Z dnia 2009-06-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2009 r. w sprawie:

 • 11219/09/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 11220/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11221/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 do umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 11222/09/V/O - zmiany zapisów zarządzenia nr 2192/07/IV/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2007r .
 • 11223/09/V/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum
 • 11224/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • 11225/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • 11226/09/V/S - dokonywania ocen okresowych pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 • 11227/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
 • 11228/09/V/M - wykonania ekspertyz kominiarskich w lokalach użytkowych przy ul. Derdowskiego 11, ul. Świętojańskiej 49 i ul. Traugutta 2 stanowiących własność Gminy Gdynia
 • 11229/09/V/M - wykonania remontu witryny okiennej, schodów oraz wymiany drzwi wewnętrznych w lokalu użytkowym przy ul. Portowej 3 w Gdyni użytkowanym przez Polską Żeglugę Bałtycką
 • 11230/09/V/M - wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym użyczonym Polskiemu Związku Niewidomych w budynku przy ul. Władysława IV 51 B w Gdyni
 • 11231/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 53 w Gdyni
 • 11232/09/V/M - asenizacji ścieków i usuwania awarii na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła 9-11 w Gdyni
 • 11233/09/V/M - wykonania i montażu furtki przy grodzeniu placu zabaw przy ul. Komandorskiej 19 w Gdyni
 • 11234/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11235/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11236/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11237/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11238/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11239/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kwiatkowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11240/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11241/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11242/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/211/D/08, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Przebendowskich
 • 11243/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Balladyny/ Aldony)
 • 11244/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. Abrahama 64 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11245/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 7 mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 32 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 11246/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 151/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11247/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 189/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11248/09/V/M - zamówienia emisji reklam radiowych zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11249/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję 2000 sztuk kopii płyty DVD z 3 min. filmem reklamowym „Gdynia – najpiękniejsze miejsce na ziemi” wraz z opakowaniem
 • 11250/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z logo Gdyni
 • 11251/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni
 • 11252/09/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego, położonego przy ul. Abrahama 80 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11253/09/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Augustyna Necla 15-17 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11254/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 11255/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie bieżących napraw i konserwacji tablic informacyjnych rad dzielnic
 • 11256/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206 000 EUR na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11257/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty sądowe
 • 11258/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2009 roku”
 • 11259/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Maciejewicza
 • 11260/09/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego położonego przy ul. Kopernika 17 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11261/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 10271/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11262/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 10769/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11263/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 10275/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11264/09/V/O - zakupu programu WinKalk dla Technikum Transportowego w Gdyni oraz programu Wirtualny Ogród dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11265/09/V/O - zakupu dwóch tachimetrów elektronicznych TOPCON z akcesoriami dla Technikum Transportowego w Gdyni od firmy TPI sp. z o.o. w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11266/09/V/O - zakupu zestawu CAD-Edukacja pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD opartego o program Solid Edge 19 dla gdyńskich szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11267/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie warsztatów dla młodzieży klas gimnazjalnych, mieszkańców Gdyni
 • 11268/09/V/M - zamieszczenia na stronie www.forum.gdynia.pl interaktywnego formularza zgłoszeniowego do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Gdyni
 • 11269/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do medali pamiątkowych Zlot Żaglowców Gdynia 2009
 • 11270/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 11271/09/V/O - zawarcia aneksu do umowy nr KB/57/OK/3/W/2009 pomiędzy Gminą Gdynia a Oddziałem Gdańskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • 11272/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji do XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 11273/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup artykułów elektrycznych dla UMG w 2009 r.
 • 11274/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę dźwigu osobowego znajdującego się w budynku UMG
 • 11275/09/V/P - przygotowania wspólnej akcji promocyjnej miasta Gdyni, Akademii Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej podczas Zlotu Żaglowców The Tall Ships’ Races 2009”
 • 11276/09/V/P - akceptacji treści Deklaracji współpracy zawartej pomiędzy gminą Gdynia a TSF Trójmiejskim Studio Fotografii w ramach współpracy przy okazji Zlotu Żaglowców The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11277/09/V/P - akceptacji treści Deklaracji współpracy zawartej pomiędzy gminą Gdynia a fotografikiem Jerzym Augustynem w ramach współpracy przy okazji Zlotu Żaglowców The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11278/09/V/P - zamówienia transmisji on-line na www.gdynia.pl ze Zlotu Żaglowców The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11279/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 11280/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11281/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11282/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Turkusowej
 • 11283/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego dla inwestycji pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 11284/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 11285/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 11067/09/V/ w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 – 2013” – zadanie III
 • 11286/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłowską – I etap
 • 11287/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane: kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłowską – I etap
 • 11288/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3”
 • 11289/09/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosna 2009 zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla KZG „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową”
 • 11290/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 11291/09/V/S - procedur naboru pracowników na wolne stanowiska w UM Gdyni
 • 11292/09/V/S - złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Gdynia dobrze zarządzana”
 • 11293/09/V/M - wykonania robót dodatkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II
 • 11294/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89
 • 11295/09/V/M - wydatkowania środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego
 • 11296/09/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci 12 tysięcy butelek wody mineralnej od sp. z o.o. Coca-Cola HBC
 • 11297/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 11216/09/V/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk podręcznika dla załóg żaglowców uczestniczących w „The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11298/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie opracowania treści, korekty redakcyjnej, projektów graficznych oraz montażu do druku materiałów promocyjno-informacyjnych na zlot żaglowców The Tall Ships’ Races Gdynia 2009”
 • 11299/09/V/P - organizacji cateringu na statku podczas parady żaglowców w czasie regat The Tall Ships’ Races 2009
 • 11300/09/V/P - organizacji rejsu po wodach Zatoki Gdańskiej podczas Zlotu Żaglowców The Tall Ships’ Races 2009
 • 11301/09/V/M - wyrażenia zgody dotyczącej zawarcia umowy najmu nieruchomości połozonej przy Al. Jana Pawła II

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.07.2009