Z dnia 2009-08-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2009 r. w sprawie:
 • 11758/09/V/R    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę artykułów biurowych w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11759/09/V/P    zabezpieczenia technicznego III Zlotu Fanów Serialu M jak Miłość
 • 11760/09/V/U    rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”
 • 11761/09/V/M   ustanowienia dozoru budynków mieszkalno-użytkowych przy Al. Zwycięstwa 30 i 30A w Gdyni
 • 11762/09/V/M   realizację robót związanych z wymianą rur deszczowych i robót towarzyszących wewnątrz budynku przy 10-lutego 24 w Gdyni
 • 11763/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11764/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11765/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11766/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11767/09/V/O    dofinansowania organizacji trzech koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne spotkania na Chwarznie”, których organizatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdyni
 • 11768/09/V/O    dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 25 uczniów i 3 opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Liceum Paul Eluard w St. Junien we Francji, w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 11769/09/V/O    powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 11770/09/V/O    dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursów związanych z międzyszkolnymi obchodami roku Juliusza Słowackiego, których organizatorami są IV, V, VI, Liceum Ogólnokształcące
 • 11771/09/V/O    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Grupa Rozwoju Zawodowego i Interpersonalnego dla Gimnazjalistów „Szukając Siebie”
 • 11772/09/V/O    powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji letniej 2009r.
 • 11773/09/V/M   nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 233/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11774/09/V/M   określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 27 jako działki nr: 129/2, 129/4, 130/2, 185/5, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 11775/09/V/M   określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 26 jako działki nr: 119/38, 119/40, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 11776/09/V/M   zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/211/D/08, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Przebendowskich
 • 11777/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody ma wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 11778/09/V/M   ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” oraz współużytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Bronisława Dembińskiego
 • 11779/09/V/S    wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych oraz pokrycie kosztów udziału w konferencji dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11780/09/V/S    zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8528/08/V/S dotyczącego zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. T. Wendy 7/9, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz Białostockiej 3 w Gdyni w 2009 roku
 • 11781/09/V/P    dokonania zmian w umowie nr KB/171/PON/14/W/2009 zawartej dnia 24.02.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Klubem Sportowym Niepełnosprawnych „START-GDYNIA”
 • 11782/09/V/U    zmiany zarządzenia nr 11021/09/V/U dotyczącego rozpoczynającego postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 11783/09/V/M   źródła finansowania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Orłowskiej 4 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11784/09/V/U    akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 z na wykonanie robót budowlanych obejmujących: kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; ulicę Orłowską I etap
 • 11785/09/V/U    akceptacji zmian treści porozumienia dot. realizacji umowy nr KB/394/UI/72/W/2008 na wykonanie zadania: Przebudowa części dachu (z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” w osiach od P4 do L
 • 11786/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu dróg o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy Wiczlino
 • 11787/09/V/S    zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 11788/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na opracowanie oceny dokumentacji budowlanej dla Forum Kultury pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • 11789/09/V/S    zakupu artykułów malarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11790/09/V/P    dofinansowania wydania foldera-informatora poświęconego postaci Stefana Żeromskiego
 • 11791/09/V/R    uchylenia Zarządzenia Nr 5165/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacyjnych w Rodzinnych Domach Dziecka w Gdyni oraz wprowadzenia regulaminów organizacyjnych w Rodzinnych Domach Dziecka w Gdyni
 • 11792/09/V/R    akceptacji aneksu Nr 1/2009 do Porozumienia z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 11793/09/V/R    akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 11794/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB (50kN) na odcinku ul. Regatowej w Gdyni”
 • 11795/09/V/S    wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR
 • 11796/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni”
 • 11797/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni”
 • 11798/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.220 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków część dziełki 80/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11799/09/V/P    przygotowania projektu graficznego oraz druku książeczek „Dziecięce zasady jak żyć w przyjaźni?”
 • 11800/09/V/M   zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 11801/09/V/O    zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 6.000 ulotek tematycznych „Pies w wielkim mieście”
 • 11802/09/V/O    zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 200 sztuk plakatów reklamujących imprezę „Pomóżmy razem”
 • 11803/09/V/O    dofinansowania dla Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni kosztów wydruku podręcznika „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”
 • 11804/09/V/O    wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
 • 11805/09/V/P    pełnienia funkcji inżyniera Projektu nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni”
 • 11806/09/V/P    zmiany zarządzenia nr 11425/09/V/P z dnia 14.07.2009r. na najem miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 11807/09/V/P    zmiany zarządzenia nr 11611/09/V/P z dnia 04.08.2009 w sprawie najmu miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 11808/09/V/P    zmiany zarządzenia nr 11610/09/V/P z dnia 04.08.2009r. w sprawie najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 11809/09/V/P    najmu części powierzchni dachu, elewacji budynku i gruntu, na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
 • 11810/09/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.08.2009