Z dnia 2009-07-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.07.2009 r. w sprawie:

 • 11367/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11368/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2009 do umowy nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 11369/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2009 do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „ Cisza” w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 11370/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2009 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 z dnia 26.11.2004 roku zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 11371/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2009 do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 11372/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2009 do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 11373/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 4/WTZ/2009 w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się Gdyni przy ulicy Hallera 31 A w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 11374/09/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 11375/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji spływów kajakowych w Baranowiczach rzeką Piną oraz rzeką Lawą i Pregołą w Obwodzie Kaliningradzkim
 • 11376/09/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej 2009
 • 11377/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/555/OZ/07-W/2008 z dnia 10.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009 z dn. 28.04.2009 r.
 • 11378/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup modułu „Zamówienia publiczne” do systemu informacji prawnej „LEX”
 • 11379/09/V/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych przy ul. Bernadowskiej w Gdyni
 • 11380/09/V/M - budowy monitoringu przy ul. Bp. Dominika 14-16 w Gdyni
 • 11381/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gniewskiej 24 w Gdyni
 • 11382/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11130/09/V/M dotyczącego wymiany drzwi wejściowych i remontu wejścia do budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 11383/09/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 • 11384/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11385/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11137/2009/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego o eksmisję z lokalu przy ul. Chylońskiej w Gdyni
 • 11386/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11387/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11388/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11389/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11390/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11391/09/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4 do umowy dzierżawy nr TG /66/94 z dnia 25 lutego1994 roku, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - ławy
 • 11392/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej przy odnalezionej na Nabrzeżu Pomorskim kotwicy
 • 11393/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 11394/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont części budynku I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • 11395/09/V/M - określenia warunków sprzedaży i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni w pobliżu ul. Kontenerowej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
 • 11396/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 11397/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Hallera 14 w Gdyni
 • 11398/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 13 w Gdyni
 • 11399/09/V/M - remontu ściany szczytowej zewnętrznej baraku mieszkalnego przy ul. Dachnowskiego 32 w Gdyni
 • 11400/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usług sanitarno-porządkowych wraz z utylizacją odpadów na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 9 - 11 w Gdyni
 • 11401/09/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Chwarznieńskiej nr 176 w Gdyni
 • 11402/09/V/M - naprawy pokrycia dachu na budynku użytkowym przy ul. Chwaszczyńskiej nr 165 w Gdyni
 • 11403/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych oraz podziału działki na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul.Wielkopolskiej do ul. Szczęśliwej”
 • 11404/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską
 • 11405/09/V/P - druku kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej
 • 11406/09/V/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206,000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, coachingu indywidualnego oraz przygotowania materiałów dla uczestników projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11407/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni
 • 11408/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie do druku oraz druk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą”, edycja III
 • 11409/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie archiwizacji dokumentów dotyczących projektów podziału
 • 11410/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wycinki drzewa w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 11411/09/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/394/UI/72/W/2008 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60” w osiach od P4 do L
 • 11412/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn. „wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB /50 kN/ na odcinku ul. Fregatowej
 • 11413/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Adaptacja pomieszczeń SP nr 43 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej”
 • 11414/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na przygotowanie i złożenie wniosku do projektu SEGMENT i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 11415/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie materiałów informacyjnych związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11416/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską a ul. Kuśnierską w Gdyni
 • 11417/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gdyni”
 • 11418/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8671/08/V/U w sprawie zatwierdzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 11419/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy ulicy Zbrojnej w Gdyni
 • 11420/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7831/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni
 • 11421/09/V/P - zmiany zarządzenia dotyczącego cateringu na statku podczas parady żaglowców w czasie regat The Tall Ships’ Races 2009
 • 11422/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 11176/09/V/P dotyczącego zakupu zdjęć z uroczystości wręczenia nagrody w konkursie 100 % z 1 % organizowanym przez tygodnik Newsweek Polska
 • 11423/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w Gdyni”
 • 11424/09/V/M - przygotowania przetargu nieograniczonego na roboty remontowe izolacyjne w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 11425/09/V/P - dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11426/09/V/P - dzierżawy miejsca na powierzchni dachu pod zamontowanie urządzeń antenowych oraz dostawę energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 11427/09/V/M - określenia wynagrodzenia prezesa zarządu Forum Kultury sp. z o.o. w Gdyni
 • 11428/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości wmurowywania tablicy statku „AIDAluna” w Alei Statków Pasażerskich
 • 11429/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10672/09 w sprawie zatwierdzenia porozumienia o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych
 • 11430/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 11250/09/V/M z 30 czerwca 2009 r.
 • 11431/09/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy ze spółką Eurozet
 • 11432/09/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup 2000 egzemplarzy „Gdynia- Vademecum turysty”
 • 11433/09/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Leszczynki na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
 • 11434/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 11435/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11436/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.07.2009