Z dnia 2009-08-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.08.2009 r. w sprawie:
 • 11592/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację części artystycznej imprezy „Bezpiecznie nad wodą”
 • 11593/09/V/P - druku plakatów w związku z ogłoszeniem IV edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni”
 • 11594/09/V/P - dofinansowania wydania książki „Archiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego”
 • 11595/09/V/R - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości poniżej 206.000 EUR, na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem Sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11596/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2009 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 11597/09/V/R - rozbudowy portalu internetowego: www.2wojna.gdynia.pl
 • 11598/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/597/OZ/33-w/2008 z dnia 10.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009
 • 11599/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/560/OZ/19-w/2008 z dnia 11.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009
 • 11600/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/577/OZ/3-w/2007 z dnia 08.05.2007r.
 • 11601/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/611/OZ/47-w/2008 z dnia 10.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 z dnia 05.03.2009
 • 11602/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/591/OZ/17-w/2007 z dnia 08.05.2007r.
 • 11603/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/637/OZ/43-w/2007 z dnia 15.05.2007r.
 • 11604/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/584/OZ/22-w/2008 z dnia 11.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 z dnia 16.04.2009
 • 11605/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/578/OZ/4-w/2007 z dnia 07.05.2007
 • 11606/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
 • 11607/09/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
 • 11608/09/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
 • 11609/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 11610/09/V/P - najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 11611/09/V/P - najmu miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 11612/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni
 • 11613/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 4 przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 11614/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11615/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 129/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11616/09/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec”
 • 11617/09/V/P - organizacji wystawy fotograficznej pt. „Wielki Kack wczoraj i dziś” przez Artystyczne Studio Projektowania Graficznego „Vis-Art” Sp.C. Bujny i s-ka
 • 11618/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 3. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 09 GDYNIA
 • 11619/09/V/P - dofinansowania wydania „Zeszytów Gdyńskich nr 4”
 • 11620/09/V/P - dofinansowania wydania opracowania książkowego „Polski wrzesień 1939r. w Gdyni”
 • 11621/09/V/P - zakupu 100 egzemplarzy książki „Leon Rybak”
 • 11622/09/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z odlewem rekonstrukcji tablicy upamiętniającej Iwo Galla
 • 11623/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup koszy i pojemników ażurowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. o wartości do 14.000 EUR
 • 11624/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych i akceptacji zmian treści umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 z dnia 30.05.2008r na inwestycję pn.: „przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
 • 11625/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8273/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicy Turkusowej w Gdyni
 • 11626/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 11627/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11628/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
 • 11629/09/V/U - zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10831/09/V/U z dnia 26 maja 2009 r. oraz Nr 7133/08/V/U z dnia 29 lipca 2008 r. dotyczących inwestycji pn.: „Budowa stadionu przy ul. Olimpijskiej w Gdyni”
 • 11630/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wskaźnikowego zestawienia kosztów na realizację zadania nasadzenia pnączy na wybranych terenach miasta Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 11631/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, zakresu i sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej budowaną inwestycją polegającą na budowie osiedla mieszkaniowego „Apartamenty na Polanie” w Gdyni przy ul. Strzelców i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 11632/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/1/UR/2007 zawartej w dniu 12.03.2007r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową – budową pięciu budynków mieszkalnych (częściowo z usługami na parterze) o wysokości od IV do VII kondygnacji mieszkalnych z garażami podziemnymi na terenie działek nr 1480/4 i 1481/4, położonych w Gdyni – Obłużu przy ul. Jantarowej oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 11633/09/V/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyńskiej młodzieży
 • 11634/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego na terenie „Źródła Marii” w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni w dniu 15 sierpnia 2009r. w godzinach 15.00 – 21.00
 • 11635/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Pożegnanie Lata w Gdyni” w dniach 2-5 września 2009r. w godzinach 13.00 – 22.00 na terenach rekreacyjnych „Przy Stawku” u zbiegu ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego
 • 11636/09/V/P - zakupu 50 egzemplarzy książki „Pomorskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”
 • 11637/09/V/P - organizacji w dniach 12-24 sierpnia 2009 r. projektu pod nazwą „Gdynia Business Week” we współpracy z Seattle-Gdynia Sister City Association oraz Washington Business Week
 • 11638/09/V/M - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 8 do umowy dzierżawy nr TG/604/92 z dnia 22 grudnia 1992r., przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej – pawilon handlowy nr 19
 • 11639/09/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5 do umowy dzierżawy nr TG/312/93 z 19 października 1993 roku przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym – stragan nr 16/8
 • 11640/09/V/M - sprawie upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy nr TG/527/92 z 21 grudnia 1992, roku przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon handlowy nr 201
 • 11641/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10113/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2009 r.
 • 11642/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze /Pl. Górnośląski/
 • 11643/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 18-30 w Gdyni
 • 11644/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”
 • 11645/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na wykonanie projektu sieci wodociągowej w ramach opracowywanej dokumentacji na przedłużenie tzw. drogi gospodarczej przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 11646/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 11647/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: pn. „Przebudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 11648/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego projektu budowy kanalizacji deszczowej od drogi dojazdowej do ulicy Morskiej
 • 11649/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gdyni”
 • 11650/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasileniem po stronie SN 15kV i kablami zasilaczy prądu stałego, przy ul. Kieleckiej w Gdyni
 • 11651/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 7168/08/V/P z 07.08.2008 r. oraz akceptacji aneksu nr 2/-9 do umowy KB/473/PK/3/w/08 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 11652/09/V/P - najmu części nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 30 oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11653/09/V/P - najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 11654/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych, podziału działki i wznowienia odcinka granicy działki na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni
 • 11655/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów geodezyjnych elementów zagrożonych budowli w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
 • 11656/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
 • 11657/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6911 z dnia 8.07.2008r. w sprawie upoważnienia pracowników jednostki budżetowej - "Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, dotyczące zmiany upoważnienia pracownika Bogumiły Gendek
 • 11658/09/V/M - wprowadzenia w życie Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania i wyznaczenia jednostki budżetowej - Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do realizacji zadań w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 26.08.2009