Z dnia 2009-09-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.09.2009 r. w sprawie:
 • 12110/09/V/P - druku plakatów informujących o obchodach Dni Papieskich
 • 12111/09/V/P - druku plakatów informujących o Marszu Różowej Wstążki
 • 12112/09/V/O - akceptacji zmiany umowy zawartej z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na 2009 r. z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 12113/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 11454/09/V/S z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2009”
 • 12114/09/V/M - wzmocnienia ścian fundamentowych dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Węglowej 20 i ul. Słowackiego 53 w Gdyni
 • 12115/09/V/M - wykonania odwodnienia terenu gminnego przy ul. Partyzantów nr 39 blok I w Gdyni
 • 12116/09/V/M - wymiany piasku w piaskownicach na placach zabaw będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
 • 12117/09/V/M - pokrycia kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych (pustostany) przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
 • 12118/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich
 • 12119/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej
 • 12120/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 12121/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama
 • 12122/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej
 • 12123/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej
 • 12124/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Powstania Śląskiego
 • 12125/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 75
 • 12126/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych na 2010 r.
 • 12127/09/V/U - dokonania płatności stanowiącej pokrycie części kosztów dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych na mocy Porozumienia z dnia 16 listopada 2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu, którego przedmiotem jest wdrożenie projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 12128/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi skanowania zasobów dokumentacji teczek kierowców
 • 12129/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 116 A przeznaczonej do wydzierżawienia i zmiany umowy dzierżawy nr MG-I/88/D/04 z dnia 29 października 2004 r.
 • 12130/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12131/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarki Canon dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12132/09/V/P - dofinansowania wydania książki autorstwa Ryszarda Markiewicza „Wojenne wspomnienia mieszkańca Gdyni”
 • 12133/09/V/P - organizacji imprezy pt. „Kabaretowa Noc Listopadowa - Gdynia 2009”
 • 12134/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli z różnych krajów w ramach Programu Comenius
 • 12135/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana zajęć artystyczno-naukowych oraz spotkań integracyjnych w ramach realizacji projektu:„Mobilny Klub Odkrywców ze Wzgórza”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 12136/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na usługę – audit pośredni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 12137/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12138/09/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12139/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem stropu żelbetowego według zamiennego projektu opracowanego przez PAN w Zespole Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60 w Gdyni
 • 12140/09/V/P - uruchomienia środków finansowych na Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 12141/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12019/09/V/P z dnia 10 września 2009r w sprawie zorganizowania wystawy „ARTYŚCI Portrety ostatniego stulecia”
 • 12142/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Redłowo festynu rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni- Redłowie ul. Cylkowskiego 5
 • 12143/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 400 plakatów promujących wydarzenie „Kulinarny Weekend Gdyni”
 • 12144/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni przez Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.
 • 12145/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 12146/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na nagłośnienie podczas okolicznościowego wydarzenia przed Teatrem Muzycznym w Gdyni
 • 12147/09/V/M - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania, montażu i naprawy żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych
 • 12148/09/V/M - zakupu 21 egzemplarzy książki Stanisławy Fleszarowej Muskat „Tak trzymać! – Wiatr od lądu” od Polnord - Wydawnictwo „Oskar” sp. z o. o.
 • 12149/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 343/3, 343/5, 343/6; km 22, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo pod drogi publiczne
 • 12150/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 340/44, 340/45, 340/46, 340/47, 340/48, 340/49, 340/50 km 41, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo pod drogi publiczne
 • 12152/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie baneru PCV w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 12153/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zorganizowanie I Gdyńskich Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z psami asystującymi oraz konferencji na temat roli psów asystujących we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych w ujęciu społecznym i prawnym
 • 12154/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11909/09/V/S w sprawie wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 12155/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy specjalistycznej dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 12156/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12157/09/V/P - zorganizowania koncertu „Msza Papieska” w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej w dniu 11 października 2009 r.
 • 12158/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 4323/07/V/P w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 12159/09/V/P - prowadzenia warsztatów ceramicznych w ZS nr 6 w okresie jesienno-zimowym
 • 12160/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki poważnej w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej w dniu 26 września 2009 r.
 • 12161/09/V/P - zakupu 21 egzemplarzy książki Antoniego F. Komorowskiego, Iwony Pietkiewicz i Adama Szulczewskiego pt; „Najstarsze Latarnie Morskie Zatoki Gdańskiej” od Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 • 12162/09/V/P - zakupu 10 egzemplarzy książki Bolesława K. Mazurkiewicza pt; „Encyklopedia Inżynierii Morskiej” od Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 • 12163/09/V/P - zakupu 10 egzemplarzy albumu Jacka Awakumowskiego pt: „Muzyka Młodej Generacji” od Fundacji Sopockie Korzenie
 • 12164/09/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2009
 • 12165/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania pn: „przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 12166/09/V/U - zamówienia fotografii na wystawę towarzyszącą II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona” oraz reportażu z konferencji
 • 12167/09/V/U - wynajmu autokaru na II konferencję Naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona”
 • 12168/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia odcinka ulicy Cisowskiej Gdyni
 • 12169/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy
 • 12170/09/V/U - wszczęcia postępowania o zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12171/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania: „Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską
 • 12172/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem ściany szczytowej sali gimnastycznej w ZS nr 15 przy ulicy Jowisza 60 w Gdyni
 • 12173/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na budowę murku oporowego przy ul. Ateny w Gdyni
 • 12174/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa murku oporowego przy ul. Ateny w Gdyni”
 • 12175/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży”
 • 12176/09/V/R - zawarcia umowy w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającej na rozszerzeniu i podniesieniu jakości usług specjalistycznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni”
 • 12177/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch sztuk wskaźników laserowych do sali 105 w budynku UMG – o wartości do 14.000 EUR
 • 12178/09/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzenia pnączy i krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 12179/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009