Z dnia 2009-06-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.06.2009 r. w sprawie:
 • 11038/09/V/S - Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 11039/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S dotyczącego Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 11040/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy
 • 11041/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 11042/09/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
 • 11043/09/V/O - dofinansowania kosztów dojazdu do Warszawy uczennicy i opiekuna z Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni
 • 11044/09/V/O - przeniesienia sztucznego lodowiska wraz z halą namiotową na teren boiska sportowego przy Technikum Odzieżowym w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni oraz upoważnienia dla pana Eugeniusza Korka– dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni do zawierania niezbędnych umów dotyczących realizacji w/w inwestycji
 • 11045/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 93 w Gdyni
 • 11046/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 11047/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 11048/09/V/M - wykonania remontu chodnika z płyt betonowych przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni
 • 11049/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11050/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11051/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11052/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11053/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, opracowanie kartograficzne planu miasta Gdyni
 • 11054/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z nadrukiem okolicznościowym
 • 11055/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk przepustek na Zlot Wielkich Żaglowców
 • 11056/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2009 roku”
 • 11057/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym – (boks handlowy nr 249 )
 • 11058/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009roku
 • 11059/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni
 • 11060/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Arciszewskich i Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego w Gdyni”
 • 11061/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB (50 kN) na odcinku ul. Fregatowej od nr 8B do nr 8D”
 • 11062/09/V/U - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2009
 • 11063/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 18
 • 11064/09/V/U - akceptacji treści porozumienia do umowy KB/109/UP/30/W/2008 na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków
 • 11065/09/V/U - uregulowania należności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni (zasilanie rezerwowe) przy Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni
 • 11066/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 8078/08/V dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” - zadanie III
 • 11067/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” - zadanie III
 • 11068/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyz dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 11069/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 ”
 • 11070/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 11071/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego pod hasłem „Rozpoczęcie lata”
 • 11072/09/V/S - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 11073/09/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 11074/09/V/O - zawarcia ugody
 • 11075/09/V/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 500.000 sztuk torebek na psie nieczystości
 • 11076/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie montażu opraw oświetleniowych wzdłuż Nabrzeża Pomorskiego
 • 11077/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”
 • 11078/09/V/U - nabycia kolektora deszczowego w ul. Wawrzyniaka oraz dwóch przykanalików z wpustami przy ul. Osowskiej
 • 11079/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci gazowej instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 11080/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac dodatkowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Centrum Kultury – Park Rady Europy w Gdyni”
 • 11081/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację stoiska i prezentację w Gdyńskiej Strefie Pozarządowej podczas „The Tall Ships’ Races 2009”
 • 11082/09/V/P - zorganizowania zaplecza centrum medialnego oraz biura regat przez Akademię Morską powołanego na czas regat The Tall Ships’ Races
 • 11083/09/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli Sail Training International w dniach 29 czerwca – 6 lipca podczas The Tall Ships’ Races 2009
 • 11084/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację programu artystycznego na Al. Jana Pawła II podczas The Tall Ships’ Races
 • 11085/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11010/09/V/P w sprawie wszczęcia postępowania publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację sceny Alter Space w ramach Heineken Open`er Festival 2009, niektórych elementów technicznych Heineken Open`er Festival 2009 oraz honoraria 2 artystów Heineken Open`er Festival 2009
 • 11086/09/V/P - organizacji wizyty przedstawiciela European Institute of Public Administration
 • 11087/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10652/09/V/P w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy gminą Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na udzielenie dotacji na zadania merytoryczne związane z obchodami 100-lecia „Daru Pomorza”
 • 11088/09/V/P - promocji gminy Gdynia i wydarzenia w ramach audycji pod tytułem „The Tall Ships’ Races 20 09”
 • 11089/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 3232/07/V/P w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta
 • 11090/09/V/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenia samochodów służbowych UM Gdyni, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 4.000 EUR w zakresie AC, NW, OC oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 11091/09/V/P - wykonania usługi w zakresie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009”
 • 11092/09/V/P - wykonania usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009”
 • 11093/09/V/P - wykonania usługi w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM w czasie trwania zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009” oraz festiwalu „Heineken Opener Festival 2009”
 • 11094/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy letniej kampanii miasta Gdyni w „Magazynie Gdańskim”
 • 11095/09/V/M - udziału gminy Gdynia, jako współorganizatora eliminacji do XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 10.07.2009 r. w Gdyni Orłowie
 • 11096/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dwóch namiotów reklamowych
 • 11097/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR produkcji oraz montażu i demontażu 4 transparentów w kształcie żagla o treści promującej Gdynię
 • 11098/09/V/M - akceptacji wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację i realizację „Pikniku Rodzinnego w Gdyni Orłowie” w dniu 10 lipca 2009 r.
 • 11099/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy promującej miasto w magazynie „Aktivist”
 • 11100/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy promującej miasto w tygodniku „Przekrój”
 • 11101/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na emisję w TVP Ogólnopolskiej reklam promujący zlot wielkich żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia” i „Heineken Opener Festival”
 • 11102/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR przygotowalni i druku praktycznego informatora dla uczestników i gości zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia”
 • 11103/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania zestawów materiałów promocyjnych z logo The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11104/09/V/M - akceptacji treści umowy z Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w ramach współpracy przy okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11105/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Pl. Kaszubskim 1 A w Gdyni
 • 11106/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 11107/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 11108/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu "Noc Świętojańska" w Kaczych Bukach
 • 11109/09/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy KB/220/OK./28/W/09 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na udzielenie dotacji na remont na statku – muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 08.07.2009