Z dnia 2009-09-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.09.2009 r. w sprawie:
 • 11877/09/V/P - wprowadzenia zmian do umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni”
 • 11878/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10386/V/2009/P dotyczącego realizacji projektu Rad Dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 11879/09/V/U - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do wydawania tytułów wykonawczych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11880/09/V/U - upoważnienia Kierownika Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do wydawania tytułów wykonawczych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11881/09/V/U - rozstrzygnięcia uwag złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej
 • 11882/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11883/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EURO na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 11884/09/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta w Gdyni od firmy „P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.” z Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 11885/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni w celu prowadzenia zajęć taneczno - ruchowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów
 • 11886/09/V/O - zawarcia umowy o dzieło na opracowanie i wydanie skryptu dotyczącego siłowni okrętowych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11887/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup godła
 • 11888/09/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 11889/09/V/M - sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11890/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 137/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11891/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako działka nr 186/2, oraz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 36 jako działka nr 186/15 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 11892/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11893/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych-koszulek z nadrukiem
 • 11894/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 1 100 sztuk drzewców do flag
 • 11895/09/V/M - wyrażenia zgody na zakup walizek do przewożenia korespondencji
 • 11896/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania znaczków metalowych z okazji 34 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 11897/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie flag promujących Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 11898/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na wytycznie oraz oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych przez Nadleśnictwo Gdańsk
 • 11899/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie elementów szklanych do ekspozycji wystaw organizowanych przez Miasto
 • 11900/09/V/M - dokonania zmian w umowie nr SK/1222/PON/37-W/2009 zawartej dnia 01.07.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AIESEC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Markach
 • 11901/09/V/O - dofinansowania wydania książki „Ludzie spod znaku Eskulapa”
 • 11902/09/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy KB/151/MB/4/W/2008 na budowę dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni
 • 11903/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Sochaczewskej róg ul. Płockiej
 • 11904/09/V/M - wykonania remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni z przeznaczeniem dla Forum Kultury Sp. z o.o.
 • 11905/09/V/M - realizacji robót związanych z przygotowaniem pomieszczenia na potrzeby wymiennikowni zgodnie z wymogami OPEC w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej 10 w Gdyni
 • 11906/09/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 11907/09/V/P - przyjęcia treści umowy użyczenia ruchomych składników majątkowych na potrzeby Okręgu Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • 11908/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11909/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11910/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11911/09/V/S - upoważnienia głównego specjalisty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
 • 11912/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10168/09/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2009
 • 11913/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości oznaczonej na k.m. 21 jako działka nr 231/9 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 11914/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 10.12.2001 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
 • 11915/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Pol-Levant Linie Żeglugowe S.A.
 • 11916/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A.
 • 11917/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11918/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej („Kotwica”)
 • 11919/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11920/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11921/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni ambasadorów państw Grupy Wyszehradzkiej
 • 11922/09/V/P - ogłoszenia IV edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 11923/09/V/P - wykonania 12 projektów graficznych do kalendarza na rok 2010
 • 11924/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Piękna Dzielnica”
 • 11925/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 11926/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wymiany dwóch grafik w przenośnych reklamach typu roll-up
 • 11927/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 11928/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2009
 • 11929/09/V/O - Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 11930/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 11931/09/V/O - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonania pomiarów hałasu w środowisku
 • 11932/09/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2009 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 11933/09/V/R - zawarcia umowy pomiędzy gminą Gdynia a Reves Aisbl dotyczącej uruchomienia zadań projektu „TQS – Terytorialne Standardy Jakości w SSGI /wsparcia społecznego
 • 11934/09/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 140.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • 11935/09/V/M - powołania członka rady nadzorczej SCVC INVENO sp. z o.o.
 • 11936/09/V/M - wykonania remontu przewodów kominowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej 5 w Gdyni
 • 11937/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11938/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11939/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej : Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby Placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz pomieszczenia dla Klubu Seniora .z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8
 • 11940/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 10683/09/V/M z 19 maja 2009 r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego o wydanie lokalu socjalnego przy ul. Dickmana oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 11941/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”
 • 11942/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury w Gdyni
 • 11943/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/513/UI/144/W/2009 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Odwodnienie działki nr 81/1 przy ul. Górniczej w Gdyni”
 • 11944/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”
 • 11945/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie łącza sieci internetowej i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 11946/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie łącza sieci internetowej i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 11947/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • 11948/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – Trasa Kwiatkowskiego
 • 11949/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – Trasa Kwiatkowskiego
 • 11950/09/V/P - dodruku ulotki przeznaczonej dla gdyńskiej młodzieży
 • 11951/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11836/V/2009/P w sprawie zorganizowania V finału akcji „Jestem Przyjacielem, Artyści Dzieciom – Gdynia Pożegnanie Lata”
 • 11952/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 34 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.09.2009