidujących zbiorniki bezodpływowe i przyłączających się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
 • 12338/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju”
 • 12339/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/549/UI/165/W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury w Gdyni
 • 12340/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76”
 • 12341/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach „Drogi Różowej” w Gdyni
 • 12342/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych podziałów wraz z regulacją granic na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”
 • 12343/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego
 • 12344/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pergoli śmietnikowej przy zbiegu ulic Okrzei i Przybyszewskiego
 • 12345/09/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 12346/09/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009