Z dnia 2009-06-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2009 r. w sprawie:
 • 10926/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej
 • 10927/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10654/09/V/P dotyczącego organizacji finału X edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 29 maja 2009 roku
 • 10928/09/V/P - promocji Gminy Gdynia i wydarzenia w ramach audycji pod tytułem „Lato zaczyna się w Gdyni - Cudawianki”
 • 10929/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację programu artystycznego na Al. Jana Pawła II podczas Tall Ships’ Races 2009
 • 10930/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację programu artystycznego w namiocie na Pl. Grunwaldzkim podczas Tall Ships’ Races 2009
 • 10931/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Majerankowej, stanowiącej własność prywatną
 • 10932/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10933/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 10934/09/V/K - zmian zarządzenia nr 8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 r.
 • 10935/09/V/K - zmian zarządzenia nr 8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 r.
 • 10936/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia 736 godzin szkoleń i warsztatów, 350 godzin coachingu indywidualnego oraz przygotowania materiałów na szkolenia, warsztaty i coaching dla uczestników projektu pn. „Efektywny Samorząd Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 10937/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Odwodnienie ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 10938/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
 • 10939/09/V/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na materiały statystyczne dot. Gdyni
 • 10940/09/V/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2008 roku
 • 10941/09/V/O - akceptacji aneksu do umowy nr KB/145/OZ/8/w/2009 z dn.24.02.2009 r.
 • 10942/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/478/OZ/21/W/2007 z dnia 25 czerwca 2007r.
 • 10943/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2009 roku
 • 10944/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „prezentacja psów ratowniczych i pokaz tresury oraz prelekcja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń”
 • 10945/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
 • 10946/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w celu prowadzenia spotkań w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 10947/09/V/O - upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
 • 10948/09/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Sprzątanie lasów na terenie Gdyni” i upoważnienia podpisania umowy o dotację celową
 • 10949/09/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Projekt edukacji ekologicznej - Spotkanie z Morzem Bałtyckim” realizowanego przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 10950/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 10951/09/V/S - wyrażenia zgody na wymianę uszkodzonych uchwytów drzwi w wejściu głównym budynku UMG
 • 10952/09/V/S - wyrażenia zgody na zamontowanie klimatyzatorów przenośnych
 • 10953/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksu dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 10954/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarki biurowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 10955/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup taboretów i części zamiennych do krzeseł obrotowych
 • 10956/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzaczy oraz akcesoriów do sprzątania o wartości do 14.000 EUR
 • 10957/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup termohigrometru o wartości do 14.000 EUR
 • 10958/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych z uzbrojeniem terenu Przedszkola Samorządowego nr 52 zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni
 • 10959/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 52 przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni
 • 10960/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Buraczanej 7 w Gdyni
 • 10961/09/V/M - wykonania regulacji aktów notarialnych Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. M. Piłsudskiego 50A w Gdyni
 • 10962/09/V/M - wykonania regulacji aktów notarialnych Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. M. Piłsudskiego 50B w Gdyni
 • 10963/09/V/M - wykonania remontu schodów i chodnika prowadzących do mieszkania gminnego w budynku przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 10964/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 18 B w Gdyni
 • 10965/09/V/M - określenia obowiązków Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni po przejęciu w zasób Gminy Miasta Gdyni lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 9 w Gdyni
 • 10966/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 10 w Gdyni
 • 10967/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 3 w Gdyni
 • 10968/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10969/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10970/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Sienkiewicza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 10971/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10972/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10973/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 7 mieszkalnego położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 19-25 kl.25 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 10974/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10975/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową / ul. Dąbrowskiego 4A-4B kl.4A
 • 10976/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową /ul. Legionów 52
 • 10977/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia na łamach „Kuriera Szczecińskiego”
 • 10978/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklamy Gdyni w magazynie Portu Lotniczego Gdańsk – Live&Travel
 • 10979/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 EUR na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20 osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzących/prowadzącej warsztaty w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 10980/09/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie SEGMENT przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach Programu Inteligentna Energia Europy
 • 10981/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10982/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10983/09/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: punktów przedszkolnych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2009
 • 10984/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • 10985/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 10986/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 10987/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52 i w Technikum Transportowym przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni
 • 10988/09/V/M - wykonania remontu chodnika i stromej skarpy wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 31-49 w Gdyni
 • 10989/09/V/M - remontu placów zabaw będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 10990/09/V/M - wykonania prac remontowych w dwóch budynkach socjalnych przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni
 • 10991/09/V/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego „Gdynia pod żaglami” oraz akceptacji treści regulaminu konkursu
 • 10992/09/V/R - odwołania członków i przewodniczących składów orzekających ze składu osobowego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 10993/09/V/M - zmiany umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym „GÓRSKI” Sp. z o.o.
