Z dnia 2009-07-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2009 r. w sprawie:
 • 11439/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego na terenie parku przy Przedszkolu nr 32 na ul. Kcyńskiej 6 w Gdyni w dniu 30 sierpnia 2009r.
 • 11440/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia festynu rodzinnego na terenie Parku Kilońskiego w dzielnicy Chylonia w Gdyni w dniu 5 września 2009r.
 • 11441/09/V/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na V Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO BALT – Gdynia 2009
 • 11442/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 11443/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo – zachodnim
 • 11444/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
 • 11445/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 8133/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego o wydanie lokalu przy ul. Steyera w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 11446/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11447/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11448/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11449/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11450/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11451/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11452/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11453/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11454/09/V/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2009”
 • 11455/09/V/M - wymiany drzwi balkonowych w mieszkaniu przy ul. Wojewody Wachowiaka będącym w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
 • 11456/09/V/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych przy ul. Gedymina 43 w Gdyni
 • 11457/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działka nr 323/6 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 11458/09/V/P - dokonania zmian w zarządzeniu nr 8988/09/V/ dotyczącym wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 11459/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup gabloty o wartości do 14.000 EUR
 • 11460/09/V/R - akceptacji aneksu nr 9/2009 do umowy KB/11/MOPS/2007 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza w Gdyni
 • 11461/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 11462/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 11463/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11464/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11465/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11466/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11467/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11468/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11469/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11470/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 9477/09/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dwóch progów zwalniających z oznakowaniem na ulicy Tetmajera w Gdyni
 • 11471/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na 2009
 • 11472/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni o pow. 177,02 m2 , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Edukacji „NON STOP”
 • 11473/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni o pow. 53,49 m2 , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „VITAVA”
 • 11474/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Chwarznieńskiej 2 w Gdyni o pow. 216,08 m2 , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „VITAVA”
 • 11475/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Pl. Dworcowym przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11476/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11477/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Sz.Szeregów-Cylkowskiego-P.Wielkopolskiego
 • 11478/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Północnej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 11479/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11480/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów metalowych o wartości do 14.000 EUR
 • 11481/09/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy z portalem Onet.pl
 • 11482/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spektakli teatralnych w Gdyni – w ramach XIII Festiwalu Szekspirowskiego
 • 11483/09/V/P - zmiany treści Zarządzenia Nr 8758/08/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2009 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 11484/09/V/R - podpisania aneksu do umowy o współpracy partnerskiej nr KB/P/3/RI/2008 zawartej w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni a Gminą Miasta Gdyni
 • 11485/09/V/P - zorganizowania XXIV Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniu 7 sierpnia 2009 r.
 • 11486/09/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach
 • 11487/09/V/S - wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę artykułów elektrycznych dla UMG w 2009 r.
 • 11488/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie dębu na Kamiennej Górze w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 11489/09/V/P - dzierżawy gruntu pod budowę abonenckiego przyłącza energetycznego dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11490/09/V/P - dzierżawy części nieruchomości dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11491/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli kuchennych dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 11492/09/V/P - dzierżawy gruntu pod budowę abonenckiego przyłącza energetycznego dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11493/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wstępnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla „Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo” sp. z o.o
 • 11494/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w Gdyni”
 • 11495/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia górnego odcinka Potoku Chylońskiego na zachód od ul. Puckiej w Gdyni wraz z budową drogi dojazdowej do posesji położonych wzdłuż projektowanego odcinka potoku i przebudową fragmentu istniejącego kanału deszczowego w ul. Puckiej
 • 11496/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na wykonaniu oznakowania pionowego ulicy Górniczej w Gdyni
 • 11497/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/666/UI/149/W/2009 z 5.12.2008 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 11498/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11499/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację części artystycznej imprezy „Bezpiecznie na wodą”
 • 11500/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 11501/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż schodów stalowych pomiędzy wiaduktami WD-2 i WD-3 w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego
 • 11502/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie ogłoszenia o przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej /projektów plastycznych i wykonawczych, lokalizacji w przestrzeni miejskiej/ oznakowania śródmieścia w Gdyni w magazynie „Architektura Murator”
 • 11503/09/V/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni
 • 11504/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EUR na opracowanie oceny dostępności dla niepełnosprawnych terenu Forum Kultury, budynków teatru, mediateki i galerii oraz parkingów podziemnych, na etapie projektu budowlanego”, w ramach zadania pn.: „Forum Kultury w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.07.2009