Z dnia 2009-09-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.09.2009 r. w sprawie:
 • 12023/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację stoiska kulinarnego podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 12024/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
 • 12025/09/V/R - akceptacji aneksu nr 10/2009 do umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 12026/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję nt.„Globalizacji” w Singapurze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 12027/09/V/O - zrefundowania kosztów promocji projektu „Młodzi Młodym, Gdynia 2009” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 12028/09/V/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Rodeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 12029/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Bussum w ramach wymiany polsko – holenderskiej
 • 12030/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 12031/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali i pomieszczenia magazynowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni, oraz danych teleadresowych szkoły do wykorzystania przez Oddział Regionalny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie
 • 12032/09/V/P - najmu części nieruchomości dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 12033/09/V/P - naprawy kamery nr 4 systemu monitoringu wizyjnego Miasta
 • 12034/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 12035/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 12036/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12037/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12038/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12039/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Żywicznej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12040/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 213/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12041/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 180/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12042/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 246
 • 12043/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych: parasoli i taśm na szyję z nadrukiem okolicznościowym
 • 12044/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na prowadzenie działań związanych z udzieleniem praw ochronnych na znaki towarowe „Gdynia moje miasto” i „Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu”
 • 12045/09/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Siwickiej dyrektorowi jednostki budżetowej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 • 12046/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego „Ciąg pieszo – jezdny łączący ulice Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego
 • 12047/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 4/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mazurskiej 10 w Gdyni
 • 12048/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania „Prezentacja psów ratowniczych i pokaz tresury…..”
 • 12049/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 01.10.2006 r. w sprawie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych
 • 12050/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2/2009 do umowy z dnia 06.12.2005 r. w sprawie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych
 • 12051/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 12052/09/V/S - wyrażenia zgody na przeprowadzenie corocznych pomiarów elektrycznych i wymianę wyeksploatowanego akumulatora awaryjnego w dźwigu osobowym „PILAWA”
 • 12053/09/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych przez Nadleśnictwo Gdańsk
 • 12054/09/V/M - wykonanie węzła cieplnego i modernizacji instalacji ogrzewania pawilonów zlokalizowanych w budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 12055/09/V/U - zamówienia tłumaczenia oraz wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na II konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 12056/09/V/P - inauguracji IV edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 12057/09/V/M - pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o. o.
 • 12058/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie wyceny dwóch wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych marki Polonez Caro i Renault Kangoo
 • 12059/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzenia CB Radio
 • 12060/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie naprawy lodówki
 • 12061/09/V/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 12062/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12063/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12064/09/V/M - przyjęcia treści umowy ze strategicznym partnerem IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia’2009
 • 12065/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr A położonego przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 12066/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 4 przy ul. Śląskiej 51, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 12067/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 12068/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 12069/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 12070/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2009 roku
 • 12071/09/V/P - promocji Gdyni w programie telewizyjnym „Jesienne atelier smaku”
 • 12072/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na zmianę w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Morska-Warszawska w Gdyni (polegającą na wymianie soczewki sygnalizatora, wymianę sygnalizatora oraz dostosowanie programu sygnalizacji świetlnej do powyższych zmian) i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 12073/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego nt.: „Ustawa prawo budowlane” dla pracowników Urzędu miasta Gdyni w ramach projektu pn: „Efektywny samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 12074/09/V/O - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu radiowego promującej program „Pies w wielkim mieście”
 • 12075/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zorganizowanie imprezy „Psie fikołki”
 • 12076/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk 230 sztuk plakatów reklamujących imprezę „Psie fikołki” w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 12077/09/V/O - przyznania dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz VI Liceum Ogólnokształcącego środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Gdyni laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 12078/09/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej
 • 12079/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 12080/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – kolacji z oprawą muzyczną dla gości konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 12081/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – obsługi cateringowej dla gości konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona.”
 • 12082/09/V/U - wynajmu sprzętu na II konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona.”
 • 12083/09/V/P - zawarcia umowy o współpracy z polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdyni w celu wspólnej organizacji konferencji pn. „Impuls do normalności”
 • 12084/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5 150 000 na wykonanie zadania „Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni”
 • 12085/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”
 • 12086/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich zadania pn.: „Przebudowa I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 12087/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni przy ul. Kopernika 34.”
 • 12088/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów: nr KB/437/UP/125/w/2008 z dnia 28.07.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 4 – podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni
 • 12089/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru nadmorskiego w Gdyni
 • 12090/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 z dnia 22.08.2008 r. na wykonanie robót na zadaniu pn.: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 12091/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wpustu deszczowego z przykanalikiem w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 12092/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.; „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” dla 6.1. zakresu inwestycji zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej
 • 12093/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/286/UI/76/W/2009 z dnia 15.04.2009 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni”
 • 12094/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków w Gdyni
 • 12095/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12096/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12097/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR wykonania znaczków metalowych z herbem Miasta Gdyni
 • 12098/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR na druk dwustronicowej broszury z informatorem turystycznym i mapą Gdyni
 • 12099/09/V/M - zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie ścianki reklamowej oraz 4 reklam przenośnych typu roll-up
 • 12100/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR na wykonanie grawerowania identyfikatorów dla psów w ramach programu „pies w wielkim mieście”
 • 12101/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR wynajmu słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdynia w celu zamontowania flag 34. Festiwalu Polskich Filmów fabularnych
 • 12102/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na konsultacjach na rzecz wydziałów UMG, koordynacji i opiniowania rozwiązań branży urbanistycznej, komunikacyjnej i technologicznej lotniska Gdynia-Kosakowo, efektem czego będzie opracowanie opinii zawierającej zbiorcze opracowanie urbanistyczno-architektoniczne, komunikacyjne i technologiczne wraz z propozycją etapowania inwestycji
 • 12103/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie wyjazdu gdyńskiej delegacji na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • 12104/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi deratyzacji w budynku UMG w 2009 r.
 • 12105/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn.; „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 06.10.2009