 • 10994/09/V/U - zamówienia wykonania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla trzech obiektów zabytkowych z zespołu Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 10995/09/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy z INVEST KOMFORT Spółką Akcyjną
 • 10996/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup urządzeń, okresowe rozszerzenie bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „bezprzewodowy dostęp do sieci Internet”
 • 10997/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję spotu promującego Gdynię na ekranach Infoscreen, na stacjach metra w Warszawie
 • 10998/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 14 dniową emisję spotu promującego miasto na 23 ekranach „Infoscreen” zlokalizowanych na stacjach metra w Warszawie
 • 10999/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 4500 sztuk hologramów z logo Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11000/09/V/S - wyrażenia zgody na modernizację i zaadoptowanie na potrzeby UMG istniejącego systemu alarmowego w budynku przy ul. Białostockiej 3 o wartości do 14.000 EUR
 • 11001/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11002/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji projektu oświetlenia ul. Cisowskiej w Gdyni
 • 11003/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie duplikatu tabliczki grawerowanej do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
 • 11004/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10818/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
 • 11005/09/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo
 • 11006/09/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
 • 11007/09/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Redowo
 • 11008/09/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni
 • 11009/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta
 • 11010/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację sceny Alter Space w ramach Heineken Open`er Festival 2009, niektórych elementów technicznych Heineken Open`er Festival 2009 oraz honoraria 2 artystów Heineken Open`er Festival 2009
 • 11011/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowego na terenie boisk przy Zespole Szkół nr 14 w Gdyni – Pogórzu w dniu 14 czerwca 2009r.
 • 11012/09/V/P - zawarcia umów najmu części powierzchni nieruchomości pod zamontowanie urządzeń monitoringu wizyjnego miasta
 • 11013/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/2/UI/2/W/2009 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską w Gdyni”
 • 11014/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 10755/2009/V/U w sprawie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej parkomatów zasilanych energią elektryczną w Gdyni
 • 11015/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na usługę powielenia dokumentacji zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w Gdyni”
 • 11016/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej z Al. Kukowskiego w Gdyni
 • 11017/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę powielenia dokumentacji zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnymi tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 11018/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy przyłącza energetycznego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 11019/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu edukacyjnego dla młodzieży korzystającej z wypoczynku zorganizowanego w Gdyni w miesiącach letnich 2009 roku
 • 11020/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację parady teatralnej podczas imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki” oraz produkcję i zorganizowanie zaplecza technicznego całości ww. imprezy
 • 11021/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 11022/09/V/P - dzierżawy nieruchomości gruntowej w Babich Dołach tj. gruntu oraz budynków o łącznej powierzchni 1.695 m2 będących pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni z przeznaczeniem na organizację imprezy artystycznej „Heineken Opener Festival 2009”
 • 11023/09/V/P - zorganizowania kiermaszu produktów regionalnych podczas Tall Ships’ Races 2009
 • 11024/09/V/P - zakupu masztów teleskopowych i flag
 • 11025/09/V/P - wykonania usługi w zakresie ochrony mienia oraz wyznaczonych terenów miasta związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009”
 • 11026/09/V/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bema
 • 11027/09/V/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na opłatę za wykonanie kopii uchwały przez Archiwum Państwowe
 • 11028/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Wolności 1 A w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz fundacji „DOGTOR”
 • 11029/09/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN 24 i TVN Meteo na promocję miasta
 • 11030/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dwóch 8 sek. reklam telewizyjnych promujących letnią ofertę Gd
 • 11031/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy The Tall Ships’ Races na okładce „The Visitor Bałtyk”
 • 11032/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania materiałów promocyjnych z logo The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11033/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie naklejek odblaskowych z logo Gdyni
 • 11034/09/V/M - zmiany warunków umowy z dnia 29.04.1977 r. zawartej z Totalizatorem Sportowym Oddział w Gdańsku
 • 11035/09/V/P - zmian w umowie nr SK/562/PON/13-W/2009 zawartej w dniu 30 marca 2009 roku
 • 11036/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie tekstów promocyjnych dotyczących regat The Tall Ships’ Races
 • 11037/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 08.07.2009