Z dnia 2009-06-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2009 r. w sprawie:
 • 10854/09/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
 • 10855/09/V/P - zorganizowania gdyńskiej części X Bałtyckich Dni Kultury Żydowskiej
 • 10856/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego benefis Grażyny Łobaszewskiej w Teatrze Miejskim
 • 10857/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy boiska sportowego i placu zabaw wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej w Gdyni
 • 10858/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 8/2009 do umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 10859/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/636/OZ/42-W/2007 z dnia 07.05.2007r.
 • 10860/09/V/M - wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Komandorskiej 19 w Gdyni
 • 10861/09/V/M - wykonania usług sanitarnych na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 10862/09/V/M - wykonania podjazdu i poręczy dla osoby niepełnosprawnej do lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Dickmana 28 w Gdyni
 • 10863/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej na parterze i I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 10864/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Komandorskiej w Gdyni
 • 10865/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy w Gdyni
 • 10866/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy w Gdyni
 • 10867/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10868/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10869/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10870/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10871/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10872/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10873/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Trockiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10874/09/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej
 • 10875/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej115 C
 • 10876/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gabriela Narutowicza 31
 • 10877/09/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 10878/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów oraz fotogramów promujących miasto
 • 10879/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji zdjęciowej z konferencji inaugurującej letnią kampanię Gdyni oraz pięciu fotografii barwnych
 • 10880/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10203/09/V/M dotyczącego udziału Miasta Gdyni na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2009 w Berlinie (Niemcy) w dniach 11 – 15.03.2009 roku oraz zmiany zarządzenia nr 10307/09/V/M na autorski, artystyczny występ zespołu muzycznego Johny Roger podczas Międzynarodowych Targów Gdańskich w dniu 17.04.2009 r.
 • 10881/09/V/R - zmiany zarządzenia nr 8891/08/V/R dotyczącego powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 10882/09/V/U - uregulowania opłat rocznych za 2009 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje miejskie
 • 10883/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej – Kartuskiej w Gdyni
 • 10884/09/V/R - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121
 • 10885/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 10886/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę dźwigu osobowego znajdującego się w budynku
 • 10887/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9337/2009/V/M dotyczącego ustalenia trybu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 10888/09/V/M - ustalenia tabeli stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad ich stosowania
 • 10889/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach na VI piętrze budynku przy ul.10 Lutego 24
 • 10890/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu „Gim Show 2009” o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 10891/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10892/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przygotowania projektu graficznego folderu gospodarczego
 • 10893/09/V/M - zawarcia umowy użyczenia gruntu gminnego, położonego przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni
 • 10894/09/V/M - wyboru biura informacji gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdyni dla przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
 • 10895/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac remontowych w budynku użytkowym przy ul. Białostockiej
 • 10896/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na usługę gastronomiczną w dniu 4 czerwca 2009 r.
 • 10897/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 10898/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10156/09/V/S z 31.03.2009 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych o wartości do 14.000 EUR
 • 10899/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zdiagnozowanie stanu aktualnego i projekt wzmocnienia stropu w budynku Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
 • 10900/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 10901/09/V/M - postanowienia o usuwaniu plakatów i haseł wyborczych
 • 10902/09/V/S - wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 • 10903/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację parady teatralnej podczas imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki” oraz produkcję i zorganizowanie zaplecza technicznego w całości ww. imprezy
 • 10904/09/V/O - zakupu nagrody za zajęcie II miejsca w kategorii „Najlepsza placówka oświatowa” w konkursie zbiórki makulatury w szkołach „Zbieramy – Oszczędzamy Lasy” dla SP nr 21 w Gdyni
 • 10905/09/V/O - zakupu nagrody dla ucznia Zespołu Szkół Nr 9 za zajęcie III miejsca w kategorii „Najlepszy uczeń zbieracz” w konkursie zbiórki makulatury w szkołach „Zbieramy – Oszczędzamy Lasy”
 • 10906/09/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczennicy i instruktora z Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni na finały XXX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2009
 • 10907/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10665/09/V/S z 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r
 • 10908/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10640/09/V/S w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla UM Gdyni oraz wybór oferenta
 • 10909/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 10910/09/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” w Kołobrzegu prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach, gmina Dygowo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
 • 10911/09/V/P - organizacji imprezy pod nazwą „1 Gdyński Integracyjny Piknik Twórczy Osób Niepełnosprawnych” w dniu 7 czerwca 2009 r.
 • 10912/09/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z konsorcjum „Gdyńskie Smaki”
 • 10913/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10914/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10915/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku reklamy Gdyni na winylu powlekanym
 • 10916/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy „Wiejjj do Gdyni” w dodatku TV do dziennika „Fakt”
 • 10917/09/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy z portalem Onet.pl w ramach objęcia przez portal roli partnera medialnego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10918/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR świadczeń w ramach współpracy ze spółką PKP Intercity przy okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10919/09/V/M - akceptacji treści umowy sponsorskiej ze spółka Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja w ramach współpracy przy okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10920/09/V/P - wykonania napisu na kamiennej płycie pamiątkowej
 • 10921/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.06.2009