Z dnia 2009-08-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.08.2009 r. w sprawie:
 • 11811/09/V/K - ustalenia zasad i terminów sporządzenia projektów planów finansowych na 2010 rok
 • 11812/09/V/K - zmiany załącznika nr 5 zarządzenia nr 6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 11813/09/V/O - dofinansowania organizacji XII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 11814/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne „Warsztatów dla młodzieży w ramach Klubu Gier Edukacyjnych” w ramach konkursu dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 11815/09/V/R - zmiany zarządzenia nr 11758/09/V/R dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę artykułów biurowych w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11816/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup gaśnic śniegowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 11817/09/V/S - przeprowadzenia legalizacji urządzeń ratowniczych LUKAS Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 11818/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11819/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „PROMYK”
 • 11820/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę zniszczonego oznakowania na „Wejherowskim” szlaku turystyki pieszej
 • 11821/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na nagranie na nośniku DVX oraz aktualizację wersji radiowej i telewizyjnej spotu „Pies w wielkim mieście”
 • 11822/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji fotograficznej ze Zlotu Wielkich Żaglowców w Gdyni
 • 11823/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11336/09/V/M dotyczącego otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a poniżej kwoty 206.000 EUR, na usługę „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektów plastycznych i wykonawczych) oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miejskiej”
 • 11824/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja festynu z okazji 50-lecia Sp-ni Mieszkaniowej „Bałtyk” na placu za szkołą
 • 11825/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu dotyczącego aktualizacji bazy danych oprogramowania e-RAN w Wydziale Geodezji
 • 11826/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/163/PON/6/W/2009 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 11827/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu działań wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • 11828/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa
 • 11829/09/V/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 11830/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11831/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisowej oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu JST
 • 11832/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na uruchomienie punktów bezprzewodowego dostępu do sieci Internet
 • 11833/09/V/S - dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek do 14.000 EUR oraz wyboru oferenta
 • 11834/09/V/S - wykonania udrożnienia instalacji c.o. przed sezonem grzewczym w budynku UMG położonym przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 11835/09/V/P - organizacji V Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO BALT – Gdynia 2009
 • 11836/09/V/P - zorganizowania V Finału akcji „Jestem Przyjacielem” Artyści Dzieciom – Gdynia Pożegnanie Lata
 • 11837/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11838/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy KB/26/MOPS/2008 dotyczącej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 11839/09/V/P - zapewnienia transportu członkom Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych na uroczystości patriotyczno-religijne w byłym obozie Stutthof i w lasach Piaśnicy
 • 11840/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 11841/09/V/S - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 11842/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i przyjęcia regulaminu konkursu
 • 11843/09/V/P - promocji medialnej konkursu fotograficznego „Gdynia pod żaglami”
 • 11844/09/V/P - zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i ulotek informacyjnych dla potrzeb warsztatów podróżniczych realizowanych przez organizację pozarządową „Polski Klub Przygody” i miasto Gdyni
 • 11845/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR fundacji „Rokor 1” na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2009”
 • 11846/09/V/O - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie reklamy typu roll-up
 • 11847/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • 11848/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, maturzystów matury międzynarodowej IB oraz okolicznościowego kompletu pióro + długopis dla przechodzącego na emeryturę dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 • 11849/09/V/O - wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego „Gdynia naturalnie” na potrzeby wyprodukowania 5 tysięcy bawełnianych toreb ekologicznych przez Thomson Reuters
 • 11850/09/V/O - ustanowienia regulaminu konkursów na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce oraz najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik na maturze z języka angielskiego
 • 11851/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 11852/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie projektu budowy ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 11853/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Żółkiewskiego, ks. Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni
 • 11854/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/299/UP/79/W/2009 na wykonanie projektowo-kosztorysowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego w Gdyni
 • 11855/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/484/UP/97/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej”
 • 11856/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 11857/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/484/UP/97/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej”
 • 11858/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/655/UP/145/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 11859/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania naprawy uszkodzeń węzła Trasy Kwiatkowskiego z obwodową
 • 11860/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn: I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 11861/09/V/U - zmiany treści zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni”
 • 11862/09/V/U - akceptacji zmian treści porozumienia z dnia 15.07.2009 r. dot. realizacji zadania „przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ ZS nr 15 przy ul. Jowisza 60” w osiach od P4 do L
 • 11863/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej oraz ulicę Orłowską – etap I
 • 11864/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11063/09/V/U w sprawie akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali gimnastycznej przy SP nr 18 w Gdyni
 • 11865/09/V/U - zmiany treści umowy dot. zadania pn. „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej w Gdyni”
 • 11866/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicjatorem o nr. KB/2/UI/2009 na wykonanie robót na zadaniu pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 11867/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Heweliusza w Gdyni
 • 11868/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UP/121/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedłużenie drogi gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III do łącznika pod przejazdem PG1 wraz z wyposażeniem technicznym i kanalizacją sanitarną
 • 11869/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oceny stanu technicznego budynku kaplicy ZCK przy ul. Witomińskiej 76
 • 11870/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „rozbudowa ciągu ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni”
 • 11871/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11571/09/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa”
 • 11872/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów zamiennych dla zadania pn: „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.09.2009