Z dnia 2009-09-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2009 r. w sprawie: -
 • 12181/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz zależnych elementów w innych częściach Studium wykonalności i Wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 12182/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
 • 12183/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 12184/09/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2009 do umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 12185/09/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
 • 12186/09/V/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
 • 12187/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni
 • 12188/09/V/S - wyrażenia zgody na wymianę okien i szyb w garażu przy ul. Partyzantów 39
 • 12189/09/V/S - wyrażenia zgody na założenie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku głównym UMG
 • 12190/09/V/M - przejęcia budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni w zarząd
 • 12191/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni
 • 12192/09/V/M - remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 12193/09/V/M - remontu przybudówki przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
 • 12194/09/V/M - pomalowania części ścian obiektu – muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
 • 12195/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 w Gdyni
 • 12196/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym oraz na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 27 B w Gdyni
 • 12197/09/V/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej prowadzącej do gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 29,30 w Gdyni
 • 12198/09/V/M - wykonania inwentaryzacji podziemnego składu opału, dokumentacji technicznej rozbiórkowej oraz kosztorysu inwestorskiego na przeprowadzenie likwidacji w/w obiektu znajdującego się pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Gen. Maczka 2-6 i 8-10 w Gdyni
 • 12199/09/V/M - wymiany posadzki w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 1 A w Gdyni
 • 12200/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 38 AB w Gdyni
 • 12201/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 12202/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w pomieszczeniu strychowym przy ul. Dąbrowskiego 43 w Gdyni
 • 12203/09/V/M - naprawy pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 12204/09/V/M - zakupu i montażu dwóch ławek typu grzęda dla młodzieży w obrębie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni
 • 12205/09/V/M - usunięcia topoli włoskiej przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • 12206/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13A w Gdyni
 • 12207/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 1/09 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 73 w Gdyni
 • 12208/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 16 w Gdyni
 • 12209/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12210/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12211/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12212/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12213/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12214/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 269 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • 12215/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. Wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12216/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 8 jako działki nr 66/3, nr 2 i nr 70/3 przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • 12217/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 218/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12218/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Głogowa)
 • 12219/09/V/M - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 12220/09/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej zasad współpracy związanej z patronatem dziennika Rzeczpospolita nad IX Międzynarodowym Forum Gospodarczym i zakupu, do kwoty 14.000 EUR, dziennika Rzeczpospolita z czterostronicowym dodatkiem z okazji „IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2009”
 • 12221/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, w sprawie montażu transparentów reklamowych na Stadionie Arki oraz montażu i demontażu flag przy Placu Grunwaldzkim oraz Skwerze Arki
 • 12222/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek tematycznych poświęconych wydarzeniu „Kulinarny Weekend Gdyni”
 • 12223/09/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN CNBC na promocję miasta z okazji IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2009
 • 12224/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację koncepcji i wdrożenia produktu turystyki kulturowej – Gdyńskiego Szlaku Modernizmu
 • 12225/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12226/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5715/08/V/U dotyczącego ustalenia opłat obowiązujących na gdyńskich cmentarzach komunalnych
 • 12227/09/V/P - organizacji konferencji naukowej „Wrzesień 1939. Polityka–wojna-pamięć-odpowiedzialność”
 • 12228/09/V/P - organizacji V Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 12229/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12083/09/V/P dotyczącego zawarcia umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdyni w celu wspólnej organizacji konferencji pn. „Impuls do normalności” oraz dokonania zmian w umowie nr SK/1621/PON/48-W/2009
 • 12230/09/V/O - powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2009 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 12231/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12232/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, usługi opracowania dokumentacji fotograficznej miejsca zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 12233/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12234/09/V/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 12235/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki poważnej w ramach „Festiwalu Muzyki Sakralnej”
 • 12236/09/V/P - zmiany umowy nr 05/D/JB/08/z-2009 dotyczącej realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku.”
 • 12237/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 12238/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 12239/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 12240/09/V/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 12241/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12242/09/V/O - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utylizację odpadów zebranych w trakcie jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych
 • 12243/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego „Gdynia kulinarna”
 • 12244/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 12245/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni przez Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A
 • 12246/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup wykładzin podłogowych i kleju do wykładzin dla UMG w 2009 i 2010 r.
 • 12247/09/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 – lecia placówki
 • 12248/09/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 80 – lecia placówki
 • 12249/09/V/O - zakupu zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni z okazji jubileuszu 45 – lecia placówki
 • 12250/09/V/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Trok na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Nr 15 w Gdyni
 • 12251/09/V/O - zakupu urządzenia multimedialnego oraz krzeseł do pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni z okazji jubileuszu 50 – lecia placówki
 • 12252/09/V/O - zakupu urządzeń kserograficznych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta w Gdyni od firmy „Ged s.c. Canon Sharp Serwis” z Gdańska w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 12253/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, IV Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 35, Szkole Podstawowej Nr 39, Gimnazjum Nr 1, Technikum Transportowym i Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1”
 • 12254/09/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych
 • 12255/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Olimpijskiej
 • 12256/09/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”
 • 12257/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/666/UI/149/W/2008. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 12258/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 12259/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • 12260/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury w Gdyni
 • 12261/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego oraz na terenie portu wojennego w Gdyni”
 • 12262/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego dla ul. Radosnej w Gdyni
 • 12263/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 12264/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/351/UI/109/W/2009 na wykonanie rozszerzenia koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 12265/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na wykonanie rozszerzenia koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 12266/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ulicy Wejherowskiej do ul. Osowskiej”
 • 12267/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11995/09/V/U w sprawie akceptacji porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego „Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego
 • 12268/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12269/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego wykonanie pomiarów natężenia i struktury rodzajowej ruchu kołowego na wskazanych odcinkach międzywęzłowych w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12270/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 6427/04/IV/S w sprawie upoważnienia Jacka Oskarbskiego do załatwiania spraw w imieniu prezydenta miasta Gdyni
 • 12271/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni”
 • 12272/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 12273/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Żwirowej wraz z ulicami Murarską i Malarską"
 • 12274/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna i Wendy"
 • 12275/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki poważnej w ramach „Festiwalu Muzyki Sakralnej” w dniu 10 października 2009 r.
 • 12276/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem dziecięcego zespołu wokalnego z MDK w Gdyni na XIV Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Monachium
 • 12277/09/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 12278/09/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie
 • 12279/09/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 • 12280/09/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 37 w Gdyni
 • 12281/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji wyceny niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego i Powstania Śląskiego w trybie z wolnej ręki
 • 12282/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Płk. Dąbka 165 A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 12283/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Adwokackiej 18 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 12284/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 12285/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie reklam telewizyjnych promujących miasto
 • 12286/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na siedmiokrotną emisję w programie telewizyjnym TV Biznes billboardu sponsorskiego Gdyni
 • 12287/09/V/S - wyrażenia zgody na zakupienie dodatkowych dziesięciu sztuk pilotów do bramy garażowej o wartości do 14.000 EUR
 • 12288/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11350/09/V/P dotyczącego dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 12289/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji p.n.: "Rozbudowa ulicy Izydy i Apollina"
 • 12290/09/V/M - wyrażenia zgody na bezciężarowe zakładanie ksiąg wieczystych dla lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych z nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00026576/4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009